You are here:

Fáilte curtha ag an Aire Canney roimh fhoilsiú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Tascfhórsa, de bhun fheidhmíocht láidir na hÉireann san Innéacs um an Geilleagar Digiteach agus an tSochaí, 2019

Iúil 2019 

D'fháiltigh Seán Canney TD, an tAire Stáit atá freagrach as Forbairt Pobail, Acmhainní Nádúrtha agus Forbairt Dhigiteach, inniu roimh fhoilsiú Tuarascáil Ráithe 2 ar Dhul Chun Cinn ag an Tascfhórsa um Gutháin Mhóibíleacha agus Leathanbhanda ('an Tascfhórsa'). Ó bunaíodh é in 2016, de réir gealltanais sa Chlár do Chomhrialtas, tá an Tascfhórsa i ndiaidh aghaidh a thabhairt ar bhreis agus 60 gníomh a ceapadh chun constaicí nascachta a mhaolú sula gcuirfear an Plean Náisiúnta Leathanbhanda i bhfeidhm agus chun dul i ngleic le spotaí dubha ar fud na tíre nach bhfuil clúdach iontu.

Tá sprioc i gcoitinne ag na forais atá ina mbaill den Tascfhórsa, mar atá seirbhísí a fheabhsú do thomhaltóirí agus do ghnónna, go háirithe i gceantair thuaithe. Tá Ranna Rialtais, forais stáit, ComReg, an rialtas áitiúil agus eagrais tionscail ina mbaill den Tascfhórsa. Tá cuid mhór torthaí inláimhsithe bainte amach ag an Tascfhórsa trína gCláir Oibre bhliantúla faoi chomhstiúir na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail. Áirítear leis na torthaí sin:

 • Scéim díolúine ceadúnais a thug ComReg isteach le húsáid athsheoltóirí gutháin mhóibíligh a cheadú. Tá sé seo úsáideach go háirithe dóibh siúd atá ina gcónaí i gceantair thuaithe mar ligeann sé dóibh comharthaí móibíleacha amuigh a threisiú chun cáilíocht an chlúdaigh istigh a fheabhsú.
 • Obair a bhfuil tús curtha léi chun rochtain a chur ar fáil de réir mar is cuí ar shócmhainní ar leis an Stát iad le gur féidir le hoibritheoirí teileachumarsáide a dtrealamh a shuíomh. D'fhéadfadh sé go mbeadh tionchar suntasach aige seo ar chlúdach móibíleach, go háirithe i gceantair thuaithe.
 • Suiteáil fad 1,000 km de dhuchtra cáblaí ag Bonneagar Iompair na hÉireann fud fad líonra bóithre náisiúnta an Stáit. Beidh sé seo mar chuid shuntasach den 'chnámh dhroma' snáthoptaice lena dtabharfar seirbhísí leathanbhanda go tithe agus gnónna ar fud na tíre.

  Tá na céimeanna chun cinn atá tugtha ag an Tascfhórrsca agus ag tionscnaimh eile áitiúla agus náisiúnta chun an scoilt dhigiteach a réiteach agus chun rochtain ar sheirbhísí ríthábhachtacha teileachumarsáide a fheabhsú léirithe in Innéacs agus Tuarascáil bhliantúil 2019 an Choimisiúin Eorpaigh ar an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí. Léiríonn tuarascáil na bliana seo, a foilsíodh ar an 11 Meitheamh, go bhfuil rangú foriomlán na hÉireann feabhsaithe, ón 8ú háit san AE in 2018 go dtí an 7ú háit.

  Ag trácht dó ar dhul chun cinn spreagúil na hÉireann, dúirt an tAire Canney: "Fáiltím roimh fhoilsiú Tuarascáil Ráithe 2 an Tascfhórsa, ina léirítear móiminteam leanúnach an Tascfhórsa um Ghutháin Mhóibíleacha agus Leathanbhanda, agus muid ag tabhairt aghaidh ar spriocghníomhartha a luasghéaróidh cur i bhfeidhm an bhonneagair teileachumarsáide, rud atá ríthábhachtach. Tá Tuarascáil Ráithe 2 ar Dhul Chun Cinn ar fáil anois agus leath an bhealaigh curtha dínn againn i gClár Oibre 2019. Léirítear inti an dul chun cinn atá déanta chun spotaí dubha clúdaigh a mhaolú agus muid ag dul i dtreo sochaí dhigiteach is uileghabhálaí. Lena chois sin, is í seo an chéad Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn an Tascfhórsa atá curtha ar fáil ó foilsíodh an Tuarascáil ar an Innéacs um an Geilleagar Digiteach agus an tSochaí ina léirítear ní hamháin go bhfuil Éire ar cheannairí na hEorpa ó thaobh cúrsaí digiteacha de ach go bhfuil feabhas ag teacht go leanúnach bliain i ndiaidh bliana ar ár scóir. Tá feabhas tagtha ar ár bhfeidhmíocht i ngach catagóir san Innéacs, rud a léiríonn a rathúla atá polasaithe an rialtais seo i leith cúrsaí digiteacha agus teileachumarsáide, an Tascfhórsa san áireamh.

  "Sa chatagóir Imeascadh Teicneolaíochta Digití, tá Éire sa chéad áit san AE den tríú bliain as a chéile agus moladh go háirithe úsáid na ríomhthráchtála ag fiontair bheaga agus mheánmhéide sa tír. Luaíodh go sonrach Scéim na nDearbhán Trádála Ar Líne sa tuarascáil, clár nuálach bainistithe ag mo Roinn féin a chuidíonn le fiontair bheaga agus le micrifhiontair a gcumas trádála ar líne a fhorbairt. Léiríonn sé seo nach comhlachtaí móra amháin a bhaineann leas as teicneolaíocht dhigiteach, ach gur féidir léi difear ceart a dhéanamh do ghnónna de gach méid.

