You are here:

Reáchtálann an tAire Naughten cruinniú de chuid Chomhairle na Breataine-na hÉireann i mBaile Átha Cliath

​Reáchtáil Denis Naughten, T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil cruinniú ag leibhéal aireachta den earnáil chomhshaoil de chuid Chomhairle na Breataine-na hÉireann inniu (23 Márta) i dteach Farmleigh, Baile Átha Cliath.  

Bunaíodh an Chomhairle faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta agus tá ionadaithe ó Rialtais na hÉireann agus na Breataine agus ó na hinstitiúidí cineachta i dTuaisceart Éireann, in Albain, sa Bhreatain Bheag, i Manainn, i nGeirsí agus i nGeansaí ar an gComhairle.  

Dúirt an tAire Naughten, "Ó bunaíodh an Chomhairle, d'fheidhmigh sí mar fhóram uathúil i dtaca le comhoibriú agus le malartú faisnéise, agus chabhraigh sí leis an gcaidreamh luachmhara idir na hoileáin seo a neartú agus le tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaidreamh sin.

Dhírigh cruinniú an lae inniu ar an gcaoi a bhféadfadh lucht riaracháin oibriú le chéile maidir le hoiriúnú aeráide go príomha.  Fuair siad an t-eolas is deireanaí ar réimsí bunaithe oibre a bhaineann le speicis ionracha neamhdhúchasacha, le cur amú bia agus le hathchúrsáil.

Dúirt an tAire Naughten, "Bhí an díospóireacht faoi oiriúnú an-tráthúil domsa agus an chéad Chreat Náisiúnta reachtúil um Ghníomhaíocht Oiriúnúcháin díreach foilsithe agam.  Agus lucht riaracháin ag ullmhú do chruinniú an lae inniu, d'aontaigh gach duine go bhfuil roinnt tionchar, dúshlán agus deiseanna maidir le hathrú aeráide romhainn sa todhchaí i bhfianaise an tsuímh gheografaigh agus na dtionchar aeráide a roinnimid.  Tá ár bhfreagra ríthábhachtach do shláinte agus d'fholláine ár saoránach amach anseo agus d'inmharthanacht ár ngeilleagar, agus luíonn sé le réasún gur cheart dúinn comhoibriú le chéile trí obair Chomhairle na Breataine-na hÉireann."

I ndiaidh chruinniú an lae inniu, cuirfear an clár oibre oiriúnaithe chun cinn ag leibhéal oifigiúil agus déanfaidh Airí athbhreithniú ar dhul chun cinn ag cruinniú de chuid na Comhairle amach anseo.   San obair sin, beidh buntéama ár gCreata Náisiúnta um Ghníomhaíocht Oiriúnúcháin maidir leis an tábhacht bhunúsach atá le gach rud a dhéanaimid a dhéanamh aeráid-díonach á gcur chun tosaigh againn. Chuireamar an prionsabal sin i bhfeidhm i dtéarmaí substainteacha arna léiriú sa Chreat Náisiúnta um Pleanáil agus sa Phlean Forbartha Náisiúnta a foilsíodh le déanaí, a bhfuil breithnithe aeráide mar bhonn agus taca acu.  Ní féidir beag is fiú a dhéanamh den tábhacht atá le maolú agus le hoiriúnú aeráide a chomhtháthú i mbeartas geilleagrach - beidh dúshlán an chomhtháthaithe lárnach sa chaoi a gcuirimid agus a mbogaimid ár ngeilleagair chun tosaigh sna blianta atá amach romhainn."

I mí Eanáir, reáchtáil an tAire Naughten an Grúpa Gníomhaíochta Miondíola nuair a shínigh siad an Chairt um Chur Amú Bia. Tiomnaíonn an Chairt seo iad do chur chuige coiteann agus fadtréimhseach i leith dul i ngleic le cur amú bia san earnáil. D'aontaigh ceannairí ó chúig phríomh-mhiondíoltóir Éireannacha; Tesco, Musgrave, ALDI, Lidl agus an Grúpa BWG, tús áite a thabhairt do chur amú bia a chosc agus cur le feasacht faoin gceist seo.  Chomhaontaigh na cuideachtaí modheolaíocht choiteann maidir le sonraí ar chur amú bia a bhailiú laistigh dá ngnólachtaí.  Cuirfidh siad bonn láidir fianaise ar fáil do bhearta um chur amú bia a chosc agus do phróiseas monatóireachta i dtaca le hathruithe a chur i bhfeidhm.

Dúirt Aire Comhshaoil na Ríochta Aontaithe, Lord Gardiner: "Tá ról ag gach duine maidir le cosaint an chomhshaoil agus sin é an fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach sin go leanaimid orainn ag oibriú le comhpháirtithe ar fud na Ríocht Aontaithe agus leis na comharsana is gaire dúinn chun dul i ngleic leis na ceisteanna seo.

"Is féidir linn teacht ar réitigh chearta do gach réimse chun ár gcomhspriocanna a bhaint amach maidir leis an úsáid is fearr a bhaint as ár n-acmhainní agus le hoiriúnú do theicneolaíochtaí athraithe aeráide, agus chun ullmhú níos fearr don todhchaí mar gheall ar chomhoibriú trí fhóraim ar nós Chomhairle na Breataine-na hÉireann."

Tá an ráiteas oifigiúil ó chruinniú an lae inniu ar fáil ar shuíomh gréasáin Chomhairle na Breataine-na hÉireann ag www.british-irishcouncil.org

Nótaí d'Eagarthóirí:

Bunaíodh Comhairle na Breataine-na hÉireann faoi Shnáithe a Trí de Chomhaontú Aoine an Chéasta chun forbairt chomhchuí agus chomhthairbhiúil an chaidrimh idir muintir na n-oileán seo a chur chun cinn.  Is iad seo a leanas comhaltaí Chomhairle na Breataine-na hÉireann: Rialtais na hÉireann agus na Breataine, na hinstitiúidí cineachta i dTuaisceart Éireann, in Albain agus sa Bhreatain Bheag agus ionadaithe ó Mhanainn, ó Gheirsí agus ó Gheansaí.

Is é cruinniú an lae inniu an 15ú cruinniú d'Airí Comhshaoil faoi Chomhairle na Breataine-na hÉireann. 

Mar chuid de na socruithe comhaontaithe maidir le riarachán na Comhairle, tá Rialtas na Breataine i gceannas ar cheisteanna comhshaoil agus ba é Lord Gardiner cathaoirleach an chruinnithe.

Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ar an nGrúpa Gníomhaíochta Miondíola anseo 

Liosta na nDaoine atá ag freastal ar an gCruinniú:

Rinne Denis Naughten T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, ionadaíocht do Rialtas na hÉireann agus reáchtáil sé an cruinniú.

Bhí an cruinniú faoi chathaoirleacht Lord Gardiner ó Rialtas na Ríochta Aontaithe.

Rinne Hannah Blythyn AM, an tAire Comhshaoil, ionadaíocht do Rialtas na Breataine Bige. 

Rinne Geoffrey Boot MHK, an tAire Comhshaoil, Bia agus Talmhaíochta, ionadaíocht do Rialtas Mhanann.

Rinne an Teachta Steve Luce, Aire na Roinne Comhshaoil, ionadaíocht do Rialtas Gheirsí.

Bhí oifigigh shinsearacha ann thar ceann Rialtais na hAlban, Thuaisceart Éireann agus Gheansaí.

Press Release Documents