You are here:

Minister Kyne signs 5G Declaration for Europe

Taillinn, 18 Iúil 2017

Shínigh an tAire Stáit don Phobal, d’Acmhainní Nádúrtha, agus don Fhorbairt Dhigiteach, Seán Kyne TD, an Dearbhú 5G don Eoraip san Eastóin inniu in éineacht le comhghleacaithe as gach Ballstát AE.

Bhí an tAire Kyne agus an tAire Pat Breen ag freastal ar chruinniú neamhfhoirmiúil idir Airí Teileachumarsáide agus Iomaíochais faoi seach.

Pléadh na chéad chéimeanna eile do Mhargadh Aonair Digiteach na hEorpa ag comhsheisiún ceannródaíoch na nAirí, beartas 5G amach anseo agus geilleagar sonraí a thógáil don Eoraip san áireamh.

Deimhníonn dearbhú intinne 5G go bhfuil Ballstáit an AE toilteanach ceannaire domhanda a dhéanamh den Eoraip san earnáil dhigiteach. Is é 5G an bonneagar líonra a sholáthróidh an leibhéal nascachta atá ag teastáil chun tacú le seirbhísí digiteacha nua, amhail tithe cliste agus talmhaíocht chliste, lena mbainfear leas as sonraí chun éifeachtúlachtaí a neartú. D'fhéadfadh seirbhísí dá leithéid an chaoi a mairimid agus a n-oibrímid a athrú ó bhonn amach anseo.

Agus é ag labhairt i dTaillinn, dúirt an tAire Kyne, "tá Éire tiomanta go láidir d'fhéidhmiú céimneach 5G amach anseo. Léirigh críochnú rathúil cheant an bhanda 3.6Ghz, a bhfuil sé de chumas aige tacú le seirbhísí 5G, an tiomantas seo. Tá Éire ar thús cadhnaíochta san Eoraip i dtaca le bheith in ann leas a bhaint as na deiseanna a d'fhéadfadh teicneolaíocht 5G a chruthú sa todhchaí.

Is cuid lárnach den Dearbhú seo iad ceisteanna maidir le Clúdach agus Nascacht agus creideann Éire go láidir gur cheart nascacht a sholáthar do gach saoránach, a fhianaise sin an Plean Náisiúnta Leathanbhanda, a bhfuil sé mar aidhm leis a chinntiú go bhfuil leathanbhanda ardluais ag gach teach agus gnólacht in Éirinn. Agus raon forleathan geografach aige, tacóidh an líonra seo le feidhmiú céimneach 5G amach anseo ar bhonn leathan geografach, agus é ag tacú le haisiompar do mhargaí móibíleacha.

"Tá an Rialtas ag obair lena chinntiú go gcuirfear 5G i bhfeidhm ar bhonn geografach, ní ar bhonn daonra, ionas go mbainfidh gach pobal ar fud na tíre leas as buntáistí 5G.

Ag Comhsheisiún na nAirí, inar pléadh roimhe sin an geilleagar sonraí, chuir an tAire Kyne béim ar an tábhacht atá le fáil réidh le rialacha nach bhfuil gá leo agus a mbíonn de thoradh orthu go mbíonn ar ghnólachtaí lárionaid sonraí a lonnú i dtíortha éagsúla chun dlíthe áitiúla a chomhlíonadh:

"Má fhaightear réidh leis na srianta logánaithe sonraí seo ar fud na hEorpa, cuirfear deireadh le baic ar ghnó a dhéanamh thar teorainneacha agus neartófar iomaíochas, go háirithe do ghnólachtaí nua-thionscanta agus do ghnóthais bheaga agus mheánmhéide in Éirinn agus ar fud an AE. Cuireann Éire fáilte mhór roimh chuspóir an Rialtais reachtaíocht a rith níos déanaí i mbliana ar an bhfíorfhadhb shoiléir seo a bhaineann le srianta logánaithe sonraí. Téann na srianta seo i bhfeidhm go díreach ar dheiseanna gnó san Eoraip agus tá sé tábhachtach, mar sin, go mbeidh an moladh reachtaíochta seo uaillmhianach má táimid chun margadh aonair digiteach a chumasú san Eoraip."

Press Release Documents