You are here:

Fáilte curtha ag McHugh roimh an gComhoibriú ag Seoladh Thionscnamh Turasóireachta €4m Chionn Mhálanna

Baile Átha Cliath, an 9 Meitheamh 2015

 

Tá an tUas. Paul Holden, an tUas. Séamas Ratigan agus an tUas. Brendan McDonagh ceapaithe an athuair ag an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Alex White, T.D., ar Bhord na Gníomhaireachta Forbartha don Mhol Digiteach (GFMD) ar feadh tréimhse dhá bhliain. Tá an tUasal Holden ceaptha an athuair mar Chathaoirleach ar an nGníomhaireacht.

Is éard atá i gceist le GFMD ná an ghníomhaireacht Stáit a bhfuil sé de dhualgas uirthi braisle an Mhoil Dhigitigh a bhainistiú, a bhfuil sé mar aidhm aici lárionad feabhais idirnáisiúnta a chruthú le haghaidh ábhair dhigitigh agus fiontair na teicneolaíochta.  Tá an Mol Digiteach lonnaithe in iardheisceart lár na cathrach, i gceantar stairiúil na Saoirsí. Tá 89 fiontar digiteach lonnaithe anois ann, agus breis agus 650 fostaí lánaimseartha ann.

Dúirt an tAire White "Cinnteofar tríd an Uas. Holden, Ratigan agus McDonagh a fhostú le haghaidh téarma breise go mbeidh rochtain ag Bord GFMD ar an saineolas agus ar an gcumas cuí le linn tréimhse ina mbeidh athruithe suntasacha ann don Ghníomhaireacht.  I dteannta na n-ullmhúchán le haghaidh an chumaisc le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, tá an Ghníomhaireacht i mbun fairsingithe mhóir ar thoilleadh a hoifige fiontraíochta trí réadmhaoin a athchóiriú ar a champas i mBaile Átha Cliath 8."

Rinneadh na hathcheapacháin seo de réir na dTreoirlínte maidir le Ceapacháin ar Bhoird Stáit. 

 

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí

an tUas. Paul Holden ina Stiúrthóir Bainistíochta ar Rédacteurs Ltd agus ina chomhalta den Institiúid Stiúrthóirí. Ceapadh ar Bhord GFMD é i mBealtaine 2012 agus tá sé ina Chathaoirleach ó Eanáir 2014.

an tUas. Brendan McDonagh ina Stiúrthóir ar Éirim Ghnó in ÚFT (an tÚdarás Forbartha Tionscail). Tá sé ina chomhalta de Bhord GFMD ó Aibreán 2013.

Is é an tUas. Séamas Ratigan an tIonadaí Pobail Áitiúil ar Bhord GFMD.  Tá sé ina chomhalta de Bhord GFMD ó Bhealtaine 2012.

 

Próiseas Ceapacháin

Déantar foráil in Alt 15 den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach, 2003, nach mbeidh níos mó ná 14 duine mar Chomhaltaí den Ghníomhaireacht, lena n-áirítear an Príomhfheidhmeannach a bhíonn ina cheapaí de bhrí oifige, agus a gceapfaidh an tAire é, le faomhadh ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Rinneadh na hathcheapacháin seo de réir na dTreoirlínte maidir le Ceapacháin ar Bhoird Stáit.

 

Comhaltaí Boird GFMD ag 9 Meitheamh 2015

Ainm Dáta ar ceapadh den chéad uair é/íAthcheapachán is déanaíDeireadh an téarma
1.       Paul Holden, Cathaoirleach29/05/1229/05/1528/05/17
2.       Owen Keegan07/10/13-06/10/16
3.       Gerry Macken, POF 23/06/14-22/06/15
4.       Brendan McDonagh09/04/1309/04/1508/04/17
5.       Katherine Licken09/10/1007/10/1306/10/16
6.       Séamas Ratigan29/05/1229/05/1528/05/17
7.       Claire Duignan20/01/14-19/01/17

 

Press Release Documents