You are here:

Seolann an tAire Deis Naughten scéim phíolótach Micrighiniúna ag díriú ar chustaiméirí baile agus ar fhéinídiú agus fógraíonn sé méadú ar Dheontais le haghaidh Insliú Tí

31ú Iúil 2018

Inniu sheol an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D. scéim nua micrighiniúna chun tacú le custaiméirí baile a shuiteálann painéil fhótavoltacha gréine (PV gréine) ar a dteach cónaithe.

Tacóidh an scéim phíolótach seo le painéil fhótavoltacha gréine a shuiteáil chun leictreachas in-athnuaite a ghiniúint agus a fhéinídiú. Beidh na córais deontaschúnta agus beidh deontais bhreise ar fáil do dhaoine a shuiteálann stóras cadhnra chun an leictreachas a ghineann siad  a cheapadh lena úsáid lá is faide anonn.

Agus é ag fógairt na ndeontas d'úinéiri tí, dúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD:

"Stáisiún cumhachta in-athnuaite a dhéanamh de do theach cónaithe, táimid ag tarraingt níos cóngaraí dó sin anois. Tá micrighiniúint ina rud iontach a fhágfaidh  ar chumas na saoránach i bpobail áitiúla a gcuid leictreachais féin a ghiniúint agus cabhrú le spriocanna gníomhaithe ar son na haeráide na hÉireann. Leis an deontas seo atá mé a fhógairt inniu, chaithfeadh an gnáth-theach leathscoite trí leaba thart faoi €1,800 ar chóras grianphainéil agus shábhalfadh sé thart faoi €220 sa bhliain ar a chuid billí leictreachais. Tá rún daingean ag an Rialtas cabhrú le saoránaigh a n-úsáid fuinnimh a laghdú agus fuinneamh glan a dhéanamh níos saoire agus é a bheith ar phraghas réasúnta le húsáid. Leis an deontas do PV gréine do theaghlaigh agus le méadú ar na deontais d'fhuinneamh tí léirítear an rún sin."

Arsa an tAire: "Beidh an scéim phíolótach faoi réir athbhreithniú 6 mhí agus ansin déanfar measúnú ar na costais atá leis an tsuiteáil agus déanfar iniúchadh ar dheiseanna breise chun an scéim a leathnú amach chuig grúpaí eile agus teicneolaíochtaí eile."

Gheobhaidh an scéim maoiniú ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeraide agus Comhshaoil agus is é an tÚdarás um Fhuinneamh Inbhuanaithe na hÉireann (ÚFIÉ) a riarfaidh é.

Seo an bharúil a bhí ag Príomhfheidhmeannach ÚFIÉ Jim Gannon ar na deontais:

"Cabhróidh an deontas PV gréine le slabhra soláthair níos láidre a thógáil in Éirinn agus feasacht agus taithí a chothú faoi mhicrighiniúint  i measc úinéiri tí. Agus sinn ag bogadh i dtreo eangach níos cliste, agus i dtreo margadh  a chúitíonn níos mó rannpáirtíochta ag daoine aonair agus gnólachtaí, cuideoidh cláir mar seo linn an bealach is fearr a aimsiú chuig todhchaí ina bhfuil níos lú carbóin. Taobh leis an deontas PV gréine, cuideoidh an méadú ar chuid de na deontais sna cláir tí againn cur le bearta úinéirí tí chun a n-éileamh ar fhuinneamh a laghdú, agus go dtí seo is é sin an bealach is costéifeachtaí le tairbhe a bhaint as teach cónaithe atá níos inbhuanaithe."

Comhlíonann an scéim nua na rúin a leagadh amach sa Pháipéar Bán ar Fhuinneamh 2015 le tuilleadh fócais ar shaoránaigh agus ar phobail mar rannpháirtithe gníomhacha agus gníomhairí san athrú ar an dóigh a nginimid, a seachadaimid, a stórálaimid, a chaomhnaímid agus a úsáidimid ár gcuid fuinnimh.

