You are here:

Téann an tAire Denis Naughten i ngleic le cur amú bia

9 Márta 2017

Sheol an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, sraith beart inniu chun dul i ngleic le cur amú bia in Éirinn. Ceann de na bearta sin is ea gur bunaíodh Grúpa Gníomhaíochta ar Chur Amú Bia san Earnáil Mhiondíola. Is é seo an chéad ghrúpa dá leithéid riamh in Éirinn agus is é Eamonn Quinn atá ina chathaoirleach air.

Agus é ag seoladh an Fhóraim Náisiúnta ar Chur Amú Bia ar maidin, fóram atá á óstáil ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, dúirt an tAire Naughten:

"Cuireann sé alltacht orm go gcuireann an náisiún beag seo dhá thona bia amú gach nóiméad cé go bhfuil ocras ar dhuine as gach ochtar in Éirinn.  Toisc go santaímid an iomarca, tá damáiste nach beag á dhéanamh don domhan. Is cruacheist de chuid na linne seo é go bhfuil daoine ar an ngannchuid i gcultúr ina gcuirtear a lán bia amú.  Chreid na glúnta a tháinig romhainn go mór sa seanfhocal 'ná bí caifeach is ní bheidh tú gann'.  Thuig siad go mbíonn flúirse agus easpa séasúrach agus timthriallach.  I sochaí nua-aimseartha, ina mbíonn gach rud ar fáil, i rith na bliana ar fad agus ag gach praghasphointe, teastaíonn léargas nua ar an gcaoi ar féidir linn maireachtáil de réir acmhainn ár bpláinéid ó thaobh na n-ábhar a ídímid agus ó thaobh an chur amú a chaithfimid a bhainistiú."  

"Chun athruithe a dhéanamh, caithfimid tosú san am i láthair.  Is dual don duine a cheapadh gur faoi dhaoine eile atá sé fadhb a réiteach.  Faraor go bhfásann feirmeoirí an iomarca den rud mícheart; faraor go dtugann ollmhargaí lascaine mhór ar ghlasraí; agus, faraor nach bpleanálann tomhaltóirí gach béile.  Is é fírinne an scéil go bhfuil ról againn ar fad agus gur féidir linn ar fad cur leis an réiteach.  Sheol mé sraith tionscnamh inniu chun cur amú bia a chosc.  Rachaidh gach tionscnamh i ngleic le dúshlán ag pointe éigin sa slabhra soláthair agus tomhaltais. Tá súil agam go mbeidh imní agus díospóireacht i measc an phobail faoi chur amú bia de thoradh poiblíocht a thabhairt don cheist go náisiúnta. Is minic nach dtuigeann tomhaltóirí céard is ciall le spriocdháta díola agus dáta ar fearr roimhe, rud a chuireann le cur amú bia. Tá pacáistíocht bhia laghdaithe, nó níos fearr, tábhachtach freisin – is cuid de chostas timpeallachta bia é an iomarca pacála nó pacáil a bhfuil foinse neamh-inbhuanaithe aici.  Tá a fhios againn go dtéann an chuma atá ar thorthaí agus ar ghlasraí i bhfeidhm ar thomhaltóirí agus iad ag ceannach. Tarlaíonn cuid shuntasach den chur amú bia iomlán ag leibhéal an tomhaltóra. Dá bhrí sin, ceann de na tionscnaimh is ea Grúpa Gníomhaíochta ar Chur Amú Bia san Earnáil Mhiondíola a bhunú, an chéad ghrúpa dá leithéid riamh in Éirinn. Is é an saineolaí ar chúrsaí miondíola, Eamonn Quinn, atá ina chathaoirleach air. Bhí sé de phléisiúr agam labhairt leis an nGrúpa inniu ag a chéad chruinniú ag an bhFóram Náisiúnta ar Chur Amú Bia," a dúirt Naughten mar fhocal scoir.

Tionscnaimh an Aire Denis Naughten chun cur amú bia a laghdú:

  • Do theaghlaigh, níos mó tacaíocht airgeadais do thionscnaimh phobail chun sealbhóirí tí a thraenáil ó thaobh cur amú bia a laghdú agus an chaoi leis an mbosca bruscair donn a úsáid;
  • Do ghnó, Grúpa Gníomhaíochta ar Chur Amú Bia san Earnáil Mhiondíola chun athruithe san earnáil mhiondíola a chomhaontú agus a chur i bhfeidhm d'fhonn cur amú bia a laghdú;
  • Don earnáil agraibhia, comhoibriú le clár Origin Green Bord Bia lena chinntiú go dtugann táirgeoirí agraibhia tús áite do chur amú bia a chosc ar fud an bhiashlabhra – táirgeoirí príomha, déantúsóirí bia, miondíoltóirí agus oibreoirí seirbhíse bia;
  • Do gach duine a gcuireann cur amú bia imní orthu, Cairt um Chur Amú Bia a spreagann daoine lena a chur in iúl go bhfuil siad meáite ar dhul i ngleic le cur amú bia agus le gníomhartha sonracha a chomhaontú chun beart a dhéanamh de réir a mbriathair.

Is féidir teacht ar eolas ar an gCairt um Chur Amú Bia, agus ar na bearta uile um chur amú bia a chosc a bhfuil an tAire Naughten ag tacú leo, ag www.stopfoodwaste.ie.

Is féidir teacht ar óráid iomlán an Aire anseo.

CRÍOCH

Press Release Documents