You are here:

Bronnann an tAire Canney Duaiseanna An Taisce d’Ambasadóirí Aeráide ar bhuaiteoirí 2018

29 Samhain 2018

D'fhreastail an tAire Canney ar an gcéad searmanas bronnta d'Ambasadóirí Aeráide de chuid An Taisce a bhí ar siúl inniu in Fallon & Byrne, Baile Átha Cliath. Ag labhairt dó ag an searmanas, bhí an tAire Canney díograiseach faoi thorthaí na chéad bhliana.

"Tá áthas an domhain orm a bheith anseo inniu chun an obair chrua a rinne an chéad ghrúpa d'Ambasadóirí Aeráide le bliain anuas a aithint. Is léiriú iad na hAmbasadóirí Aeráide seo ar an gcuid is fearr de rannpháirtíocht shibhialta i sochaí na hÉireann le scata éagsúil daoine aonair atá tiomanta do ghníomhaíocht a dhéanamh, chomh maith le pobail níos leithne a chur chun cinn, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshlán an athraithe aeráide. "

Tá an Clár Ambasadóirí Aeráide ina phríomhghné den Idirphlé Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide agus cuireann An Taisce ar fáil é le maoiniú ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil. Roghnaíodh 108 Ambasadóir aeráide sa chéad bhliain den chlár.

Aithníonn searmanas bronnta an lae inniu obair chrua agus tiomantas na ndaoine a bhfuil baint acu leis an gClár Ambasadóirí Aeráide le dhá mhí dhéag anuas agus an iarracht agus an dúthracht ollmhór a léirigh na hAmbasadóirí Aeráide le linn an phróisis. Gheobhaidh gach Ambasadóir Aeráide teastas lena chuid gaiscí a aithint. Gheobhaidh naonúr Ambasadóirí Duais Laoch Aeráide agus gheobhaidh beirt Duais Gaisce bunaithe ar an obair a rinne siad i gcaitheamh na bliana.

Rinne an tAire Canney machnamh ar thionchar phobal agus ghuth phobal an Chláir Ambasadóirí Aeráide agus ar an méid a chuir sé leis an aistriú sochaíoch níos leithne a theastaíonn chun gur sochaí íseal-charbóin a bheadh buanseasmhach ó thaobh na haeráide de a bheadh in Éirinn. 

"D'éirigh níos fearr leis an  gClár Ambasadóirí Aeráide, atá á urraíocht ag mo Roinnse, ná mar a bhíothas ag súil leis riamh, sa rath a bhí leis go dtí seo.  Is clár ríthábhachtach é chun cabhrú le feasacht a ardú maidir leis an athrú aeráide agus conas is féidir le daoine aonair, pobail agus gnónna cabhrú. Gan amhras, is é an t-athrú aeráide ceann de na dúshláin aonair is mó atá os ár gcomhair amach uile.  Tá sé ríthábhachtach páirt a ghlacadh ar an talamh má táimid ag obair le chéile chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Ag éisteacht faoin obair mhór a rinne na chéad Ambasadóirí Aeráide in Éirinn, feicim an clár seo mar chéim eile i dtreo ceannaire Athraithe Aeráide a dhéanamh d'Éirinn. "

DEIREADH

Nótaí do na hEagarthóirí

 

Idirphlé Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide

Bhunaigh an Rialtas Idirphlé Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide in 2017.  Is é príomhchuspóir an Idirphlé Náisiúnta próiseas cuimsitheach rannpháirtíochta agus comhdhearcadh a chruthú ar fud na sochaí chun go bhféadfaí athrú go todhchaí íseal-charbóin a mbainfidh buanseasmhacht aeráide léi. D'fhonn seo a dhéanamh, beidh sé mar aidhm ag an Idirphlé feasacht, rannpháirtíocht agus spreagadh a chothú chun go ndéanfaí gníomhaíocht (go háitiúil, go réigiúnach agus go náisiúnta) maidir leis na dúshláin a bhaineann leis an athrú aeráide agus chun na gréasáin chuí a bhunú, ar bhonn fadtéarmach, chun go bhféadfadh le daoine teacht le chéile go tréimhsiúil chun ionchur fianaise-bhunaithe ar na gnéithe eacnamaíocha, sochaíocha, iompraíochta agus pobail a bhaineann le polasaí aeráide agus fuinnimh a mheas.  Tá an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) ag obair go dlúth leis an Roinn chun Clár Oibre an Idirphlé Náisiúnta um Ghníomhaíocht Aeráide (NDCA) a chur ar fáil, lena n-áirítear an clár lán cruinnithe réigiúnacha agus imeachtaí áitiúla a sholáthar, agus tionscnaimh eile de chuid EPA a chur i bhfeidhm leis, a mbeidh siad san áireamh faoi scáth NDCA.