Tá an deontas ar fáil do thithe cónaithe a tógadh agus a ndearnadh cónaí iontu roimh 2011 agus tá na sonraí faoi chritéir cháilitheachta agus an dóigh le hiarratas a chur isteach leagtha amach ar shuíomh ÚFIÉ ag  https://www.seai.ie/grants/home-grants/solar-pv/ Caithfear suiteálaí cláraithe PV gréine a úsáid agus tá liosta iomlán de shuiteálaithe cláraithe ar fáil freisin ar shuíomh ÚFIÉ.

 

Deontais níos mó chun do theach cónaithe a insliú

Tá an tAire Naughten ag déanamh fógra breise freisin faoi ardú ar mhéid na ndeontas. 

"Má inslíonn tú do theach cónaithe le go mbeidh sé níos éifeachtaí ó thaobh fuinnimh de tá an chéad chéim tugtha agat le cúnamh ceart a thabhairt chun domhan níos inbhuanaithe a chruthú.  Chomh maith leis an deontas PV gréine tá áthas orm a rá go bhful mé ag cur le méid an deontais le gur féidir le húinéirí tí insliú áiléir, insliú balla chuasaigh agus/nó insliú balla inmheánaigh a shuiteáil. Leis na méaduithe seo is féidir le húinéirí tí suas le €600 sa bhliain a shábhail ar bhillí teasa mar gheall ar insliú níos fearr. Mhéadaigh deontais le haghaidh insliú áiléir agus insliú balla chuasaigh ó €300 go €400. Mhéadaigh deontais le haghaidh insliú balla inmheánaigh ó €1,200 go €1,600 d'árasáin agus tithe lár sraithe agus ó €1,800 go €2,200 do thithe leathscoite agus tithe scoite deireadh sraithe," arsa an tAire Naughten ag deireadh a chuid cainte.

Is féidir le húinéirí tí a n-iarratais ar dheontais a dhéanamh ar líne ag www.seai.ie/homeenergygrants. Nuair a ghlactar leo, tá sé mhí ag úinéirí tí leis na hoibreacha  a fháil críochnaithe ag conraitheoir cláraithe agus an deontas a éileamh.

 

Deireadh

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

 

 • Cloíonn an scéim tacaíochta nua PV gréine leis an Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite athmhúnlaithe a comhaontaíodh ar na mallaibh  a thugann an táirgeoir-tomhaltóir go croílár polasaí nua fuinnimh ar fud an AE. Tacaíonn Éire go láidir leis na cuspóirí atá ar chúl na gceart agus na dteidlíochtaí a bhaineann le féintomhaltóirí in-athnuaite agus pobail fuinnimh in-athnuaite taobh istigh den Treoir.
 • Fuarthas eolas do dhearadh na scéime píolótaí ó na torthaí ó staidéar Iompair agus  Dearcaidh ar mhicrighiniúint, a ghlac an ÚFIÉ mar chúram air féin i Meitheamh 2018 agus i bhforbairt na scéime bhí páirt nach beag ag páirtithe leasmhara.

   
  • Ar na príomhthorthaí ó thuairisc I&D ÚFIÉ, tá na rudaí a leanas:
   • Tá an leibhéal  'rún suiteála' do PV gréine i measc custaimeirí baile cosúil leis an gceann atá ann do dheontais reatha Téarmach Gréine reatha
   • Is cosúil go bhfuil easpa eolais i measc an phobail faoi theicneolaíocht agus córais PV gréine
   • Níl cúis shoiléir faoi leith ag na daoine atá ag brath ar shuiteáil. Tá mórán fáthanna ann mar shampla cúiseanna airgid, cúiseanna timpeallachta, neamhspleáchas, creideamh etc.
   • Is fearr le mórán daoine deontais (>50%) ná cineálacha eile tacaíochta
 • Tá 'Cód Cleachtais' micrighiniúna forbartha ag ÚFIÉ, a dhíríonn ar shábháilteacht, ar chaighdeáin theicniúla agus oiliúna, do shuiteálaithe agus d'fhearas agus cabhróidh an Cód, chomh maith leis an scéim nua phíolótach, le hearnáil micrighiniúna inbhuanaithe sheasmhach a bhunú in Éirinn.        
 • Cuirfear deontas €700/kWp ar fáil do chóras PV gréine agus €1,000 do stóras fuinnimh (cadhnra). Ar shuíomh gréasáin ÚFIÉ is féidir leat a ríomh cá mhéad a shábhálfaidh tú le córas POV gréine agus cá mhéad a fhaigheann tú le deontas.

