You are here:

Faigheann an tAire Denis Naughten Faomhadh Comh-Aireachta don Scéim Tacaíochta Leictreachais In-athnuaite (RESS)

'Cuirfidh an chéad cheant de chuid RESS in 2019 tionscadail a bheidh réidh le dul ar fáil'

 

 

24 Iúil 2018

 

Inniu, fuair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D. faomhadh an Rialtais inniu don Scéim nua Tacaíochta um  Leictreachas In-athnuaite (RESS).

 

Spreagfaidh an Scéim nua tús le go leor fuinneamh in-athnuaite a ghiniúint chun freastal ar spriocanna náisiúnta agus spriocanna de chuid an Aontais Eorpaigh maidir le fuinneamh in-athnuaite agus dícharbónú go dtí 2030.

 

Ina theannta sin, cuirfidh RESS cuspóirí beartais fuinnimh níos leithne ar fáil lena n-áirítear: slándáil an tsoláthair a fheabhsú; meascán teicneolaíochta in-athnuaite a éagsúlú; agus rannpháirtíocht an phobail a mhéadú i dtionscadail fuinnimh in-athnuaite agus cur leis an tairbhe a bhaineann siad astu.

 

Ar fhógairt na Scéime nua dúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil, Denis Naughten: "Tá RESS faofa ag an Rialtas agus rachaidh mé sa tóir anois ar fhaomhadh Státchabhair AE.  Athrú a bheidh sa Scéim seo ó phraghsanna seasta ráthaithe do ghineadóirí in-athnuaite go meicníocht atá dírithe níos mó ar an margadh (ceantanna) ina gcinnteofar an costas tacaíochta trí cheantáil chomórtasach idir gineadóirí in-athnuaite. Céim thábhachtach is ea RESS chun ról ceannaireachta a thabhairt d'Éirinn maidir le fuinneamh in-athnuaite, gníomhú ar son na haeráide, agus éifeachtúlacht fuinnimh.  Is príomhchuid de dhearadh na Scéime nua iad pobail agus beidh tionchar claochlaithe aige seo ar thionscadail fuinnimh in-athnuaite ar fud na tíre.

 

Príomhghnéithe na Scéime nua:

 

Rannpháirtíocht Pobail:

Cuirfidh catagóir faoi stiúir an phobail agus bearta tógála bunaithe ar chumas an phobail deiseanna ar fáíl do phobail páirt a ghlacadh iad féin in aistriú na hÉireann go fuinneamh in-athnuaite.

 

Caithfidh tionscadail atá ag lorg tacaíochta faoin Scéim nua, RESS, critéir réamhcháilithe a chomhlíonadh, lena n-áirítear deis a thabhairt don phobal infheistíocht a dhéanamh i gcuid de thionscadail in-athnuaite ina gceantair áitiúla agus úinéireacht a bheith acu orthu. Bunófar clár náisiúnta íocaíochtaí sochair pobail freisin.

 

Mar chuid d'fhorbairt RESS, rinneadh staidéar domhain ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta, sa Danmhairg, an Ghearmáin, Ceanada agus Albain. Is ceannairí domhanda iad na tíortha sin i dtionscadail leictreachais inathnuaite faoi stiúir an phobail.

 

Éagsúlacht Teicneolaíochta a Mhéadú:

Cabhróidh an Scéim nua le cuspóir pholasaí an Rialtais chun slándáil an tsoláthair a fheabhsú agus an meascán fuinnimh in-athnuaite a leathnú amach. Agus teicneolaíochtaí in-athnuaite ag teacht in aibíocht agus costais ag titim, tá Éire in áit mhaith chun leas a bhaint as agus  tá áit mhaith ag Éirinn chun leas a bhaint as agus éagsúlacht mhór a chur lena punann in-athnuaite.   

Dúirt an tAire Naughten: "Cé go gcuirfidh an cur chuige ceantála bealach chun an mhargaidh ar fáil do go leor teicneolaíochtaí, déanfaidh sé amhlaidh i gcreat iomaíoch, a bheidh éifeachtach ó thaobh costais de. Cuirfidh úsáid 'luamhán' áirithe, cosúil le dátaí seachadta gar do dhálaí agus 'teorainneacha teicneolaíochtaí aonair' luas le leathnú an mheascáin teicneolaíochtaí in-athnuaite, go háirithe de bharr na gcostas ar roinnt teicneolaíochtaí in-athnuaite atá ag titim."

