You are here:

Seolann Naughten leathnú ar Scéimeanna chun dul i ngleic le tearcrochtain fuinnimh

6 Márta 2017, Páirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, leathnú Scéimeanna chun dul i ngleic le tearcrochtain fuinnimh.

Agus é ag labhairt ag an gComhdháil um Thearcrochtain Fuinnimh agus Gníomhú ar son na hAeráide 2017 de chuid Energy Action ar maidin, dúirt an tAire Naughten:

Ba chóir go mbeadh teach ag gach duine, teach a bhfuil siad in ann é a théamh agus a shoilsiú. Ní hamhlaidh atá do dhaoine áirithe, áfach. Bíonn go leor acu ag streachailt leis an saol. I measc na ndaoine sin atá ag streachailt, tá an iomarca díobh ina gcónaí i dtithe atá ina slogaidí do thearcrochtain fuinnimh. Is príomhthosaíocht dom deireadh a chur leis an éagothroime seo.  Is ceist chomhshaoil í tearcrochtain fuinnimh. Is ceist eacnamaíoch í a mhilleann saolta.  Táimid anseo inniu agus an comhchuspóir againn dul i ngleic leis an gceist seo.  Beidh an Scéim um Thithe Níos Teo ina príomhthacaíocht éifeachtúlachta fuinnimh de chuid an Rialtais do na daoine a gcuireann tearcrochtain fuinnimh isteach orthu. Fuair mé leibhéal maoinithe nach raibh againn cheana féin don chlár i mbliana.   Táim ag fógairt inniu go mbeidh na daoine a shásaíonn critéir cháilitheachta na Scéime um Thithe Níos Teo (a fhaigheann Liúntas Breosla, Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh nó Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora) agus atá ina gcónaí i dteach a bhfuil drochbhail air i dteideal iarfheistiú domhain nua a fháil, a uasghrádóidh a dteach saor in aisce. Soláthróidh na hathchóirithe níos doimhne seo insliú ballaí soladacha, córais mheicniúla aerála agus réitigh in-athnuaite theasa.  Ina theannta sin, is féidir athchuairt a thabhairt ar na daoine a fuair insliú áiléir nó lochta roimhe seo faoin Scéim, ach nár cóireáladh a gcuasbhallaí, chun a mballaí a insliú anois, "a dúirt an tAire Naughten.

"Le linn an phróisis seo, táim diongbháilte go ndírímid ar dhaoine nach bhfuil na hacmhainní acu cistí a infheistiú ina dteach. Tithíocht fhuar thais is cúis le drochshláinte, go háirithe riochtaí ainsealacha riospráide. Cinntíonn an Scéim Teasa agus Folláine tithíocht níos fearr agus éifeachtúlacht fuinnimh níos fearr, soláthraíonn sí torthaí sláinte níos fearr, cabhraíonn sí le dul i ngleic le tearcrochtain fuinnimh agus tá ról aici i gclár oibre an athraithe aeráide. Seoladh an scéim i mBaile Átha Cliath 12 agus i mBaile Átha Cliath 24 anuraidh ar dtús agus dhírigh sí ar dhaoine os cionn 55 bliain d'aois. A bhuíochas do na hacmhainní a méadaíodh go suntasach, leathnaigh mé an Scéim chuig áiteanna nua i mBaile Átha Cliath 8, i mBaile Átha Cliath 10 agus i mBaile Átha Cliath 22. Osclaíodh incháilitheacht do theaghlaigh a bhfuil leanaí óga acu. Táim ag fógairt go ndéanfaidh an Scoil Sláinteachais agus Leighis Thrópaicigh Londan meastóireacht ar an Scéim. Tá sé d'aidhm ag an Scéim taighde piar-athbhreithnithe den chéad scoth a fhoilsiú a d'fhéadfaí a úsáid chun í a fheabhsú agus le cinntiú go gcuirtear i bhfeidhm go forleathan ar fud na tíre í," a dúirt an tAire Naughten.

D'fhógair an tAire Naughten freisin go bhfoilseoidh sé páipéar comhairliúcháin chun breathnú ar íoschaighdeán éifeachtúlachta a bhaineann le tithíocht ar cíos san earnáil phríobháideach. "Tá a fhios agam go bhfuil margadh cíosa na hÉireann dian ar thionóntaí. Tá a dhá oiread seans ann go mbeadh duine a fhaigheann teach ar cíos ina c(h)ónaí i dteach ina bhfuil drochrátáil éifeachtúlachta fuinnimh i gcomparáid le húinéir tí. Méadóidh sé seo mura ndéantar idirghabháil rialtais. Ní féidir linn ligean do Strumpet City teacht chun cinn arís san aonú haois is fiche," a dúirt an tAire Naughten.

Is féidir eolas faoi Scéimeanna Éifeachtúlachta Fuinnimh an Rialtais a fháil ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann http://www.seai.ie/ nó ach glaoch ar 1800 250 204

Is féidir teacht ar an óráid iomlán anseo.

Críoch

Press Release Documents