You are here:

Freastalaíonn an tAire Denis Naughten ar Chruinniú Mullaigh Aeráide an Uachtaráin Macron

Dé Máirt, 12 Nollaig 2017

Tá an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, i bPáras chun ionadaíocht a dhéanamh d'Éirinn ag cruinniú mullaigh ardleibhéil faoin aeráid dhomhanda atá á reáchtáil ag Uachtarán na Fraince Emmanuel Macron.

Tá an cruinniú mullaigh, dar teideal 'One Planet,' á reáchtáil chun cothrom dhá bhliain Chomhaontú Aeráide Pháras a chomóradh agus tá níos mó ná 100 Ceann Stáit agus Aire Comhshaoil idirnáisiúnta ag freastal air.

Athdhearbhóidh an tAire Naughten tiomantas na hÉireann do na cuspóirí domhanda a leag Comhaontú Pháras síos chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú go mór. 

Thionóil an tUachtarán Macron an cruinniú mullaigh tar éis d'Uachtarán na Stát Aontaithe, Donald Trump, an tír sin a tharraingt amach as Comhaontú Pháras i mí an Mheithimh. 

Díreoidh an cruinniú mullaigh ar conas an t-imeacht ó bhreoslaí iontaise a mhaoiniú agus ar na bearta atá ag teastáil chun dul in oiriúint don téamh domhanda agus é a mhaolú. 

Díreoidh an cruinniú mullaigh freisin ar phlean gníomhaíochta domhanda a fhorbairt chun astaíochtaí gás ceaptha teasa ó loingseoireacht idirnáisiúnta a laghdú in 2018. 

Tá an méid gáis ceaptha teasa ón loingseoireacht ag méadú i gcónaí agus táthar ag tuar gur uaithi a thiocfaidh níos mó ná 17% de na hastaíochtaí domhanda faoin mbliain 2050. Tá breosla loingseoireachta i bhfad níos troime agus níos tibhe ná breosla aerárthaigh, agus gineann sé níos mó astaíochtaí díobhálacha dá bharr. Ós rud é nach bhfuil sé chomh scagtha sin agus go ndóitear amuigh ar an bhfarraige é, níl na tionchair chomh feiceálach sin. Go dtí seo, fágadh an loingseoireacht idirnáisiúnta amach as comhaontuithe domhanda maidir le hathrú aeráide, Comhaontú Pháras san áireamh, mar gheall ar dheacrachtaí an tír thionscnaimh a aithint. 

Dúirt an tAire Naughten go gcaithfidh "beartais idirnáisiúnta chun an loingseoireacht a ghlanadh suas a bheith domhanda ó thaobh scála agus raoin de.”

Luafar ag an gcruinniú mullaigh freisin go bhfuil $6.3 trilliún ag teastáil gach bliain go dtí 2030 chun spriocanna maidir le haeráid dhomhanda a bhaint amach. Go dtí seo, gheall Rialtais go gcuirfidh siad US$100 billiún ar fáil in aghaidh na bliana ó 2020, rud a chiallaíonn go mbeidh an earnáil phríobháideach riachtanach chun an bhearna san airgeadas aeráide a dhúnadh.

Press Release Documents