You are here:

Ráiteas an Aire Denis Naughten ar Chomhairliúchán Poiblí ComReg ar Uimhreacha Neamhgheografacha

16 Lúnasa 2017

Cuireann an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, fáilte mhór roimh an bhfógra ó ComReg inniu go bhfuil comhairliúchán poiblí á sheoladh aige i dtaca le huimhreacha neamhgheografacha, d'fhonn trédhearcacht a mhéadú maidir le praghsáil na nglaonna ar na línte seo.

'Cuirim fáilte roimh an tionscnamh suntasach seo ó ComReg, a mbainfimid ar fad tairbhe as mar thomhaltóirí. Neartóidh sé ról an Rialtóra i gcosaint tomhaltóirí. Is deis úsáideach é don phobal agus do na páirtithe leasmhara ar fad dul i dteagmháil le ComReg maidir lena mholtaí a fheabhsóidh trédhearcacht praghsála agus a chuíchóireoidh raonta uimhreacha chun seirbhísí a fheabhsú d'úsáideoirí. Cabhróidh sé seo go mór le dul i ngleic leis an mearbhall atá ann faoi láthair maidir le húsáid agus táillí na n-uimhreacha neamhgheografacha difriúla. Molaim go láidir do dhaoine páirt a ghlacadh ann agus cúnamh a thabhairt leis an bpróiseas comhairliúcháin agus a dtuairimí a chur in iúl. Táim ag súil leis na torthaí a fheiceáil.'

Nóta d'Eagarthóir:
Is é an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) rialtóir neamhspleách earnáil na cumarsáide leictreonaí. Tá sé freagrach do Choistí de gach ceann den dá Theach den Oireachtas maidir le feidhmiú a fheidhmeanna, dá bhforáiltear i gcuid 34 den Acht um Rialáil Cumarsáide 2002.

Press Release Documents