You are here:

Tugann an tAire Denis Naughten aitheantas don tuarascáil Ag Tacú le Litearthacht Dhigiteach i measc Seandaoine a d'fhoilsigh Age Action

29 Márta 2018

Thug an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten T.D., aitheantas inniu don tuarascáil Ag Tacú le Litearthacht Dhigiteach i measc Seandaoine a d'fhoilsigh Age Action ina dtarraingítear aird ar an ngá atá le hiniúchadh a dhéanamh ar bhealaí nua chun tacú le seandaoine dul ar líne. 

Dúirt an tAire Naughten: "Is maith is eol don Rialtas na dúshláin a bhaineann leis an deighilt dhigiteach a dhruidim agus táimid tiomanta do dheis a thabhairt do gach duine scileanna a fhorbairt le go mbeidh siad in ann dul ar líne. Mar shampla, díríonn an 'Clár um Shaoránaigh a Chur ar Líne' de chuid mo Roinne, atá ina phríomhchuid de Straitéis Náisiúnta Dhigiteach an Rialtais, ar thacaíocht agus ar chumhacht a thabhairt do shaoránaigh páirt iomlán a ghlacadh i ngeilleagar agus i sochaí dhigiteach na hÉireann.   Cuireann an Clár an 'Scéim um Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh' ar fáil a mhúineann bunscileanna digiteacha do dhaoine nár úsáid an t-idirlíon riamh.   Ó cuireadh tús leis an Scéim anuraidh, cuireadh oiliúint ar bheagnach 26,000 duine.  Tá an Scéim ag baint a spriocanna amach chun oiliúint a chur ar 50,000 duine faoi dheireadh 2018 ar chostas €2.2 milliún. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt freisin don tábhacht atá le deis a thabhairt do gach duine an oiliúint atá á soláthar a fháil, beag beann ar aois nó ar shuíomh.  Tá oiliúint á cur ar dhaoine i bpobail ar fud na tíre agus cuireadh oiliúint ar níos mó ná 10,000 duine os cionn 65 bliain d'aois go dtí seo."

Tá maoiniú á fháil ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil chun oibriú le An Post ar thionscnamh ar a dtugtar "Digital Assist" a úsáidfidh an oifig phoist áitiúil mar gheata digiteach do ghnó an Rialtais agus cuirfear i bhfeidhm mar thionscnamh píolótach ar fud na tíre é.

Críoch/

Nótaí d'Eagarthóirí.

Staitisticí ó shonraí a bailíodh ó shaoránaigh ag deireadh a n-oiliúna a mhair 10 n-uair an chloig:

  • Folláine a fheabhsú agus uaigneas a laghdú - dúirt níos mó ná 48% de na daoine faoi oiliúint nach mbíonn siad chomh huaigneach sin tar éis dóibh an oiliúint a dhéanamh
  • Ceapann 60% de na daoine faoi oiliúint go bhfuil siad in ann seirbhísí Rialtais ar líne a úsáid
  • Úsáidfidh 63% de na saoránaigh scileanna a d'fhoghlaim siad chun teagmháil a dhéanamh le baill teaghlaigh agus le cairde
  • Deir 30% de na daoine faoi oiliúint go gcuirfidh na scileanna a d'fhoghlaim siad feabhas ar a n-ionchais fostaíochta
  • Dúirt na daoine faoi oiliúint gur tháinig feabhas ar a muinín agus go raibh am agus airgead á shábháil acu ach a scileanna a úsáid chun teacht ar eolas agus chun cinntí ceannacháin níos eolaí a dhéanamh.

Is féidir tuilleadh eolais faoi Scileanna Digiteacha a fháil ag suíomh gréasáin na Roinne
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/topics/Digital-Strategy/getting-citizens-online/Pages/Citizens-and-Training.aspx

Press Release Documents