You are here:

Fógraíonn an tAire Denis Naughten, an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil buaiteoirí Gradam Speisialta na mBailte Slachtmhara

Dé Luain, an 24 Meán Fómhair 2018

Rinne an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten, TD comhghairdeas le buaiteoirí gradam speisialta um Aer, Gníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Inbhuanaithe; d'fhógair Michael Ring, An tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, na buaiteoirí ins an Helix inniu. Leis na gradaim speisialta, tá sé mar aidhm ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil pobail a chur ar an eolas, a spreagadh agus a mhealladh ag an mbunleibhéal. Dúirt an tAire Naughten "Is iontach an rud é na pobail áitiúla spreagúla seo a fheiceáil ag obair le chéile chun fíordhifríocht a dhéanamh agus ag cabhrú chun athruithe a chur chun cinn.

Mhol an tAire Naughten pobail na mbailte slachtmhara a chuir isteach ar an gcomórtas agus thréaslaigh sé leis na buaiteoirí seo a leanas:

Sa chéad áit:

Gradam do Chaighdeán an Aeir - Baile na hInse

Gradam um Ghníomhú ar son na hAeráide - Baile na hInse agus Sráidbhaile Bhalana

Forbairt Inbhuanaithe - Móin na gCaor, Co. Loch Garman

Lean an tAire Naughten, "Is údar mór misnigh é, go bhfuil daoine óga páirteach san obair mar tá sé tábhachtach go mbraitheann siad ceangal lena bpobail. Trí bheith páirteach i gcomórtais amhail na Bailte Slachtmhara agus i dtionscnaimh amhail Cruinnithe Réigiúnda um Idirphlé maidir le Gníomhú ar son na hAeráide, is féidir cur leis an gcaoi a rachaidh Éire i ngleic le dúshlán athrú aeráide; is feidir cabhrú leis an athrú chun an tír a chur ar bheagán carbóin.

Tá Cruinnithe Réigiúnda ag tarlú ar fud na tíre le daoine a chur ar an eolas, le suim a mhúscailt agus le daoine a spreagadh i mbun gnímh maidir leis na dúshláin bainteach leis an athrú aeráide.  Bhí an chéad chruinniú in Áth Luain ar 23 Meitheamh 2018. Fógrófar imeachtaí eile arwww.dccae.gov.ie/climatedialogue

 

CRÍOCH

Nótaí le haghaidh Eagarthóirí

 

Gradaim Aeráide (duaischiste €5,000)
An Chéad Duais -Buaiteoirí Bailte MóraInis, Co. An Chláir
An Chéad Duais -Buaiteoirí Bailte BeagaBalana, Co. Loch Garman
Gradam Óige - BuaiteoiríCathair na Mart, Co. Mhaigh Eo

 

Gradam Chaighdeán an Aeir (duaischiste €3,000)
An Chéad ÁitBaile Slachtmhar na hInse
Sa dara háitBaile Slachtmhar Charraig Uí Leighin
xxxxBaile Slachtmhar Nás na Rí

 

 

Buaiteoirí an Ghradaim d'Fhorbairt Inbhuanaithe (duaischiste €5,000)
An Chéad Áit  Móin na gCaor, Co. Loch GormanFochla na gCéadfaí agus Siúlóid Choillearnaí
An Dara hÁitAn tInbhear Mór, Co. Loch GarmanSiúlóid cois Abhann
An Tríú hÁitRáth Bhoth, Co. Dhun na nGallCoisithe Ráth Bhotha

An Ceathrú hÁit

 

Domhnach Broc, Co. Bhaile Átha CliathSuíochán Tionscnaimh & Tearmann
Áth Liag, Co. Ros ComáinSiúlbhealach Pobail
Baile Mhic Oireachtaigh, Co. Ros ComáinSiúlbhealach & Raon Rothar
Cill Taobháin, Co. Ros ComáinSiúlóid Lúibe Chill Taobháin
Ros Láir, Co. Loch Garman 

 

 

Idirphlé Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide

 