 

CCanna faoi PV gréine

 

Cad é a dhéanfaidh PV gréine don teach s'agam?

Ginfidh PV gréine leictreachas in-athnuaite ar féidir leat é a úsáid i do theach féin. Laghdóidh sin an méid leictreachais a cheannaíonn tú faoi láthair ó do sholáthraí. Leis an laghdú ar an gcostas ó do sholáthraí leictreachais sábhálfaidh tú airgead agus le himeacht ama cúiteoidh sé costas suiteála an chórais PV. 

Cad é an chuma a bheidh ar mo chóras PV gréine?

I gcóras PV gréine baile tá roinnt grianphainéal atá ardaithe ar do dhíon (nó i do ghairdín) agus atá ceangailte isteach sa chóras leictreachais taobh istigh de d'fhoirgneamh. Gineann na grianphainéil leictreachas SD (sruth díreach – mar chadhnra), a thiontaítear ansin le hinbhéartóir ina SA (sruth ailtéarnach – cosúil leis an leicteachas i do shoicéad sa teach). Déantar córais PV a ghrádú i gcileavatanna (kW). Bheadh 3 nó 4 ghrianphainéal ar do dhíon de dhíth le córas PV gréine 1kW. Cothaíonn an leictreachas a ghintear lóid ar bith leictreachais sa teach s'agat, agus má tá barraíocht ann is féidir sin a stóráil (i gcadhnra, nó i réiteach stórála eile mar d'umar tumtha uisce the) nó a easpórtáil ó do theach isteach sa líonra leictreachais ar do shráid.

Cad é an méid ceart do chóras PV gréine don teach s'agam?

Beidh an méid atá sa chóras PV gréine ag brath ar roinnt cúinsí, agus b'fhearr duit sin a phlé leis na daoine a bheadh á shuiteáil. Ba cheart don suiteálaí smaoineamh ar an méid leictreachais a úsáideann tú sa bhaile, an t-am sa lá is mó a úsáideann tú é, agus méid agus treoshuíomh do dhín.

B'fhearr a oiread leictreachas gréine agus is féidir a úsáid i do theach. In amanna tugtar 'féinídiú' air sin. Is féidir sin a dhéanamh má mheasann tú méid do chórais PV gréine de réir d'éilimh, agus má úsáideann tú réitigh stórála fuinnimh. De réir anailís a rinneadh ar thithe cónaithe in Éirinn is gnách go n-úsáidtear sa bhaile (féinídithe) 80% den leictreachas  a ghintear le córas PV gréine 2kW (cileavata) sa ghnáth-theach in Éirinn. Nuair a chuirtear réitigh stórála leis d'fhéadfaí sin a mhéadú i dtreo 100%.

Mar sin de, i gcás PV gréine gan stóras, meastar go bhfuil córas de 2kW nó níos ísle ar an cheann is fearr d'fhéinídiú ard. I gcás córais atá níos mó ná 2kW, ba chóir smaoineamh ar stóras de chineál éigin chun cur le féinídiú.

 

Conas is féidir liom fuílleach leictreachais ó chóras PV gréine a stóráil?

Is é an dóigh is simplí, má tá umar uisce the (tumtha) agat atá inslithe go maith, ná atreodóir a úsáid chun uisce te a théamh le leictreachas a rachadh amach as do theach sa chás nach mbeadh atreodóir ann. Is réiteach an-ísealchostais sin agus meastar sa deontas é. Ba cheart duit an méid uisce te atá de dhíth i do theach a mheas, agus an úsáidfidh tú an t-uisce a théitear ar an dóigh sin.

