You are here:

Faigheann an tAire Denis Naughten €30 milliún i maoiniú Stáit chun líonra Oifigí Poist a chosaint


'Tá líonra náisiúnta poist na hÉireann le bheith ina gheata chuig seirbhísí an Rialtais'

21 Samhain 2017

Fuair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, faomhadh an Rialtais inniu €30 milliún a chur ar fáil i maoiniú Stáit láithreach chun todhchaí líonra na n-oifigí poist agus seirbhís seachadta poist cúig lá chuig gach seoladh sa tír a chosaint. Beidh an maoiniú faoi réir coinníollacha diana agus eochairtháscairí feidhmíochta agus déanfar monatóireacht ar a soláthar ar bhonn míosúil. Gheofar maoiniú trí iasacht fhadtéarmach inaisíoctha.

Tá an Stát mar bhonn agus taca ag tiomantas an Rialtais do sholáthar na seirbhísí chuig ceantair thuaithe na hÉireann go háirithe ach cinnte a dhéanamh de go leantar ar aghaidh leis an tseirbhís seachadta poist cúig lá agus go gcuirtear seirbhís sé lá ar fáil do bheartáin.

Cuirfidh an maoiniú an tacaíocht airgeadais atá ag teastáil go práinneach ar fáil chun todhchaí líonra na n-oifigí poist a chosaint agus chun múnla gnó An Post a athrú go mór agus a nuachóiriú sna blianta atá amach romhainn agus laghdú córasach domhanda ag teacht ar mhéideanna poist.

Cuirfidh sé ar chumas an tsoláthraí náisiúnta poist freagairt go díreach do na hathruithe fadtéarmacha a tharla sa mhargadh poist mar gheall ar mhéadú ar an úsáid a bhaintear as ríomhphost agus mar gheall ar dhul chun cinn ollmhór na seirbhísí íocaíochta ar líne.

Dúirt an tAire Denis Naughten: "Tá cur chuige an-onnghníomhach agam i leith An Post ó ceapadh i m'Aire mé. Nuair a léiríodh na fíricí loma airgeadais ó An Post dom anuraidh, ghníomhaigh mé go tapa ach an chaidhp praghais a aisghairm, rud a lig do An Post praghas an stampa a ardú. Is é príomhthionchar an bhirt seo ná géarchéim airgeadais a sheachaint in 2017 agus leibhéal na gcaillteanas a bhfuil an comhlacht ag súil leo don bhliain a laghdú. Thug sé am don chomhlacht freisin plean nuachóirithe a chur le chéile. Mura ndéantar aon ghníomh leigheasta eile áfach, leanfaidh caillteanais don Ghrúpa ar aghaidh.

Is cuid lárnach dár bpobal áitiúil í oifig an phoist, go háirithe i gceantair thuaithe. Mar Aire agus mar Theachta Dála tuaithe, aithním an tábhacht atá le cinntiú go leanann sé seo ar aghaidh sa todhchaí agus tá maoiniú Stáit á thabhairt ag an Rialtas don chomhlacht dá bharr le go mairfidh sé. 

D'fhorbair An Post straitéis chuimsitheach chun an comhlacht a chur ar bhonn fónta airgeadais arís agus chun é a fhorbairt ina ghnó nua-aimseartha agus cost-éifeachtúil. Ní theastaíonn ón Rialtas go mairfidh An Post agus a líonra amháin, teastaíonn uainn go mbeidh rath air amach anseo. Léiríonn maoiniú Stáit €30 milliún tiomantas follasach an Rialtais uile i dtaca le líonra náisiúnta oifigí poist a choinneáil. Níl amhras ar bith ann ach go bhfuil cinntí deacra amach romhainn ach is é fírinne an scéil go bhféadfaimis ár seirbhís náisiúnta phoist a chailleadh mura ndéantar gníomh láithreach. Mura ndéantar rud ar bith, cuireann sé sin ár seirbhís náisiúnta phoist i mbaol agus ní ligfidh mé dó sin tarlú arís."

 

Geata chuig seirbhísí Rialtais

“Is gné shainiúil í an oifig phoist áitiúil de bhailte agus de shráidbhailte ar fud na hÉireann. Braitheann go leor daoine ar fud na hÉireann go mór ar a n-oifig phoist áitiúil le haghaidh seirbhísí riachtanacha poiblí. Aithníonn an Rialtas, a bhfuil sé mar bheartas aige a chinntiú go gcoinnítear líonra náisiúnta oifigí poist atá dírithe ar chustaiméirí sa phobal, luach na seirbhíse seo. Chomh maith le bheith ina cuid lárnach de shochaí na hÉireann, tá an oifig phoist áitiúil fós ina príomhphointe teagmhála leis an Rialtas do na mílte duine. Tá líonra na n-oifigí poist in áit mhaith le bheith mar gheata chuig an Rialtas mar gheall ar a chumhacht náisiúnta. Tá sé i gceist againn an idirghníomhaíocht idir custaiméirí agus an Rialtas a fheabhsú trínár gcóras poist. I dteannta an réimse gnó Rialtais atá ann, íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus seirbhís na bpasanna luais ina measc, tá réimse leathan seirbhísí airgeadais agus baincéireachta á bhforbairt a d'fhéadfadh bheith ina seirbhís baincéireachta pobail níos forleithne; ag teacht in áit seirbhísí caillte a bhí ar fáil ó earnáil na baincéireachta roimhe seo. Ina theannta sin, úsáidfidh tionscnamh nua ar a dtugtar 'Digital Assist' an oifig phoist áitiúil mar gheata digiteach chuig gnó Rialtais," a dúirt an tAire Naughten.

Roinnfí An Post ina dhá aonad gnó ar leith sa straitéis mholta a cuireadh chun cinn:

(i) Post agus Beartáin An Post agus
(ii) Miondíol An Post.

Táthar ag gníomhú de bhun seirbhísí agus deiseanna breise. 

Tá leas á bhaint ag plean straitéiseach An Post as buanna an chomhlachta atá ann, mar shampla, a chumhacht náisiúnta, a bhranda iontaofa agus an caidreamh idir máistrí poist agus an pobal i gceantair thuaithe agus uirbeacha. Tá na buanna seo á n-úsáid chun táirgí agus seirbhísí nua a fhorbairt agus chun cineálacha reatha gnó a fheabhsú, cosúil le beartáin mar go bhfuil an comhlacht ag seachadadh Dé Sathairn agus um thráthnóna anois. Is é gnó na mbeartán de chuid An Post cnámh droma na ríomhthráchtála agus beartáin á seachadadh go díreach aige chuig gach teach sa Stát. Sheol an comhlacht línte nua táirgí ar nós AddressPal agus Returnspal. Bailíonn An Post earraí ar ais (cuirtear breis is 20% de gach earra a cheannaítear ar líne ar ais) ó gach teach trí returnspal.ie. 

"Tá An Post ag dul isteach i dtréimhse ina mbeidh athruithe suntasacha ann dó ach tá na hathruithe seo ríthábhachtach chun rath fadtéarmach ár seirbhíse náisiúnta poist a chinntiú. Ní féidir linn gan rud ar bith a dhéanamh," arsa an tAire Naughten.

CRÍOCH

Press Release Documents