You are here:

Ciste oiliúna €2.2m fógartha ag Naughten le go mbeidh daoine in ann dul ar líne

22 Nollaig 2016

Thug an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., €2.2m inniu do 15 eagraíocht phobail agus neamhbhrabúis chun oiliúint i mbunscileanna digiteacha a sholáthar do dhaoine faoi scéim nua a Roinne, an Scéim Deontas um Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh.

Dúirt an tAire Naughten: "Is léir do dhaoine atá ar líne cheana féin na buntáistí a ghabhann leis an idirlíon. Gan ach cúpla céim shimplí a bheith tógtha osclaíonn saol digiteach amach romhat - saol inar féidir le seanchairde teacht suas arís leat, inar féidir le gnóthais agus custaiméirí teacht ar a chéile agus inar furasta teacht ar eolas.

 

I sochaí 'nasctha', is den riachtanas é scileanna digiteacha a bheith ag an uile dhuine má táimid chun lántairbhe a bhaint as acmhainn shóisialta agus eacnamaíoch an tsaoil dhigitigh.

Tá a lán daoine ann áfach nach bhfuair seans riamh na scileanna seo a fhoghlaim. Is tosaíocht thábhachtach den bheartas agamsa é cabhrú leis na daoine aonair, na pobail agus na gnóthais seo na scileanna sin a shealbhú.

 

Sin an smaoineamh atá laistiar de scéim nua mo Roinne, an Scéim Deontas um Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh. Tá sé mar aidhm leis an scéim an mhuinín, an spreagadh agus na scileanna a thabhairt do dhaoine na chéad chéimeanna sin a thógáil iad féin le go mbeidh siad in ann a bpáirt a ghlacadh i saol atá ag éirí níos digití gach aon lá.

 

Táimid ag obair i bpáirt le 15 eagraíocht phobail agus neamhbhrabúis ar tugadh maoiniú deontais dóibh agus tá tacaíocht á tabhairt againn do dhaoine dul ar líne agus tairbhe a bhaint as a bhfuil ar fáil ar an idirlíon."

 

Arsa sé, "Ba mhaith liom freisin a iarraidh ar gach duine a fhreastalaíonn ar ranganna oiliúna, ceann amháin ar a laghad de na scileanna atá foghlamtha acu a roinnt le cara nó le comhghleacaí agus a gcion a dhéanamh le go mbeidh na scileanna seo ina ndlúthchuid den ghnáthshaol anseo in Éirinn. Is bealach amháin eile é inar féidir linn cabhrú le go mbeidh níos mó daoine in ann tairbhe a bhaint as an tionscnamh náisiúnta seo."

Is cuid thábhachtach de Straitéis Náisiúnta Dhigiteach an Rialtais í an Scéim Deontas um Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh agus is tosaíocht thábhachtach bheartais í freisin don Aire Cumarsáide Denis Naughten T.D. Tugann scileanna digiteacha cumhacht do dhaoine agus saibhríonn sé a saol agus bíonn teacht níos fearr acu ar eolas, cultúr, siamsaíocht, líonrú sóisialta, ríomhsheirbhísí Rialtais chomh maith le hearraí agus seirbhísí ar líne.

 

Seachadfar oiliúint i mbunscileanna idirlín saor in aisce do bhreis is 26,000 duine le linn 2017. Faoin scéim seo cinnteofar agus déanfar monatóireacht air go mbeidh dáileadh geografach ar na ranganna agus go rachaidh siad i bhfeidhm ar phobail i ngach contae.


Leagtar amach sa tábla thíos sonraí a bhaineann leis na 15 eagraíocht ar éirigh leo sa ghairm iomaíoch ar mholtaí a chuir an Roinn Cumarsáide amach le déanaí.

 

DeontaíLíon daoine nach bhfuil ar líne atá le hoiliúintMéid an Deontais
Aoisghníomhaíocht Éireann Teo.2,461€221,490
Cuideachta Forbartha Bhealach Eabhra Teo.1,000€90,000
Cuideachta Chomhpháirtíocht LEADER Chontae Shligigh Teoranta1,000€92,000
CETR na hÉireann Teo.1,000€90,000
Cúramóirí Teaghlaigh Éireann Teo.1,000€92,000
An Mhearchonair i dtreo Teicneolaíocht Faisnéise (FIT)4,000€320,000
IE Domain Registry Ltd1,000€100,000
Comharchumann Nasc Tuaithe na hÉireann Teo.1,300€105,599
Páirnéireacht Forbartha Tuaithe & Sóisialta na Mí Teo.1,000€85,000
Grúpa Chomhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill (NCBI)1,000€100,000
Cuideachta Forbartha Comhtháite Ros Comáin Teo.7,000€595,000
Ionad Oideachais agus Oiliúna an Oirdheiscirt Teo.1,000€85,000
Ionad Seirbhísí Pobail Naomh Caitríona Teo.1,000€85,000
The Cork Academy of Music Ltd1,000€80,000
Third Age Foundation Co. Ltd1,000€80,000

 

 

Nótaí do na hEagarthóirí:

Níor bhain duine as gach seisear daoine fásta in Éirinn úsáid as an idirlíon riamh.  Dearadh an Scéim Deontas um Scileanna Digiteacha chun an mhuinín, an spreagadh agus na scileanna a thabhairt do shaoránaigh d'fhonn tairbhe a bhaint as na buntáistí a ghabhann le bheith rannpháirteach i saol digiteach an lae inniu.

 

Díreoidh eagraíochtaí a mhaoinítear faoin Scéim ar ghrúpaí sonracha amhail daoine os cionn 45 bliana d'aois, pobail feirmeoireachta, úinéirí gnóthais bhig, daoine atá dífhostaithe, daoine atá faoi mhíchumas agus grúpaí atá faoi mhíbhuntáiste.

 

Faoin Scéim, soláthrófar 10 uair an chloig d'oiliúint ranga do dhaoine nár úsáid an t-idirlíon riamh cheana, saor in aisce.  Beidh na ceachtanna struchtúrtha ar bhealach a chlúdóidh na bunscileanna, ach go mbeidh solúbthacht ann freisin chun freastal ar riachtanais agus éilimh a luann na daoine atá faoi oiliúint ar an gcúrsa.

Má tá breis eolais uait seol ríomhphost go dtí gettingcitizensonline@dccae.gov.ie  nó déan teagmháil le Caroline Henry ar 01 6782566.

 

Press Release Documents