You are here:

Seolann an tAire Kyne Athbhreithniú Eacnamaíochta ar Earnáil na Geo-eolaíochta ag Geoscience 2017

Geilleagar Geo-eolaíochta ar Thalamh Slán

 

Seolann an tAire Kyne Athbhreithniú Eacnamaíochta ar Earnáil na Geo-eolaíochta ag Geoscience 2017

  • Tionchar Foriomlán Eacnamaíoch €3.27 billiún
  • Fostaíocht Fhoriomlán 24,739
  • Figiúirí ag dul i dtreo leibhéil réamhthobchliste 2006
     


7 Samhain 2017

Sheol an tAire Acmhainní Nádúrtha, Seán Kyne, T.D., Athbhreithniú Earnála Eacnamaíochta ar Earnáil Geo-eolaíochta na hÉireann, atá á dhéanamh ag Indecon International Economic Consultants, inniu (Dé Máirt 7 Samhain, 2017) ag oscailt Geoscience 2017, comhdháil bhliantúil Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (SGÉ), i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Athbhreithniú Eacnamaíochta ar Earnáil na Geo-eolaíochta

Cuireann an tAthbhreithniú Eacnamaíochta luach €3,277 milliún ar Thionchar Eacnamaíoch na n-aschur earnála don bhliain 2016, ar fud na réimsí seo a leanas; Geothurasóireacht & Geo-oidhreacht, Screamhuisce, Tionscail Eastóscacha, Taighde Geo-eolaíochta agus Geoghuaiseacha. Léirítear i bhfigiúrí fostaíochta (coibhéis lánaimseartha - CLA) a ríomhtar don bhliain chéanna agus ar fud na bhfo-earnálacha céanna go bhfostaítear 15,110 duine go díreach, chomh maith le 9,628 duine go hindíreach agus spreagtha, a thugann le fios go bhfuil 24,739 duine fostaithe san iomlán.

Agus é ag caint ar an tuarascáil, dúirt an tAire Kyne, "Cuirim fáilte mhór roimh an tuarascáil nua seo a thugann figiúrí daingne dúinn ar luach Earnáil na Geo-eolaíochta d'Éirinn. Is earnáil í seo a bhfhéadfaí neamhaird a thabhairt uirthi, ach fós féin is léir go bhfuil sí an-tábhachtach. Ó thaobh fostaíochta de, is fiú a lua gur poist ardleibhéil phroifisiúnta iad seo go ginearálta agus go bhfuil cuid mhaith den ghníomhaíocht, atá ceangailte le Geothurasóireacht agus le hAcmhainní Nádúrtha, lonnaithe ar fud na tíre, ní sna cathracha amháin.

Dúirt Koen Verbruggen, Stiúrthóir Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ), "Is ábhar mór misnigh í an tuarascáil seo agus beidh ról ríthábhachtach aici i bpleanáil straitéis nua do SGÉ. Léiríonn na figiúrí téarnamh sláintiúil geilleagrach in Earnáil na Geo-eolaíochta, agus fás suntasach i réimsí na Geothurasóireachta agus Taighde freisin, agus gur gá pleanáil agus ullmhú do Ghuaiseacha Nádúrtha, cosúil le guaiseacha a tharla le déanaí mar gheall ar thuile agus ar sciorrthaí talún. Is deimhniú láidir é an anailís ar thionchar na dtionscnamh a bhfuil tacaíocht SGÉ acu, amhail INFORMAR agus cnuasach gnó Gheo-eolaíocht Éireann, ar fhiúntas ár gclár reatha.

Cuireadh an tuarascáil nua le chéile ó fhigiúrí na Príomh-Oifige Staidrimh agus ó fhoinsí eile le Indecon International Economic Consultants agus is féidir í a íoslódáil ag suíomh gréasáin Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann www.gsi.ie
 
Comhdháil Geoscience 2017

Cuireann an chomhdháil bhliantúil seo buaicphointí ghníomhaíochtaí Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus a páirtithe i láthair. Dhírigh comhdháil na bliana seo ar luach na gclár difriúil agus ar an gcaoi a n-úsáideann páirtithe leasmhara na sonraí a chruthaítear.  Cuimsíonn na cuir i láthair an t-eolas is deireanaí ar Gheo-eolaíocht Éireann, ar Gheothurasóireacht, ar mhapáil mara INFOMAR, ar Mhapáil Gheolaíoch, ar Mhapáil Screamhuisce agus Tuile, ar Chlár Tellus agus ar Thaighde Geo-eolaíochta.  Ar na díospóireachtaí painéil a bhí ar siúl bhí Breatimeacht & Geo-eolaíocht, agus Leasanna Iomaíocha i dTodhchaí na Geo-eolaíochta.