 

Ionchur na hÉireann i spriocanna fuinnimh in-athnuaite do 2030 a chur ar fáil agus spriocanna fuinnimh in-athnuaite 2020 a chur i gcrích:

Dearadh RESS le hionchur na hÉireann a chur ar fáil i dtreo sprioc fuinnimh in-athnuaite 32% ar fud an Aontais Eorpaigh faoi 2030, laistigh de chreat iomaíoch, agus éifeachtach ó thaobh costais de.

 

Frámaíodh an scéim nua de réir chomhthéacs iarracht na hÉireann a spriocanna fuinnimh in-athnuaite do 2020 a bhaint amach agus Pacáiste Fuinnimh Ghlain an Aontais Eorpaigh a chomhlíonadh, go háirithe an Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite a athmhúnlaíodh mar aon le forbairt Dhréachtphlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide (NECP) na hÉireann.

 

Ceantanna Leictreachais In-athnuaite:

Reáchtálfar ceantanna RESS go minic i rith shaolré na scéime. Tabharfaidh sé seo deis d'Éirinn leas a bhaint as costais teicneolaíochta atá ag titim agus gan na hacmhainní uile a theastaíonn a cheantáil ag aon am amháin, ní bheidh 'ceangal trádála' i gceist le costais níos airde do thomhaltóirí le haghaidh iomlán na scéime.

 

Tá foráil sa Scéim d'uaillmhian leictreachais in-athnuaite (RES-E) suas go huasmhéid de 55% faoi 2030, faoi réir chinntiú an leibhéil chost-éifeachtúil a leagfar amach sa Dréachtphlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide (NECP).

 

Dearfar ceantanna RESS de réir spriocanna conaire a ainmnítear in NECP na hÉireann. Ina theannta sin, cuirfidh an chéad cheant de chuid RESS in 2019 tionscadail ar fáil a bheidh réidh le dul, rud thabharfaidh níos giorra do sprioc 2020 muid.  Is é sprioc RES-E na hÉireann faoi láthair 40% faoi 2020.  Cabhróidh ceantanna RESS freisin ár gconaire do 2030 a sholáthar go luath.

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ag https://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/topics/Renewable-Energy/electricity/renewable-electricity-supports/ress/Pages/default.aspx

 

Is féidir teacht ar Pháipéar Dearaidh RESS anseo.

 

Deireadh/

 

Nótaí don Eagarthóir

 

Léargas:

An 14 Meitheamh 2018, aontaíodh ar an Treoir athmhúnlaithe maidir le Fuinneamh In-athnuaite idir an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Eorpach. Áirítear sa chreat rialála nua seo sprioc fuinnimh inathnuaite ceangailteach 32% don AE do 2030 le clásal athbhreithnithe faoi 2023 chun athbhreithniú aníos a dhéanamh ar leibhéal sprioc an AE.

 

Soláthróidh an RESS nua ionchur na hÉireann i dtreo sprioc 32% RES don AE ar fad a bhaint amach faoi 2030. Dearfar ceantanna RESS de réir spriocanna conaire a ainmnítear i bPlean Náisiúnta Aeráide agus Fuinnimh na hÉireann (NECP).

 

Léiríonn an RESS gluaiseacht níos leithne i dtreo rannpháirtíocht phoiblí agus rannpháirtíocht níos fearr i measc saoránach le beartas fuinnimh, agus beidh an RESS claochlaitheach sa mhéid is go gcuirfidh sé deiseanna ar fáil do shaoránaigh agus do phobail páirt a ghlacadh san aistriú fuinnimh atá ar thús cadhnaíochta ar athmhúnlú na Treorach maidir le Fuinneamh In-athnuaite.  Tá an tAontas Eorpach anois tar éis cearta, dualgais agus teidlíochtaí phobail in-athnuaite fuinnimh agus féin-thomhaltóirí in-athnuaite a aithint agus déanfaidh RESS beart de réir a bhriathair maidir leis na huaillmhianta seo.

 

Toradh is ea an RESS d'anailís neamhspleách eacnamaíoch agus rannpháirtíocht agus comhairliúchán poiblí araon. Thar dhá chomhairliúchán poiblí, fuarthas breis agus 2,000 aighneacht ón bpobal maidir le RESS agus léiríonn an scéim nua, a d'fhaomh an Rialtas, an éagsúlacht tuairimí agus an chastacht bhunúsach a bhaineann le roinnt spriocanna polasaí a bhaint amach.  

