You are here:

Ráiteas an Aire Naughten ar Fhoilsiú an Chomhchláir Taighde, faoi stiúir na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, ar Thionchair an Scoilte Hiodrálaigh ar an gComhshaol agus ar Shláinte an Duine

​Chuir an tAire Denis Naughten, T.D., fáilte inniu roimh fhoilsiú thuarascáil an Chomhchláir Taighde, faoi stiúir na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, ar Thionchair an Scoilte Hiodrálaigh ar an gComhshaol agus ar Shláinte an Duine. Dúirt an tAire Naughten, "Creidimse go léiríonn torthaí na Tuarascála seo go bhfuil cúis mhaith leis an gcosc leanúnach atá ar scoilteadh hiodrálach a cheadúnú. Tharraing mé aird cheana ar an amhras atá ormsa maidir le scoilteadh hiodrálach - go háirithe mar a bhaineann sé le cúraimí ar nós sláine fhadtéarmach toibreacha; an baol go scaoilfí ceimiceáin thocsaineacha ón talamh; agus na himpleachtaí móra suntasacha a d'fhéadfadh a bheith le húsáid na teicneolaíochta seo do phobail tuaithe toisc pátrún scaipthe na tithíochta sna ceantair thuaithe. Táim an-sásta gur pléadh leis na hábhair imní seo sa Tuarascáil."

 

Luaigh an tAire na ceisteanna a tarraingíodh anuas sa Tuarascáil maidir leis na tionchair a d'fhéadfadh scoilteadh hiodrálach a imirt ar cháilíocht an screamhuisce agus an aeir, mar aon le heasnaimh a aithníodh sa mhaoirseacht reachtúil ar scoilteadh hiodrálach a úsáid in Éirinn.  Dúirt an tAire Naughten freisin "Bhí mé riamh den tuairim gur cheart go mbeadh aon chinneadh dá ndéantar maidir le scoilteadh hiodrálach a úsáid bunaithe ar eolaíocht phiar-athbhreithnithe.  Cuireann tuarascáil an Chomhchláir Taighde, faoi stiúir na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, bonn láidir faoin gcinnteoireacht ar an gceist seo, atá ina hábhar imní don phobal.  Tá beartaithe agam an tuarascáil a chur faoi bhráid an Chomhchoiste um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol lena meas. Tá súil agam go gcabhróidh sé leis an Díospóireacht ag Céim an Choiste ar an reachtaíocht bheartaithe ar scoilteadh hiodrálach atá le dul tríd an Oireachtas an bhliain seo chugainn.

 

Chuir an tAire Stáit ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, an tUas. Seán Kyne, T.D., fáilte roimh an tuarascáil freisin, agus luaigh sé go bhfuil moratóir ar scoilteadh hiodrálach a cheadúnú i bhfeidhm ó 2013 i leith go dtí go bhfaighfear torthaí an Chomhchláir Taighde faoi stiúir na Gníomhaireachta.

 

Nóta d'Eagarthóirí:

Tá an Comhchlár Taighde eolaíoch seo bunaithe ar bhreithniú ar shonraí bonnlíne atá ann cheana féin maidir le screamhuisce, aer agus seismeacht, agus ar na himpleachtaí agus na maoluithe ar ghá iad a mheas d'fhonn tuiscint a fháil ar na tionchair a d'fhéadfaí a imirt ar an gcomhshaol má úsáidtear teicneolaíocht Scoilte Hiodrálaigh (ar a nglaoitear Sirtheoireacht agus Eastóscadh Neamhghnách Gáis nó "UGEE") agus cé acu an féidir nó nach féidir é a dhéanamh ar bhealach ina ndéantar an comhshaol a chosaint i gcomhréir le riachtanais an dlí comhshaoil.  Cabhróidh an clár taighde le rialálaithe, ó thuaidh agus ó dheas, cinntí stuama a dhéanamh maidir le scoilteadh hiodrálach (fracáil). 

 

Chomh-mhaoinigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, agus Gníomhaireacht Comhshaoil Thuaisceart Éireann, an Comhchlár Taighde ar UGEE.  Bhí ionadaíocht ón Roinn ar an nGrúpa Stiúrtha a bhí freagrach as an gconradh a bhronnadh agus a rinne maoirseacht ar an tionscadal agus bhí oifigigh ón Roinn páirteach san athbhreithniú ar an obair a rinne cuibhreannas sainchomhairleoirí a tugadh isteach chun obair an chláir taighde a dhéanamh.

 

Go luath i mí Eanáir, chinn an Grúpa Stiúrtha gurbh fhiú don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, Tuarascáil um Shintéis Chomhtháite ar an taighde atá déanta go dtí seo a fhoilsiú.  Ag éirí as sin cuireadh Céim 2 den Chomhchlár Taighde ar UGEE (i.e. sonraí bonnlíne breise a fháil) ar ceal le go mbeadh dóthain ama chun torthaí an chláir taighde go dtí seo a bhreithniú.

 

Tá na tuarascálacha ar Shirtheoireacht agus Eastóscadh Neamhghnách Gáis (UGEE) le fáil ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil. Is féidir teacht orthu ach cliceáil ar an nasc seo: http://www.epa.ie/pubs/reports/research/ugeejointresearchprogramme/

Press Release Documents