An Clár Náisiúnta um Ghníomh agus Feasacht ar an Athrú Aeráide

Déanann an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil maoiniú ar Aonad Oideachais Comhshaoil (Scoileanna Glasa) An Taisce chun an Clár Náisiúnta um Ghníomh agus Feasacht ar Athrú Aeráide (NCCAAP) a sholáthar.   Is í aidhm an chláir seo feasacht a mhéadú maidir leis an athrú aeráide agus gníomhaíochtaí aeráide a chur chun cinn go náisiúnta. Áirítear sa chlár seo:

Clár Ambasadóirí Aeráide

Is í aidhm an chláir laochra a aithint sna scoileanna, ar na campais agus sa phobal a oibreoidh mar ambasadóirí don athrú aeráide chun feasacht a mhéadú faoi na cúiseanna agus na torthaí a bhaineann leis an athrú aeráide agus tabharfaidh siad faoi gníomhaíochtaí ar scoil, ar an gcampas nó sa phobal chun go mbeidís níos buanseasmhaí ó thaobh an athraithe aeráide de trína dtimpeallacht áitiúil a fheabhsú. Roghnaíodh mar chuid den chlár píolótach (Iúil 2017-Nollaig 2018) 108 ambasadóir ó 22 Chontae (Baile Átha Cliath an ceann is mó ag 31, Corcaigh le 19 agus Maigh Eo le 11); 60 ball den phobal, 20 mac léinn tríú leibhéal agus 28 dalta meánscoile. 

Chuir an Taisce oiliúint ar fáil do na hAmbasadóirí ar an Eolaíocht Aeráide agus sa Chumarsáid, agus iarradh orthu tabhairt faoi cheithre phríomhghníomhaíocht i gcaitheamh na bliana - dhá theachtaireacht ar son na haeráide agus dhá ghníomhaíocht ar son na haeráide.  Thug Ambasadóirí Aeráide faoi phríomhghníomhaíochtaí ina bpobail lena n-áirítear cainteanna a eagrú faoin aeráid, páirt a ghlacadh i bhféilte pobail, crainn dhúchasacha a chur, ceardlanna a eagrú faoin aeráid agus agallaimh a dhéanamh ar theilifís agus ar raidió náisiúnta.  Tugadh cuireadh do na hAmbasadóirí Aeráide páirt a ghlacadh san Idirphlé Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide i mBaile Átha Luain agus i dTrá Lí.

I measc na ngníomhaíochtaí eile faoin NCCAAP tá

  • Oiliúint múinteoirí
  • Pacáistí acmhainní meánscoile (seoladh Q4 2018)
  • Pacáistí acmhainní bunscoile (á bhforbairt)
  • Seachtain na Scoileanna Glasa um Ghníomh Aeráide (i mí Dheireadh Fómhair gach bliain)
  • Mórthaispeántas Athraithe Aeráide 'Mórthaispeántas na Scoileanna Glasa um Ghníomh Aeráide' i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS) an 22 Feabhra 2018

Tá Clár na Scoileanna Glasa ar fáil ag An Taisce ón mbliain 1997.  Tá níos mó ná 95% de na scoileanna (3,093 Bunscoil agus 679 Meánscoil) rannpháirteach ann, rud a fhágann gurb é an clár is rathúla ar fud an domhain é Clár na Scoileanna Glasa. Bunóidh na scoileanna córas bainistithe comhshaoil 7 gcéim agus iad ag féachaint ar théamaí cosúil le Bruscar, Dramhaíl, Fuinneamh, Uisce, Taisteal Inbhuanaithe agus Saoránacht Dhomhanda. 

Gheobhaidh naonúr Ambasadóirí Duais Laoch Aeráide agus gheobhaidh beirt Duais Gaisce bunaithe ar an obair a rinne siad i gcaitheamh na bliana.
 

DuaisAinmContaeSlí Bheatha 
Duais Gaisce Denise Dowds

 

Dún na nGall

Múinteoir Meánscoile 
Duais GaisceOlivia Feeney

 

Maigh Eo

Fostaí de chuid Údaráis Áitiúil  
Duais Laoch AeráideAaron JewelBaile Átha CliathOideoir Buantalmhaíochta & Forbartha 
Duais Laoch Aeráide

 

Gordon Murray

Baile Átha CliathPost a bhaineann le Cúrsaí Airgeadais 
Duais Laoch Aeráide

 

Irene Hughes

An MhíMúinteoir Meánscoile 
Duais Laoch Aeráide

 

Isabel Jorgensen

Baile Átha CliathMac Léinn Tríú Leibhéal 
Duais Laoch Aeráide

 

Jack O'Neill

LaoisDalta Meánscoile 
Duais Laoch Aeráide

 

Nadya Doyle

Loch GarmanDalta Meánscoile 
Duais Laoch Aeráide

 

Niamh Banahan

GaillimhPost in Earnáil an Chúraim Sláinte 
Duais Laoch Aeráide

 

Orla Farrell

Baile Átha CliathMúinteoir agus Fiontraí Sóisialta ar Scor 
Duais Laoch AeráideOrla Nic SibhneMaigh EoTacaíonn sí le Pobail Áitiúla Fuinnimh 

 

Le tuilleadh eolais a fháil, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh le:

Jane Hackett (0877804538) nó 01-4002214

Cathy Baxter 01- 4002216

www.climateambassador.ie

Press Release Documents