  "Táim an-sásta freisin a fheiceáil go bhfuilimid i ndiaidh feabhsú sa chatagóir Nascacht, rud a léiríonn tiomantas leanúnach an Rialtais san earnáil seo. Tá Éire chun tosaigh ar thíortha eile an AE anois maidir le formhór na dtáscairí nascachta. Luaitear sa tuarascáil freisin na hardmhianta sa Phlean Náisiúnta Leathanbhanda agus an ríthábhacht a bhaineann le lán-nascacht i dtaca le seirbhísí digiteacha eile. Ach an Plean Náisiúnta Leathanbhanda a chur i bhfeidhm go rathúil, cinnteofar sna blianta atá amach romhainn go mbeidh gach duine in ann leas a bhaint as an tsochaí dhigiteach, is cuma cén áit ina bhfuil siad ina gcónaí, ina mbíonn siad ag obair nó ina mbíonn siad ag dul dá gcuid staidéir. Idir an dá linn, tá an Tascfhórsa um Ghutháin Mhóibíleacha agus Leathanbhanda, a bunaíodh i mí Iúil 2016 agus a bhfuilim féin i mo Chathaoirleach air, ag brú ar aghaidh chun rochtain ar sheirbhísí teileachumarsáide a fheabhsú ar fud na hÉireann. Ceapadh an Tascfhórsa chun an bhunobair a dhéanamh le go mbeidh lán-nascacht le fáil do shaoránaigh na tíre seo. Tá sé i ndiaidh aghaidh a thabhairt ar bhreis agus 60 spriocghníomh agus tá obair déanta aige chun constaicí ar nascacht a mhaolú, d'fhonn a chinntiú gur féidir le gach duine blaiseadh de thorthaí sóisialta agus eacnamaíochta na réabhlóide digití."

  Innéacs agus Tuarascáil 2019 ar an nGeilleagar Digiteach agus Sochaí na hEorpa, leathanach tíre na hÉireann: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/ireland  

   

  CRÍOCH

   

  Nótaí d'eagarthóirí:

   

  An tInnéacs um an Geilleagar Digiteach agus an tSochaí

  Is innéacs cumaisc é an tInnéacs um an Geilleagar Digiteach agus an tSochaí a thugann achoimre ar na táscairí ábhartha a bhaineann le feidhmíocht na hEorpa i gcúrsaí digiteacha agus a rianaíonn éabhlóid gach ballstáit den AE ó thaobh iomaíochas digiteach de. Rianaíonn an tInnéacs agus an Tuarascáil ghaolmhar an dul chun cinn a dhéanann ballstáit ó thaobh a ndigitithe de. Tá struchtúr cúig chaibidil ann: Nascacht, Caipiteal Daonna, Úsáid Seirbhísí Idirlín, Imeascadh Teicneolaíochta Digití agus Seirbhísí Digiteacha Poiblí.

  Rinneadh an tInnéacs a athríomh i mbliana maidir le blianta roimhe seo i dtaca le gach tír d'fhonn athruithe ar an rogha táscairí agus ceartúcháin ar na sonraí táscaire boinn a léiriú.

  Fuair an Fhionlainn, an tSualainn, an Ísiltír agus an Danmhairg na rátálacha is airde in Innéacs 2019; tá na tíortha seo ina gceannairí domhanda ó thaobh digitithe de. Tá an Ríocht Aontaithe, Lucsamburg, Éire, an Eastóin agus an Bheilg ag teacht sna sála orthu.

   

  An Tascfhórsa um Ghutháin Mhóibíleacha agus Leathanbhanda

  Tá an Tascfhórsa um Ghutháin Mhóibíleacha agus Leathanbhanda comhdhéanta d'oifigigh shinsearacha ó roinnt Ranna Rialtais, ó Ghníomhaireachtaí Reachtúla, ón Rialtas Áitiúil; bíonn teagmháil aige le hionadaithe ar thionscal na teileachumarsáide freisin.

  Tá an tAire Stáit um Fhorbairt Phobail, Acmhainní Nádúrtha agus Forbairt Dhigiteach mar chathaoirleach ar an Tascfhórsa, a bunaíodh chun constaicí ar sheirbhísí gutháin mhóibíligh agus leathanbhanda is fearr i gceantair ina bhfuil drochnascacht a aimsiú agus chun dul i ngleic leo sula gcuirfear an Plean Náisiúnta Leathanbhanda i bhfeidhm.

  Is iad seo a leanas na heagrais a bhfuil ionadaithe acu sa Tascfhórsa:

  An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

  An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

  An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

  An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

  An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil

  Bonneagar Iompair Éireann

  Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach

  An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg)

  Údarás na hÉireannn um Chaighdeáin Fógraíochta

  Líonraí BSL

  Oifig na nOibreacha Poiblí

   

  Bíonn tacaíocht ann d'obair an Tascfhórsa trí theagmháil leanúnach le Ibec ar son an tionscail teileachumarsáide.

  Tá Tuarascálacha Ráithiúla agus Bliantúla an Tascfhórsa le fáil anseo.

Rannóg: Cumarsáid

Ábhar: Leathanbhanda

 

 

Press Release Documents