You are here:

Cuireann an tAire Kyne na deiseanna atá ar fáil do Gheo-eolaithe luathghairme i láthair ag an gcéad siompóisiam riamh

Gaillimh, 11 Eanáir 2018

D'fhreastail an tAire Stáit Seán Kyne, T.D., ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, tráthnóna, an 11 Eanáir 2018, don chéad Siompóisiam Luathghairme Geo-eolaíochta in Éirinn.

Is imeacht geo-eolaíochta é iGEO2018 a d'eagraigh geo-eolaithe luathghairme agus dearadh do na geo-eolaithe sin é freisin.  Imeacht nua dhá lá atá sa siompóisiam a cuireadh le chéile chun díospóireacht eolaíoch agus forbairt na ngeo-eolaithe luathghairme a chothú.

Fuair an t-imeacht tacaíocht ó earnálacha na geo-eolaíochta agus fuair sé urraíocht ó réimse leathan foinsí, comhlachtaí hidreacarbóin agus amhábhar, an Rannóg Gnóthaí Peitriliam agus Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann ó Roinn an Aire san áireamh.

Dúirt an tAire, "Tagann cuspóirí iGEO2018 leis an tacaíocht atá á tabhairt ag mo Roinn do spreagadh agus d'fhorbairt na ngeo-eolaithe luathghairme, lena n-áirítear geo-eolaithe a thabhairt isteach san earnáil taighde, mhianraí agus pheitriliam agus dá bhrí sin, acmhainn d'earnálacha na geo-eolaíochta in Éirinn a fhorbairt."

Chinn tuarascáil a rinne Indecon International Economic Consultants ar an Athbhreithniú Earnála Eacnamaíochta ar Earnáil Gheo-eolaíochta na hÉireann, a sheol an tAire Kyne i Samhain 2017, go gcuireann an tAthbhreithniú Eacnamaíochta luach €3,277 milliún ar Thionchar foriomlán Eacnamaíoch na n-aschur earnála do 2016 ar fud réimsí na Geothurasóireachta agus Geo-oidhreachta, na dTionscal Eastóscach, an Taighde Geo-eolaíochta agus na nGeoghuaiseacha agus go bhfostaíonn an earnáil 24,739 duine go díreach agus go hindíreach.

Tá feidhmeanna praiticiúla agus tábhachtacha le hearnáil na geo-eolaíochta. Tá tionscadal screamhuisce agus turlach á stiúradh ag Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, mar shampla, a dhéanann staidéar agus anailís ar fhadhbanna tuilte agus tá go leor láithreán i nGaillimh, i Maigh Eo agus i Ros Comáin á n-úsáid acu. Tá an fhaisnéis agus an anailís seo ag cabhrú le clár CFRAM (staidéar measúnaithe agus bainistíochta riosca i gcás tuilte dobharcheantair) de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí a bhfuil an-tábhacht leis do go leor pobal.

Dúirt an tAire "Cuireann siompóisiam tionscnaimh iGEO2018 imeacht eagraithe struchtúrtha ar fáil agus tá áthas orm gur fhreastail slua maith air."  Ghuigh an tAire rath ar na daoine ar fad a bhí i láthair maidir le cibé gairm gheo-eolaíochta a roghnaídís agus dúirt sé gur tréimhse spreagúil í le baint a bheith agat leis an earnáil.

Cuireadh an tábhacht atá le forbairt na ngeo-eolaithe luathghairme anseo in Éirinn in iúl mar gur fhreastail an tAire Kyne ar an imeacht.  Dúirt sé "Tá an-ghá le geilleagar na hÉireann a fhorbairt ar bhonn leathan agus inbhuanaithe agus tá an-áthas orm tacaíocht a thabhairt chun an chéad ghlúin eile de gheo-eolaithe a chothú agus a fhorbairt." 

 

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí

RGP Tá ról ag an Rannóg Gnóthaí Peitriliam (RGP) de chuid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil a chinntiú go mbaineann an Stát an leas is fearr as taiscéalaíocht agus as táirgeadh acmhainní dúchasacha ola agus gáis. Agus é seo á dhéanamh ag RGP, cinntíonn sé go ndéantar gníomhaíochtaí agus aird chuí á tabhairt ar an tionchar ar an gcomhshaol agus ar úsáideoirí eile talún/farraige. Tá RGP freagrach as gníomhaíochtaí taiscéalaíochta agus táirgthe maidir le hola agus le gás a cheadúnú agus a rialú, amach ón gcósta nó ar tír. Mar chuid dár ról, forbraímid beartais, cuirimid an deis le hinfheistíocht a dhéanamh i dtaiscéalaíocht amach ó chósta na hÉireann chun cinn agus ceadúnaímid agus rialaímid gníomhaíochtaí taiscéalaíochta agus táirgthe. Tá ról lárnach againn freisin maidir le tús a chur le taighde agus tacaíocht a thabhairt dó a threiseoidh an t-eolas atá againn ar phoitéinseal na hola agus an gháis amach ó chósta na hÉireann.

Is í Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann an Eagraíocht Náisiúnta Domhaneolaíochta agus is rannán de chuid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil í. Tá sí freagrach as réimse leathan táirgí a chruthú, lena n-áirítear léarscáileanna, tuarascálacha agus bunachair sonraí, agus is lárionad eolais agus comhpháirtí tionscadail í le haghaidh gach gné de gheolaíocht na hÉireann.

Press Release Documents