You are here:

Fógraíonn an tAire Naughten Ceapacháin ar Bhord na Gníomhaireachta Forbartha don Mhol Digiteach (GFMD)

Baile Átha Cliath, 3 Iúil 2017

Cheap an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., Carol Gibbons, Fiontraíocht Éireann, agus Rachel Shelly, GFT Éireann, ar Bhord na Gníomhaireachta Forbartha don Mhol Digiteach (GFMD) ar feadh tréimhse dhá bhliain. Tá sé i gceist aige freisin Paul Holden a athcheapadh ar an mBord agus é a ainmniú ina Chathaoirleach.

Is é GFMD an ghníomhaireacht Stáit a bhfuil sé de dhualgas uirthi braisle an Mhoil Dhigitigh a bhainistiú. Tá sé mar aidhm leis an Mol seo lárionad feabhais idirnáisiúnta a chruthú d’ ábhar digiteach agus d’fhiontair theicneolaíochta. Tá an Mol Digiteach suite in iardheisceart lár na cathrach i mBaile Átha Cliath, i gceantar iomráiteach na Saoirsí. Ag deireadh 2016, bhí 97 fiontar digiteach, a raibh 707 fostaí lánaimseartha acu, i GFMD.

Dúirt an tAire Naughten "Tá áthas orm Carol Gibbons agus Rachel Shelly a cheapadh ar Bhord na Gníomhaireachta Forbartha don Mhol Digiteach. Creidim, i bhfianaise na ról comhlántach atá ag Fiontraíocht Éireann, ag GFT agus ag an nGníomhaireacht, go gcinnteoidh na ceapacháin seo go mbeidh rochtain ag an nGníomhaireacht ar shaineolas agus ar inniúlacht ríthábhachtach, go háirithe chun tacaíocht ghnó a chur ar fáil agus saineolas dúchasach a chur chun cinn, tráth a bhfuil athruithe agus deiseanna ag teacht chun cinn. I dteannta na n-ullmhúchán le haghaidh an chumaisc le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, tá an Ghníomhaireacht i mbun fairsingiú suntasach ar an spás atá ar fáil dá hoifig fiontraíochta trí réadmhaoin a athchóiriú ar a campas i mBaile Átha Cliath 8.” Le hathcheapadh Paul Holden ina Chathaoirleach cinnteofar leanúnachas ceannaireachta ag an mBord ag an am ríthábhachtach seo don Ghníomhaireacht.

Rinneadh na ceapacháin de bhun Alt 15 den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2003 agus de réir na dTreoirlínte maidir le Ceapacháin ar Bhoird Stáit.

 

Nótaí d'Eagarthóirí

Is í Carol Gibbons Stiúrthóir Chláir TFC agus Bainisteoir ar an Earnáil Leictreonaice i bhFiontraíocht Éireann. Roimhe seo, bhí roinnt post san earnáil shinsearach ag Carol, a chuimsíonn gairmré 16 bliana i bhFiontraíocht Éireann, i bhForfás agus i GFT Éireann. Chaith Carol roinnt blianta ag obair i dTaighde agus i bhForbairt i Londain agus sna Stáit Aontaithe d'fhonn taighde a thráchtálú sular tháinig sí go hÉirinn.

Is í Rachel Shelly Bainisteoir GFT ar Chósta Thoir na Stát Aontaithe agus ar Cheanada: Earnáil an Ábhair, an Tomhaltóra agus na Seirbhísí Gnó. Sula ndeachaigh sí le Ceanncheathrú GFT i mBaile Átha Cliath, bhí sí lonnaithe in oifig GFT i Nua-Eabhrac ó 2006-2011. Bhainistigh sí caidrimh chorparáideacha le cliaint straitéiseacha GFT ina críoch, agus chuir sí forbairt nua gnó chun cinn ar Chósta Thoir na Stát Aontaithe. Chaith Rachel 15 bliana san earnáil phríobháideach, ina raibh roinnt ról bainistíochta agus margaíochta aici, sula ndeachaigh sí le GFT in 2006.

Is é Paul Holden stiúrthóir bainistíochta Rédacteurs, gnólacht seirbhísí proifisiúnta atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath, a dhéanann speisialtóireacht i ndearadh agus i bhforbairt faisnéise. Ceapadh Paul ar an mBord den chéad uair ar an 29 Bealtaine 2012 agus tá sé ina chathaoirleach ó 20 Eanáir 2014.

 

Próiseas Ceapacháin

Déantar foráil in Alt 15 den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach (GFMD), 2003, nach mbeidh níos mó ná 14 dhuine mar Chomhaltaí den Ghníomhaireacht, lena n-áirítear an Príomhfheidhmeannach a bhíonn ina cheapaí de bhrí oifige, agus a gceapfaidh an tAire é, le faomhadh ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Foráiltear in Alt 15(6) d'Acht GFMD go mbeidh daoine a bhfuil spéis nó saineolas ar leith acu i gcúrsaí a bhaineann le feidhmeanna na nGníomhaireachta, dar leis an Aire, ar an mBord. Cé go sásaíonn daoine ó na Gníomhaireachtaí Forbartha na critéir seo, ní dhéanann an tAcht tagairt ar leith do na Gníomhaireachtaí Forbartha agus dá bhrí sin, níor bhain na heisceachtaí a leagtar amach faoi 9.1 sna Treoirlínte maidir le Ceapacháin ar Bhoird Stáit lena gceapacháin. Dá bhrí sin, de bhun Alt 9.3 de na Treoirlínte, fuair an tAire faomhadh Rialtais le haghaidh maolú ó phróiseas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí do na ceapacháin seo.

Press Release Documents