You are here:

Fógraíonn an tAire Naughten leathnú na bhFearas Spárála Fuinnimh sa Bhaile

16 Eanáir 2018

Sheol an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., feidhmiú céimneach Scéim na bhFearas Spárála Fuinnimh sa Bhaile do leabharlanna i Ros Comáin agus i Liatroim go hoifigiúil, scéim atá á maoiniú ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann. Bhí an seoladh ar siúl i Leabharlann Chontae Ros Comáin, Sráid na Mainistreach, Ros Comáin. Beidh daoine in ann na Fearais a fháil ar iasacht saor in aisce ar feadh coicíse ag aon am amháin. Tá na Fearais, ar dhear Gníomhaireacht Fuinnimh Bhaile Átha Cliath Codema iad, ar fáil sna leabharlanna i gCathair Bhaile Átha Cliath ó tugadh isteach iad anuraidh. 

Tá sé ghléas atá éasca le húsáid sna Fearais Spárála Fuinnimh sa Bhaile chun cabhrú le sealbhóirí tí fuinneamh a shábháil agus costais a laghdú. Is féidir leis an bhFearas Spárála Fuinnimh sa Bhaile cabhrú go mór le hathrú iompraíochta mar go gcuireann sé ar chumas úinéirí tí dul i gcúram a n-úsáide fuinnimh agus tugann sé an fhaisnéis cheart dóibh chun cinneadh eolach a dhéanamh maidir leis na chéad chéimeanna eile d'fheabhsuithe éifeachtúlachta fuinnimh. Tugann na Fearais Spárála Fuinnimh sa Bhaile aghaidh ar thrí phríomhréimse d’úsáid fuinnimh sa bhaile – téamh spáis, uisce te agus ídiú leictreachais – agus is féidir leo fadhbanna coitianta i dtithe a shainaithint, mar shampla easpa inslithe, drochaerú agus na fearais a d’fhéadfadh bheith ag cur go mór leis na billí leictreachais.

Agus leathnú na bhFearas do leabharlanna Ros Comáin agus Liatroma á sheoladh aige, dúirt an tAire Naughten: "Is féidir leis an bhFearas a bheith ina chéad chéim do theaghlaigh agus do pháistí, do sheandaoine agus do phobail le bheith níos feasaí ó thaobh fuinnimh de ina dtithe, ina scoileanna agus ina n-ionaid oibre. Aithníonn na Fearais fadhbanna agus cabhraíonn siad le ciall a bhaint as an bhfuinneamh a ídímid gach lá. Is fadhb dhomhanda é an t-athrú aeráide ach faightear na réitigh go háitiúil. Níos lú fuinnimh a úsáid agus é a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla is ea an chaoi is cost-éifeachtúla chun dul i ngleic le hathrú aeráide. Is uirlis é an Fearas Spárála Fuinnimh sa Bhaile atá in ann cabhrú linn ar fad níos lú fuinnimh a úsáid agus é a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla. Gheall mé go gcuirfinn na Fearais seo ar fáil do dhaoine i gceantair thuaithe agus i mbailte réigiúnacha na hÉireann. Is é seo an chéad lá de leathnú náisiúnta na bhFearas. Tá an-áthas orm gurb iad Ros Comáin, mo chontae dúchais féin, agus Liatroim an chéad dá chontae chun leas a bhaint as an bhfeidhmiú céimneach náisiúnta."

Nótaí d’Eagarthóirí:

Tá foirm suirbhé le gach Fearas. Tá torthaí na suirbhéanna a tugadh ar ais an-dearfach.

Torthaí suirbhé

  • Tá foirm suirbhé le gach Fearas. Tá torthaí na suirbhéanna a tugadh ar ais an-dearfach. Tá a fhios againn:
  • Mholfadh 96% d'úsáideoirí an Fearas do dhuine éigin eile;
  • Smaoiníonn 85% díobh níos mó ar an gcaoi a n-úsáideann siad fuinneamh ina dtithe tar éis dóibh an Fearas a úsáid;
  • Tá níos mó gníomhartha á nglacadh ag 78% díobh chun teas a choinneáil istigh mar thoradh ar an bhFearas a úsáid, lena n-áirítear doirse a dhúnadh, cuirtíní a tharraingt nó eisiatóirí seoidire a úsáid;
  • Casann 70% díobh as na soilse nuair nach bhfuil siad á n-úsáid acu;
  • Tá 57% de na húsáideoirí ag smaoineamh ar uasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh a dhéanamh ina dtithe go háirithe i dtaca le hinsliú ballaí; agus
  • Tá 40% de na húsáideoirí ag smaoineamh ar bholgáin solais atá coigilteach ar fhuinneamh a cheannach.

Press Release Documents