You are here:

Fógraíonn an tAire Kyne gur chruthaigh cuideachtaí Gheo-eolaíocht Éireann 354 post nua in 2017

Léirigh suirbhé a rinneadh ar na cuideachtaí a chuimsíonn cnuasach gnó Gheo-eolaíocht Éireann gur cruthaíodh 128 post nua sa dara leath de 2017. Cruthaíodh 354 post in 2017 ar an iomlán. Chruthaigh gnóthais bheaga agus mheánmhéide 276 de na poist sin – an fás bliantúil is mó ó cuireadh tús léi in 2012.

Cruthaíodh breis is 750 post in earnáil na ngnóthas beag agus meánmhéide ó seoladh Geo-eolaíocht Éireann in 2012 san earnáil thar a bheith sainiúil seo. Ar phríomhchuspóirí Rialtas na hÉireann agus ar phríomhchuspóirí Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann tá poist eolaíochta, teicneolaíochta, innealtóireachta agus mhatamaitice a chruthú agus clú na hÉireann mar ionad barr feabhais don gheo-eolaíocht a ardú.

Agus é ag caint faoin toradh, dúirt Seán Kyne T.D., an tAire Stáit d'Acmhainní Nádúrtha:

"Is iontach an fás leanúnach atá tagtha ar phoist i mBallchuideachtaí Gheo-eolaíocht Éireann agus léiríonn sé margaí intíre agus onnmhairíochta. Mar aon le bheith ag díriú ar líon na bpost, cuireann Geo-eolaíocht Éireann béim ar thacaíocht a thabhairt chun cuideachtaí láidre a bhunú a chuirfidh poist phroifisiúnta STEM ar fáil, poist ina soláthraíonn dearadh maith saoráidí agus seirbhísí den chéad scoth agus cruthófar go leor poist eile amach anseo mar gheall ar na saoráidí agus seirbhísí seo.

Tá mo Roinn ag súil le tacaíocht leanúnach a thabhairt do thionscnamh Gheo-eolaíocht Éireann agus soláthróimid, in éineacht le Fiontraíocht Éireann, na modhanna a theastaíonn ó chuideachtaí na hÉireann chun gnó a fháil i margaí thar lear."

Maidir le fás réigiúnach, d'éirigh níos fearr le Contae na Gaillimhe ná réigiún ar bith eile mar gur chruthaigh Comhaltaí Gheo-eolaíocht Éireann (Priority Drilling, Pavement Management Systems, TÓBIN Consulting Engineers agus Irish Drilling), a bhfuil a gceanncheathrúna lonnaithe sa chontae, 43 post nua in 2017. Tá oifigí brainse ag ARUP agus ag Byrne Looby, comhaltaí Gheo-eolaíocht Éireann, i nGaillimh freisin.

Leanfaidh Geo-eolaíocht Éireann ar aghaidh ag obair go dlúth le Fiontraíocht Éireann agus iad ag cabhrú lena Comhaltaí gnó a fháil i margaí thar lear, lena n-áirítear margaí aibí sa Ríocht Aontaithe, sna tíortha Nordacha agus i Meiriceá Thuaidh agus margaí éiritheacha in Oirthear na hEorpa, san Afraic fho-Shahárach agus sa Mheánoirthear.

I 'Ráiteas Deireadh Bliana' 2017, luaigh Fiontraíocht Éireann go raibh innealtóireacht agus tógáil i measc na n-earnálacha inar cruthaíodh an líon is mó post. Dúirt formhór de chliantchuideachtaí Fhiontraíocht Éireann go bhfuil pleananna acu dul isteach sa limistéar euro den chéad uair i mbliana mar thoradh ar an mBreatimeacht. Leanann Geo-eolaíocht Éireann uirthi ag tacú le héagsúlú an Bhreatimeachta agus beidh sí ag freastal ar sheónna trádála mianadóireachta agus forbartha in Cape Town (INDABA) agus in Toronto (PDAC) sa chéad ráithe de 2018, agus cuirfidh sí tús le clár taighde uile-Eorpach maidir le fuinneamh geoiteirmeach a bhfuil clár COSME an Choimisiúin Eorpaigh ag tacú leis. Labhróidh an tAire Kyne ag Cur i Láthair na hÉireann ag PDAC in Toronto i mí an Mhárta.

CRÍOCH

Nóta d'Eagarthóirí:

Is líonra de 34 cuideachta í Geo-eolaíocht Éireann a chuireann saineolas comhtháite maidir le forbairt uisce, mianraí agus comhshaoil agus bonneagair ar fáil do chliaint i mbreis is 50 tír.

www.geoscience.ie

Tacaíonn Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (atá mar chuid den Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil), agus Fiontraíocht Éireann le Geo-eolaíocht Éireann. Cuireann Geo-eolaíocht Éireann seirbhísí dearaidh, sainchomhairleoireachta agus conraitheoireachta ar fáil do ghníomhaireachtaí iltaobhacha, do rialtais agus don earnáil phríobháideach.

Déan teagmháil le: Koen Verbruggen, Stiúrthóir Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, 087 2042974, 01-6782864
Cruthú Post Gheo-eolaíocht Éireann in 2017
 

Cruthú Post Gheo-eolaíocht Éireann in 2017

 

 IOMLÁNGNÓTHAIS BHEAGA AGUS MHEÁNMHÉIDE
Ean-Mei 17226177
Iúil-Noll 1712899
Iomlán354276

Press Release Documents