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí

Athbhreithniú Eacnamaíochta ar Earnáil na Geo-eolaíochta
Is féidir an t-athbhreithniú earnála eacnamaíochta ar an tuarascáil maidir le hEarnáil na Geo-eolaíochta in Éirinn, a choimisiúnaigh Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, a íoslódáil ag www.gsi.ie

Tá táblaí achoimre i dtaca le hAschuir Eacnamaíocha & le Fostaíocht thíos

Léiríonn anailís Indecon gurbh fhiú €3.28 billiún an tionchar foriomlán eacnamaíoch a bhí ag earnáil na geo-eolaíochta in Éirinn in 2016.
 

Tábla 8.1: Tionchair Foriomlána Eacnamaíocha - Aschur 2016, (€ milliún)

 

Réimse

 

Díreach

Indíreach agus SpreagthaTionchar Foriomlán Eacnamaíoch
Geothurasóireacht agus Geo-oidhreacht370.7290.3660.9
Bailiú, Cóireáil, Soláthar Screamhuisce35.229.564.7
Tionscail Eastóscacha939.9716.31,656.2
Taighde Geo-eolaíochta30.921.552.5
Guaiseacha Nádúrtha414.0429.6843.6
Iomlán1,790.71,487.23,277.9
Réimsí neamhbhreiseánacha   
Geo-eolaíocht Éireann827.2--
Géill-luach Screamhuisce422-541--
Cúnamh INFOMAR d'earnáil na mara 24.6  
Foinse: Anailís Indecon

 

Maidir le hOll-bhreisluach (OBL), cuireann earnáil na geo-eolaíochta in Éirinn thart ar €676 milliún ar fáil i ngníomhaíocht dhíreach gheilleagrach. Agus gníomhaíocht indíreach agus spreagtha á cur san áireamh, méadaíonn an OBL foriomlán go dtí €1.47 billiún.

Tábla 8.2: Tionchair Fhoriomlána Eacnamaíocha - Oll-bhreisluach 2016 (€ milliún)

 

Réimse

 

Díreach

Indíreach agus SpreagthaTionchar Foriomlán Eacnamaíoch
Geothurasóireacht agus Geo-oidhreacht239.6175.9415.5
18.317.836.0
Tionscail Eastóscacha282.9359.2642.1
Taighde Geo-eolaíochta24.316.741.0
Guaiseacha Nádúrtha111.1227.4338.5
Iomlán676.2796.91,473.2
Foinse: Anailís Indecon

 

Meastar go gcuireann earnáil na geo-eolaíochta thart ar 15,100 post ar fáil i gcoibhéis lánaimseartha go díreach. Nuair a chuirtear na tionchair indíreacha agus spreagtha san áireamh, tacaítear le beagnach 25,000 post i gcoibhéis lánaimseartha. Cuirtear é seo i láthair sa tábla thíos.

Tábla 8.3: Tionchair Fhoriomlána Eacnamaíocha - Fostaíocht (CLA) 2016

 

Réimse

 

Díreach

Indíreach agus SpreagthaTionchar Foriomlán Eacnamaíoch
Geothurasóireacht agus Geo-oidhreacht6,8881,8798,767
Bailiú, Cóireáil, Soláthar Screamhuisce205539745
Tionscail Eastóscacha3,6334,1897,822
Taighde Geo-eolaíochta465259724
Guaiseacha Nádúrtha3,9192,7636,681
Iomlán15,1109,62824,739
Foinse: Anailís Indecon

 

SGÉ

Is í Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ) an Ghníomhaireacht Náisiúnta Domhaneolaíochta agus is rannán de chuid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil í.  Tá SGÉ freagrach as réimse leathan táirgí a chruthú, lena n-áirítear léarscáileanna, tuarascálacha agus bunachair sonraí, agus is lárionad eolais agus comhpháirtí tionscadail é le haghaidh gach gné de gheolaíocht na hÉireann.

Press Release Documents