 

Struchtúr RESS

Déanfar an RESS nua a mhúnlú den chuid is mó de réir Threoirlínte Státchabhair an AE a éilíonn ceantanna iomaíocha agus tairiscintí idir forbróirí tionscadail le haghaidh tacaíocht stáit.

 

Bainfidh sraith ceantanna leictreachais in-athnuaite leis an scéim ina ndéanfaidh tionscadail tairiscintí i gcoinne a chéile le haghaidh tacaíochta. Cinnfidh an Stát an méid acmhainní a bheidh le soláthar i ngach bhabhta ceantála bunaithe ar mhionanailís ar sholáthar agus éileamh tionscadal.

 

Pobail

Cuimsíonn forbairt RESS athbhreithniú cuimsitheach ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta, sa Danmhairg, an Ghearmáin, Ceanada agus Albain; ceannairí domhanda ó thaobh tionscadail leictreachais in-athnuaite faoi stiúir an phobail de.

 

Reáchtálach ceardlanna agus agallaimh páirtithe leasmhara a d'aithin na polasaithe agus na tacaíochtaí is oiriúnaí le rannpháirtíocht pobal a ardú agus le cur leis an leas a bhainfaidh pobail as tionscadail RES-E, i gcomhthéacs na hÉireann.  Leanfaidh an Rialtas ar aghaidh ag obair le grúpaí tionscail le cinntiú go gcuirfear na polasaithe seo i bhfeidhm ar bhealach cothrom, indéanta agus trédhearcach.

 

Chomh maith leis na buntáistí sóisialta, baineann buntáistí eacnamaíocha le tacú le scéim phobaldhírithe.  Ní mór dúinn oibriú le pobail agus rannpháirtíocht an phobail i dtionscadail leictreachais in-athnuaite a mhéadú in Éirinn. Mar thoradh ar bhuntáistí pobail agus rannpháirtíocht an phobail, glacfar i bhfad níos fearr leis an meascán leictreachain in-athnuaite agus beidh sé níos ilchineálaí (agus níos éifeachtaí ó thaobh costais de). Tá ciall eacnamaíoch le rannpháirtíocht an phobail.

 

Éagsúlú Teicneolaíochta

Tugann an fhianaise eacnamaíoch le fios go bhfuil costais fhorluiteacha ag baint le roinnt teicneolaíochtaí agus go bhféadfaidís dul san iomaíocht lena chéile i rith shaolré RESS.

 

Ina theannta sin, cinnteoidh líon na giniúna in-athnuaite a theastaíonn le spriocanna na hÉireann don bhliain 2030 a bhaint amach agus le gealltanais na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náísiúnta agus faoi Thionscadal Éire 2040 go ndéanfar an meascán teicneolaíochta a leathnú amach de réir mar a théann an scéim in aibíocht.

 

Soláthróidh treochlár RESS bealaí d'fhorbróirí in-athnuaite lena n-áirítear tionscadail gaoithe amach ón gcósta toisc go leagann sé amach na hamlínte táscacha agus an líon ceantanna do na deich mbliana atá romhainn agus cuireann sé soiléireacht ar fáil d'fhorbróirí maidir leis an uair a chaithfidh a dtionscadail réidh le 'haghaidh ceantála'.  

 

Cuirfidh an méid acmhainní a bheidh á lorg faoi fhógra cumais atá á lorg faoi fhógra cúnamh státchabhrach (suas le 55% RES-E faoi 2030) cinnteacht ar fáil d'infheisteoirí go bhfuil Éire dáiríre faoi threá leictreachais in-athnuaite na tíre a mhéadú agus éagsúlacht na dteicneolaíochtaí a mhéadú de réir scála.

 

Cé go gcuirfidh an cur chuige ceantála bealach chun an mhargaidh ar fáil do go leor teicneolaíochtaí, déanfaidh sé amhlaidh faoi chreat iomaíoch, agus éifeachtach ó thaobh costais de.  Cuirfidh úsáid 'luamhán' áirithe, cosúil le dátaí seachadta gar do dhálaí agus 'teorainneacha teicneolaíochtaí aonair' luas le leathnú an mheascáin teicneolaíochtaí in-athnuaite agus cinnteoidh sé éagsúlacht teicneolaíochtaí laistigh de chreat atá iomaíoch ó thaobh costais de.

Press Release Documents