You are here:

Fógraíonn an tAire Denis Naughten leithdháileadh €908,000 do thionscadail áitiúla chomhshaoil ar fud na tíre

 1 Lúnasa 2017

Tugann Ciste Áitiúil Comhpháirtíocht Comhshaoil Chlár 21 tacaíocht do thionscnaimh áitiúla chomhshaoil ag pobail, daoine aonair agus ag grúpaí neamhbhrabúis. Faoin scéim seo, d'fhaomh an tAire Denis Naughten cistiú iomlán de €460,000 ar fud na tíre do scéim na bliana seo agus b'ionann sin agus méadú 15% ar an gcistiú a tugadh in 2016. Tá an leithdháileadh ar fad, geall leis, tarraingthe anuas ag na hÚdaráis Áitiúla anois agus tar éis dóibhsean cistiú meaitseála a thabhairt beidh €908,000 de chistiú tionscadal iomlán LA21 i mbliana. Tá 834 tionscadal á maoiniú faoi scéim 2017 ar méadú é de bhreis is 100 tionscadal ar 2016. [Tá liosta iomlán de thionscadail rathúla ceangailte]

Dúirt an tAire Naughten: "Tá áthas orm a fhógairt gur €908,000 atá i gcistiú tionscadail LA21 i mbliana agus go dtacóidh sé le tionscadail áitiúla chun an comhshaol a fheabhsú agus chun ár bpobail a dhéanamh níos inbhuanaithe. Léiríonn an ciste gur féidir le tionscnaimh áitiúla fíordhifríocht a dhéanamh inár bpobail agus gur féidir ár gcomhshaol a fheabhsú go buan gan ach athruithe beaga a dhéanamh. In éineacht leis na húdaráis áitiúla, tá mo Roinn ag tacú le 834 tionscadal faoin Scéim seo ar méadú é de 100 tionscadal ar chistiú na bliana seo caite. Tacaíonn an Ciste le tionscadail chomhshaoil neamhbhrabúis ar mhionscála amhail cuibhrinn, gairdíní pobail, scéimeanna múirín, scéimeanna bailithe báistí, tionscnaimh oideachasúla agus taispeántais chomhshaoil ina measc. Déanann na húdaráis áitiúla an cistiú a sholáthraíonn mo Roinn a mheaitseáil, agus meallann tionscadail cistiú ó fhoinsí eile freisin," a dúirt an tAire Naughten.

Is éard is tionscadail incháilithe ann ná tionscadail a thacóidh agus a chuirfidh le beartais náisiúnta chomhshaoil ag leibhéal áitiúil, cosúil leis na beartais um Dhramhaíl, um Bithéagsúlacht, um Athrú Aeráide, um Aer, um Uisce agus um Fhorbairt Inbhuanaithe. 

CRÍOCH
 
Nóta d'Eagarthóirí:
D'fhógair an tAire Naughten cistiú breise do thionscadail áitiúla chomhshaoil i mBealtaine na bliana seo. De thoradh ar an bpróiseas sin d'fhógair an tAire go bhfuil 834 tionscadal á maoiniú faoi scéim 2017, ar méadú de bhreis is 100 tionscadal é ar 2016.

Liosta iomlán na dtionscadal anseo

Press Release Documents