You are here:

Tacaíonn an tAire Denis Naughten TD le Treochlár 5G don Eoraip

​An Bhruiséil, 4 Nollaig 2017

Thacaigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., leis an Treochlár 5G don Eoraip inniu.

Bhí an tAire Naughten ag freastal ar chruinniú foirmiúil den Chomhairle Teileachumarsáide sa Bhruiséil.

Is amlíne choitianta pholaitiúil é an treochlár 5G a chuireann in iúl go soiléir do na gnólachtaí sin atá réidh le hinfheistiú sa chéad ghlúin eile de líonraí móibíleacha go bhfuil an tAE dáiríre faoi dhul i dtreo 5G. Léiríonn sé do shaoránaigh freisin go bhfuil Ballstáit an AE tiomanta do shochaí ghigighiotáin a chur ar fáíl faoin mbliain 2025. 

Agus é ag labhairt sa Bhruiséil, dúirt an tAire Naughten: "Tá infheistíocht i mbonneagar ríthábhachtach chun 5G Eorpach a fhorbairt, agus táim tiomanta dó sin i gcur i bhfeidhm Phlean Náisiúnta Leathanbhanda na hÉireann. Is féidir linn breathnú ar shnáithín mar chóras nua leictreachais don todhchaí agus tá áthas orm a fhógairt go raibh comhaontú d'aon ghuth idir Airí faoin tábhacht atá le snáithín. D'iarr mé ar an gCoimisiún Eorpach inniu soiléire a thabhairt amach anseo maidir le rialacha Státchabhrach ar infheistíocht bhonneagair. Cuireann an débhríocht maidir leis na rialacha sa réimse seo moill ar infheistíocht Stáit, agus bíonn sé níos deacra cinntí faoi infheistíocht phríobháideach a dhéanamh dá bharr. Teastaíonn infheistíocht phoiblí agus phríobháideach uainn chun 5G úrscothach a chur i bhfeidhm in Éirinn agus san AE amach anseo."

Chuir an Chomhairle tús le himeachtaí inniu le díospóireacht bheartais ar an moladh nua maidir le Saorshreabhadh Sonraí, a leagann síos na rialacha do shreabhadh na sonraí neamhphearsanta idir Ballstáit an AE. Agus é ag labhairt faoin tábhacht atá leis an moladh seo i dtaca le Saorshreabhadh Sonraí, dúirt an tAire Naughten: Tá Saorshreabhadh Sonraí agus 5G fite fuaite lena chéile. Léiríonn an moladh, atá á iarraidh againn le fada an lá, deis shuntasach don Eoraip na rialacha maidir le saorghluaiseacht sonraí neamhphearsanta a leagan síos. San fhadtréimhse, beidh sé seo riachtanach chun Cathracha Cliste ceangailte a fhíorú. Tá borradh mór faoi Idirlíon na nEarraí faoi láthair: idir seo agus 2020, gach soicind de gach lá, nascfar 600 gnáthearra leis an idirlíon. Sa ghearrthréimhse, beidh sé níos éasca do gach gnólacht sonraí a úsáid agus a stóráil thar theorainneacha an AE agus ba chóir go mbeadh iomaíocht níos géire ann i stóráil sonraí agus i réitigh bogearraí mar gheall ar Shaorshreabhadh Sonraí."

Agus é sa Bhruiséil, bhí cainteanna foirmiúla déthaobhacha ag an Aire Naughten le hAirí Teileachumarsáide na Bulgáire agus na Gréige, agus ghlac sé páirt i gcainteanna neamhfhoirmiúla le roinnt dá chomh-airí Eorpacha. 

CRÍOCH

Press Release Documents