You are here:

Fógraíonn an tAire Denis Naughten go dtiocfaidh méadú ar an ráta oibleagáide bithbhreosla i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2019

20 Aibreán 2018

Tá dréachtordú foilsithe ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., ar mhéadú an ráta oibleagáide bithbhreosla go 10% (de réir toirte) ón 1 Eanáir 2019.

D'fhoilsigh an tAire Ráiteas Beartais chomh maith ina raibh cur síos ar an bhforbairt atá beartaithe a dhéanamh amach anseo ar an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí. Féachann an Ráiteas Beartais le cinnteacht a chur ar fáil don tionscal agus do pháirtithe leasmhara, rud a éascóidh an phleanáil fhadtréimhseach is gá chun úsáid bithbhreoslaí a mhéadú.

Dúirt an tAire Naughten: "Is beartas ríthábhachtach é an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí arb é is aidhm leis úsáid fuinnimh in-athnuaite a mhéadú agus astaíochtaí san earnáil iompair a laghdú. Tá Ráiteas Beartais foilsithe agam inniu ina leagtar amach an méadú ar an leibhéal oibleagáide atá orainn agus an fhorbairt a dhéanfar ar an scéim go dtí 2030 agus ina dhiaidh.  Tá laghduithe de thart ar 450 míle tona d'astaíochtaí carbóine in aghaidh na bliana a bhuí leis an scéim seo, rud atá ina chabhair dúinn ár spriocanna náisiúnta a bhaint amach. Cuirfear os cionn 600 míle tona eile leis seo in aghaidh na bliana mar thoradh ar na hathruithe atá fógartha agam inniu."

Is éard atá i mbithbhreoslaí breoslaí mótair a dhéantar as foinsí in-athnuaite, cuir i gcás bitheatánól (ar féidir é a mheascadh le peitreal) agus bithdhíosal. Is féidir bitheatánól a dhéanamh as barra amhail cána siúcra, cruithneacht agus arbhar. Is féidir ábhair ar nós olaí plandaí, ola cócaireachta atá úsáidte agus saill ainmhíoch a úsáid chun bithdhíosal a dhéanamh.

Is iomaí buntáiste atá ag bithbhreoslaí. Fágann siad nach mbíonn Éire ag brath chomh mór céanna ar bhreoslaí iontaise agus laghdaíonn siad astaíochtaí gás ceaptha teasa. Is é úsáid bithbhreoslaí an príomhbhealach a bheidh ann chun sciar an fhuinnimh in-athnuaite a mhéadú in earnáil iompair na hÉireann.

Cuireadh an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí ar bun in 2010 agus ceanglaítear léi ar sholáthróirí breosla mótair cinnte a dhéanamh de go bhfuil céatadán áirithe bithbhreoslaí sna díolacháin breosla náisiúnta gach bliain. An Ráta Oibleagáide Bithbhreosla a thugtar air seo. Ag an tús ba é 4% (de réir toirte) an ráta ach tháinig méadú air sin de réir a chéile go dtí an ráta reatha de 8% (de réir toirte). Caithfidh na bithbhreoslaí ar fad critéir dhiana inbhuanaitheachta a chomhlíonadh chun cáiliú faoin Scéim. In 2017, cuireadh thart ar 225 milliún lítear bithbhreosla ar mhargadh na hÉireann.

Reáchtáladh comhairliúchán poiblí idir Nollaig 2017 agus Eanáir 2018 ar na méaduithe beartaithe ar an Ráta Oibleagáide Bithbhreosla a thiocfadh isteach de réir a chéile.

Tá an dréachtordú agus an Ráiteas Beartais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne. Tá go dtí an 18 Bealtaine 2018 ag an bpobal agus ag páirtithe leasmhara a bhfuil suim acu sa mhéid sin thuas a gcuid tuairimí ar an dréachtordú a chur chuig an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

https://dccae.gov.ie/en-ie/energy/topics/Renewable-Energy/transport/Pages/Biofuels.aspx

CRÍOCH

Press Release Documents