Réiteach atá ag teacht chun cinn ná córas stórais cadhnra. Braithfidh an córas sin é nuair atá tú ag easpórtail fuinnimh chuig an eangach, agus ansin stórálfaidh sé an fuinneamh sin le cadhnra taobh istigh de do theach. Ansin cothóidh an cadhnra an fuinneamh stóráilte ar ais isteach i do theach nuair a bheidh sé de dhíth ort arís. Is féidir le húinéirí tí deontas a fháil freisin le haghaidh an chostais atá le córas stórála cadhnra a shuiteáil faoin scéim seo.

 

Cad é an córas ceart cadhnra don teach s'agam?

Má shocraíonn tú ar chadhnra a shuiteáil le cur leis an méid leictreachas gréine a úsáideann tú i do theach tá roinnt rudaí ba chóir duit a phlé leis an suiteálaí

 

1.      Grádú agus toilleadh an chadhnra:

Is minic a thugtar córáis stórála cadhnra le grádú cumhachta i gcileavatanna (kW). Tá cadhnraí stórála do chóras stórála PV gréine atá ceangailte den eangach thart ar1kW go 7kW. Sin é cumas an chadhnra luchtú (ón gcóras PV) agus díluchtú (chuig an teach).

Tugtar córais stórála cadhnra le grádú cumhachta i gcileavata-uaireanta(kWh). Tá an acmhainn leictreachais a deirtear atá le cadhnra níos mó de ghnáth ná an fhíoracmhainn in-úsáidte atá ag an gcadhnra, ar na cúiseanna seo:

 • cailleann gach cadhnra fuinneamh nuair atá sé á luchtú nó á dhíluchtú, cé go bhfuil éifeacht lucthaithe-díluchtaithe níos fearr ag roinnt acu ná atá ag roinnt eile.
 • ní cheaptar formhór na gcadhnraí chun go ndéanfar iad a dhíluchtú go hiomlán. Tá acmhainn díluchtaithe níos doimhne ag cuid díobh nach bhfuil ag cuid eile.

 

2.      Saolré chadhnra:

Tá saolré éifeachtach chadhnra ag brath ar an teicneolaíocht agus ar an dóigh a n-úsáidtear an cadhnra – ar an méid ciogal a dtéann siad tríothu. De ghnáth tugann déantóirí saolré ionchais i mblianta agus/nó 'i gciogail luchtaithe/ díluchtaithe'. Mar shampla:

 • Ionchas saoil = 10 mbliana nó 10,000 ciogal, cibé acu is luaithe'

3.      SD agus SAAC comhcheangal:

Tá dhá phríomhdhóigh ann le córas stórála cadhnra a nascadh isteach i gcóras:

 • SD Comhcheangailte: déantar na cadhnraí a shuiteáil ar an taobh den inbhéartóir gréine ar a bhfuil na grianphainéil PV, luchtaíonn siad ó na painéil, agus ní athraítear a bhfuinneamh SD go SA nuair a úsáidtear é.
 • AC Comhcheangailte: déantar na cadhnraí a shuiteáil ar thaobh na heangaí mar ar tiontaíodh SD an PV gréine cheana féin go SA. Tiontaíonn inbhéartóir eile an SA ar ais go SD le stóráil sa chadhnra. Nuair a dhíluchtaíonn an cadhnra, tiontaíonn an t-inbhéartóir céanna an SD ar ais go SA. Seans go ligfidh an cineál seo cadhnra feidhmeanna eile seachas fuílleach leictreachais PV gréine a stóráil, mar shampla leictreachas atá níos saoire san oíche a stóráil lena úsáid sa lá.

 

Cad a tharlaíonn más rud é go ndearna mé PV gréine a shuiteáil i mo theach i mí Eanáir 2018, an mbeidh mé cáilithe leis an deontas a fháil?

Ní bheidh. Tá an deontas PV gréine ar fáil do shuiteálacha nua PV gréine ó 31ú  Iúil 2018.

 

Cá fhad a mhairfidh an scéim phíolótach seo?

Mairfidh an scéim phíolótach seo go dtí 31ú Nollaig 2020

Press Release Documents