Cúlra

Is tionscnamh de chuid Rialtas na hÉireann é an tIdirphlé Náisiúnta um Ghníomhnú ar son na hAeráide (NDCA), a bunaíodh in 2017. Beidh an NDCA ar siúl go ceann dhá bhliain i dtús báire agus beidh tacaíocht ar fáil chuige sin ón GCC. Bhunaigh an tAire Grúpa Comhairleach de 15 duine, ina bhfuil ionadaithe ó rialtas áitiúil, ó ENRanna agus ón tsochaí shibhialta i gcoitinne. Tá Elaine Nevin, EcoUNESCO ina cathaoirleach ar an nGrúpa.

Gníomhartha:

Tionólfar cruinnithe réigiúnda agus áitiúla ar fud na hÉireann chun teagmháil a dhéanamh le pobail áitiúla maidir leis na dúshláin a bhaineann le dul i ngleic leis an athrú aeráide. Tionóladh Cruinniú Réigiúnda píolótach, an chéad chruinniú as 5 cinn, in Áth Luain ar an 23 Meitheamh. Bhí an tAire Naughten i láthair mar aon le 75 rannpháirtithe eile ó rialtas áitiúil, ó earnáil an ENR agus ón tsochaí shibhialta i gcoitinne. Úsáidfear torthaí an chéad chruinniú réigiúnda chun eolas a chur ar fáil ar mhaithe le forbairt chruinnithe réigiúnda agus áitiúla amach anseo.

Fógrófar imeachtaí eile arwww.dccae.gov.ie/climatedialogue

Tá an Roinn ag tacú leis an Aonad d'Oideachas Comhshaoil de chuid An Taisce (Scoileanna Glasa) le tosú ar an gClár Feasachta Náisiúnta do Ghníomhú ar son na hAeraide (NCCAAP), lena n-airítear:

Tionscnamh Ambasadóirí um Aeráid

Tá sé mar aidhm ag an gclár seo seaimpíní a ainmniú i scoileanna, ar champais agus sa phobal, daoine a bheidh ag obair mar ambasadóirí um aeráid; cuirfidh na hambasadóirí  daoine ar an eolas maidir leis na cúiseanna agus na torthaí atá ar an athrú aeráide, agus beifear ag tabhairt faoi bhearta sna scoileanna, ar champais nó sa phobal, chun an timpeallacht áitiúil a fheabhsú, sa chaoi is go mbeidh sí seasmhach in aghaidh athrú aeráide.   Don chlár píolótach, roghnaíodh 108 ambasadóir as 22 Contae (Baile Átha Cliath 31 an líon is airde, Corcaigh 19, Maigh Eo 11); 60 as pobail, 20 ón tríú leibhéal agus 28 mac léinn meánscoile.  Chuir An Taisce Oiliúint in Eolaíocht Aeráide agus Cumarsáid ar na hAmbasadóirí.

Bearta eile faoin NCCAAP atá san áireamh

  • Oiliúint múinteoirí
  • Pacáistí áiseanna do mheánscoileanna (ag tosú Deireadh Fómhair 2018)
  • Pacáistí áiseanna do bhunscoileanna (á bhforbairt)
  • Seachtain na Scoileanna Glasa um Ghníomhú ar son na hAeráide
  • Aonach um Athrú Aeráide 'Aonach na Scoileanna Glasa um Athrú Aeráide' san RDS ar an 22 Feabhra 2018; beidh 5,000 i láthair, mic léinn den chuid is mó.

Bearta eile faoin NDCA atá san áireamh

  • Gradam na mBailte Slachtmhara do Ghníomhú ar son na hAeráide sa Phobal
  • Sraith léachtaí ar an aeráid ó GCC
  • Forbairt ar Acmhainní, Eolas agus ar Bhearta Rannpháirtíochta de chuid an NDCA
  • Tionscnaimh Rannpháirtíochta don Óige agus don Phobal
  • Tacaíocht d'inneachar meáin, a chuirtear ar fáil go neamhspleách

Press Release Documents