You are here:

Cuireann an tAire Kyne fáilte roimh an bhfógra faoi Phrintíseacht an Gheo-dhruileálaí

​8 Nollaig 2017

D'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton, TD, inniu (Dé hAoine 8 Nollaig 2017) go bhforbrófar Printíseacht Gheo-dhruileála.

Agus é ag caint faoin bhfógra, dúirt an tAire Acmhainní Nádúrtha, Seán Kyne TD, "Cuirim fáilte mhór roimh an bhfógra seo a neartóidh tionscal druileála na hÉireann go mór agus é ag freastal ar gheilleagar na hÉireann. Is deis iontach é an clár printíseachta seo do dhruileálaithe an taithí fhairsing a fuair siad thar na blianta agus iad ag obair i dtimpeallachtaí casta agus dúshlánacha a roinnt."

Tá sé mar sprioc ag Printíseacht an Gheo-dhruileálaí cáilíocht thiomnaithe leibhéal 6 FETAC a thabhairt do dhruileálaithe. Shainaithin tionscal na druileála an gá atá leis an gcáilíocht seo agus cuireadh an moladh faoi bhráid na Comhairle Printíseachta i gcomhpháirt le Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, le hInstitiúid Teicneolaíochta Cheatharlach agus le hearnáil na druileála. Bhí Geo-eolaíocht Éireann i gceannas ar an moladh a fhorbairt. Cuirfear an phrintíseacht ar fáil le hoiliúint ar an láthair oibre agus foghlaim dheascbhunaithe. 

Tá gairm na druileála ríthábhachtach do gheilleagar na hÉireann. Chuir athbhreithniú eacnamaíochta a rinneadh ar earnáil na geo-eolaíochta in 2017 luach €3.2 billiún uirthi. Tá gairm na druileála ríthábhachtach d'earnáil na geo-eolaíochta mar go dtacaíonn sí le réimse leathan earnálacha atá straitéiseach ó thaobh an gheilleagair de. 

Thángthas ar acmhainní tábhachtacha mianracha mar thoradh díreach ar chroíshamplaí a d'aimsigh comhlachtaí druileála Éireannacha agus iad ag obair do chliaint idirnáisiúnta agus intíre. Tacaíonn gairm na druileála le soláthar bonneagair trí iniúchadh talún agus trí sholáthar uisce ó fhoinsí screamhuisce. Tá druileálaithe ríthábhachtach freisin chun iniúchadh geoiteicniúil talún a dhéanamh sula dtugtar faoi thionscadail bhonneagair. Déantar iniúchadh talún chun eolas a fháil faoi airíonna fisiceacha ithreach agus carraige ar láthair. Is féidir le hiniúchadh maith talún na costais a bhaineann le "tosca talún gan choinne" a laghdú agus ní féidir ach le druileálaí inniúil tabhairt faoi iniúchadh maith.

Dúirt Koen Verbruggen, stiúrthóir Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, "Tá Printíseacht an Gheo-dhruileálaí ríthábhachtach chun caighdeán na seirbhísí ar féidir le druileálaithe a chur ar fáil do chliaint in Éirinn agus thar lear a fheabhsú. Leis an méadú ar éileamh ar bhonneagar de gach cineál tiocfaidh méadú dá réir ar sheirbhísí na ndruileálaithe. Cinnteoidh an phrintíseacht go bhfuil daoine gairmiúla ann atá ábalta talamh nua a threabhadh."

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí

SGÉ
Is í Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (SGÉ) an Eagraíocht Náisiúnta Domhaneolaíochta agus is rannán de chuid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil í. Tá SGÉ freagrach as réimse leathan táirgí a chruthú, lena n-áirítear léarscáileanna, tuarascálacha agus bunachair sonraí, agus is lárionad eolais agus comhpháirtí tionscadail é le haghaidh gach gné de gheolaíocht na hÉireann.

An Chomhairle Printíseachta
Sheol an tAire Oideachais agus Scileanna an Chomhairle Printíseachta i Samhain 2014. Ba phríomhghné i bhfeidhmiú na moltaí ó Athbhreithniú 2014 ar Oiliúint Printíseachta in Éirinn é bunú na Comhairle. Tá sé de chúram ar an gComhairle printíseachtaí a chur i bhfeidhm in earnálacha nua sa gheilleagar agus earnálacha a aithint ina mbeidh printíseachtaí in ann difríocht cheart a dhéanamh d'fhostóirí agus d'fhostaithe. 

Press Release Documents