You are here:

Tagann Deontas nua an Luchtaire Baile d’Fheithiclí Leictreacha i bhfeidhm ó inniu

1 Eanáir 2018

Tá Deontas an Luchtaire Baile d'Fheithiclí Leictreacha á thabhairt isteach ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., inniu (an 1 Eanáir 2018). Tacóidh an deontas leis an gcostas, suas le €600, a bhaineann le luchtaire baile d'fheithicil leictreach a shuiteáil. Bainfidh an deontas le feithiclí leictreacha nua agus athláimhe a cheannaítear ó inniu. Tá an scéim á riar ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann.

Dúirt an tAire: "Tá Deontas an Luchtaire Baile ar cheann de na bearta tacaíochta a d'fhógair an Rialtas anuraidh a thagann i bhfeidhm inniu agus atá dírithe ar thodhchaí ísealcharbóin le feithiclí leictreacha a chur chun cinn." 

Tá luchtú baile áisiúil, praiticiúil agus ligeann sé d'úinéirí carranna leictreacha a gcarranna a luchtú thar oíche nuair atá éileamh córais agus costais tomhaltóirí íseal. Tá líonra de bheagnach 900 pointe luchtaithe poiblí ar fáil d'úinéirí nach bhfuil rochtain acu ar luchtairí baile agus tá maoiniú ar fáil i mbliana chun tacú le tuilleadh pointí luchtaithe poiblí a sholáthar. 

Tá níos mó ná 3,500 feithicil leictreach in Éirinn faoi láthair. Ach glacfaidh níos mó tiománaithe Éireannacha le feithiclí leictreacha mar gheall ar fhorbairtí leanúnacha teicneolaíochta, réimse cadhnraí atá ag méadú agus costais atá ag titim.

"Táim ag obair leis an Aire Iompair le cinntiú go mbeidh gach carr paisinéirí a dhíoltar in Éirinn ón mbliain 2030 ar aghaidh saor ó astaíochtaí. Cabhróidh na tacaíochtaí a chuireamar i bhfeidhm anois linn é sin a bhaint amach. Tá sé tábhachtach go bhfuil an pobal ar an eolas faoi na buntáistí a bhaineann le carranna leictreacha agus tá Clár um Rannpháirtíocht Phoiblí á mhaoiniú ag an rialtas i mbliana dá bharr, lena n-áireofar seónna bóthair maidir le turais thrialacha ar fud na tíre; trialacha flíteanna don earnáil phoiblí agus tráchtála; agus tacaíochtaí don úsáid a bhaintear as feithiclí leictreacha i dtrialacha roinnte carranna," a dúirt an tAire Naughten. 

Déantar achoimre ar an réimse tacaíochtaí atá ar fáil d'fheithiclí leictreacha sa ghrafaic faisnéise intuigthe seo ar shuíomh gréasáin na Roinne.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí:

Seo a leanas cuid de na nithe atá sa phacáiste beart a fógraíodh i gCáinaisnéis 2018 chun úinéireacht ar fheithiclí leictreacha a mhéadú:

 • leanúint ar aghaidh leis an deontas ceannaigh d'fheithiclí leictreacha (suas le €5,000);
 • leanúint ar aghaidh le faoiseamh na Cánach Cláraithe Feithiclí (suas le €5,000);
 • ráta nua sochair comhchineáil de 0% d'fheithiclí leictreacha ar feadh trí bliana ar a laghad;
 • deontas nua chun tacú le suiteáil na bpointí luchtaithe baile do cheannaitheoirí feithiclí leictreacha nua agus dara láimhe;
 • deontas nua chun tacú leis an úsáid a bhaintear as feithiclí leictreacha mar thacsaithe, mar hacnaithe agus mar limisíní;
 • maoiniú chun tacú le feidhmiú agus le forbairt an líonra phoiblí luchtaithe agus béim ar leith ar líon na luchtairí tapa a mhéadú;
 • maoiniú chun tacú le dolaí d'fheithiclí leictreacha a laghdú; agus
 • Clár um Rannpháirtíocht Phoiblí lena n-áireofar:
  • feachtas náisiúnta feasachta;
  • seó bóthair maidir le heispéireas tiománaithe a thabharfaidh an deis do dhaoine feithicil leictreach a thiomáint agus na buntáistí a bhaineann leo a fheiceáil iad féin;
  • trialacha flíteanna don earnáil phoiblí agus tráchtála; agus
  • tacaíochtaí chun úsáid a bhaint as feithiclí leictreacha i dtrialacha roinnte carranna.

Press Release Documents