You are here:

Ráiteas an Aire Denis Naughten agus an Aire Josepha Madigan ar Fhoilsiú na Tuarascála ar Cheolfhoirne RTÉ

23 Aibreán 2018

Chuir an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten TD agus an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan fáilte roimh fhoilsiú na tuarascála ag RTÉ ar Cheolfhoirne RTÉ, Ensuring a sustainable future le Helen Boaden agus Mediatique.

Chuir na hAirí fáilte roimh na moltaí sa tuarascáil, go háirithe an moladh gur chóir don Cheolfhoireann Shiansach Náisiúnta a bheith ina hinstitiúid chultúrtha náisiúnta aisti féin nó mar chuid den Cheoláras Náisiúnta. Deirtear sa tuarascáil freisin gur chóir don Cheolfhoireann Cheolchoirme Náisiúnta fanacht le RTÉ, ag feidhmiú mar cheolfhoireann chlasaiceach raidió. Aithnítear freisin an tábhacht a bhaineann le nasc láidir a choinneáil idir an dá cheolfhoireann.

Dúirt an tAire Madigan: "Creidim go bhfuil sé tábhachtach go bhfuil soláthar láidir de cheol ceolfhoirneach in Éirinn agus leis an tuarascáil seo, is féidir linn slí chun cinn a rianú don dá cheolfhoireann – rud a chinnteoidh todhchaí láidir agus go mbeidh siad ag cur go hiomlán le hoidhreacht shaibhir chultúrtha na hÉireann. Tá an tuarascáil tráthúil freisin – gealltar i gclár Éire Ildánach an Rialtais go dtabharfar faoi réimse tionscnamh tábhachtach chun tacú le cultúr agus cruthaitheacht in Éirinn, agus samhlaítear lenár bPlean Forbartha Náisiúnta 10 mbliana go mbeidh mór-infheistiú caipitiúil inár nInstitiúidí Cultúrtha Náisiúnta, lena n-áirítear athfhorbairt mhór an Cheolárais Náisiúnta. Tá an Cheolfhoireann Shiansach Náisiúnta lonnaithe sa Cheoláras Náisiúnta ó osclaíodh é agus cuireann sí an chuid is mó de chlár ceoil cheolfhoirnigh an Cheolárais ar fáil. Tá deis ann anois ról níos láidre fós a bheith ag an gCeolfhoireann Shiansach Náisiúnta mar chuid de na forbairtí móra sin.

Dúirt an tAire Naughten: "Is maith liom go n-aithnítear sa tuarascáil gur gá díriú as an nua ar ról oideachasúil na gceolfhoirne agus go n-aithnítear an tábhacht a bhaineann le freastal ar luchtanna éisteachta réigiúnacha. I gcomhar leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, táim ag tnúth le moltaí na tuarascála a chur chun cinn."

D'iarr na hAirí ar oifigigh óna Ranna dul i dteagmháil le RTÉ d'fhonn tograí a thabhairt chun cinn le dul i ngleic leis na moltaí mar thosaíocht.

CRÍOCH

Press Release Documents