You are here:

Béim curtha ag an Aire Canney ar an obair atá déanta le constaicí ar fhorbairt teileacumarsáide a bhaint

23 Bealtaine, 2019

 Dul chun cinn déanta ag an Tascfhórsa Gutháin Mhóibíligh agus Leathanbhanda den tríú bliain as a chéile

D'fháiltigh Seán Canney TD, an tAire Stáit atá freagrach as Forbairt Phobail, Acmhainní Nádúrtha agus Forbairt Dhigiteach, inniu (an Déardaoin 23 Bealtaine) roimh fhoilsiú na chéad tuarascála in 2019 leis an Tascfórsa Gutháin Mhóibíligh agus Leathanbhanda.

 

Tá an Tascfhórsa comhdhéanta d'oifigigh shinsearacha ó ranna rialtais éagsúla, ó ghníomhaireachtaí reachtúla agus ó rialtais áitiúla, agus bíonn siad i dteagmháil le hionadaithe ar lucht an tionscail teileachumarsáide. Is é an tAire Canney atá mar Chathaoirleach ar an Tascfhórsa, a bunaíodh le constaicí ar sheirbhísí níos fearr gutháin mhóibíligh agus leathanbhanda i gceantair ina bhfuil drochnascacht a aithint agus dul i ngleic leo sula gcuirfear an Plean Náisiúnta Leathanbhanda i bhfeidhm.

 

Mhínigh an tAire Canney go bhfuil an Tascfhórsa ag obair le trí bliana anuas ar thionscnaimh a mbeidh tionchar suntasach acu ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda. "Tá sé tábhachtach go dtuigfidh daoine cé go gcuirfear tús leis an obair chun an líonra a thógáil a luaithe a bheidh an conradh sínithe, nach buntús ar fad a bheidh ann. Tá cuid mhór déanta le trí bliana anuas ag an Tascfhórsa le hullmhú do chur i bhfeidhm an Phlean."

 

Tá na nithe seo a leanas i gceist leis an réamhobair:

·                     leagan agus promhadh fad 1,000 km de dhuchtú cáblaí ag Bonneagar Iompair Éireann,

·                     athbhreithniú ar reachtaíocht agus ar rialúcháin,

·                     eolas agus cosaint do thomhaltóirí a fheabhsú, agus

·                     teagmháil níos fearr idir údaráis áitiúla agus oibritheoirí teileachumarsáide.

 

"Tá réimse obair an Tascfhórsa iontach leathan ach bíonn tionchar domhain aici," arsa an tAire Canney. "Mar shampla, is é ceann de na moltaí ba thúisce a bhí ag an Tascfhórsa gur chóir do na hÚdaráis Áitiúla Oifigigh Leathanbhanda a cheapadh. Tá Oifigigh Leathanbhanda earcaithe agus i mbun oibre anois, agus dar leis an bpobal agus le hoibritheoirí teileachumarsáide, tá sé seo ar cheann de na forbairtí is tábhachtaí le blianta beaga anuas."

 

Tá saineolas áitiúil ag Oifigigh Leathanbhanda agus faigheann siad tacaíocht ina gcuid oibre ó oifigigh idirchaidrimh ar leith sa Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Tá €42,000 tugtha ag an Roinn freisin do gach Údarás Áitiúil i leith costais tuarastal. Faigheann Oifigigh Leathanbhanda tacaíocht ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil chomh maith, rud atá mar aitheantas ar a lárnaí atá an ról do rathúlacht chur i bhfeidhm an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda.

 

Ó bunaíodh an Tascfhórsa, tá sé i ndiaidh tabhairt faoi bhreis agus 60 gníomh agus bíonn sé ag díriú go leanúnach ar shaincheisteanna a imríonn tionchar ar chur i bhfeidhm an bhonneagair cumarsáide i gceantair thuaithe. Tá breis agus 30 gníomh nua i gClár Oibre 2019. Áirítear leis na forbairtí atá déanta le deireanas:

 

Clúdach do ghutháin mhóibíleacha

·         Tá scéim ceadúnaithe tugtha isteach ag an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) le húsáid athsheoltóirí gutháin mhóibíligh a cheadú. Tá siad seo an-úsáideach do dhaoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe. Treisíonn athsheoltóirí comharthaí móibíleacha taobh amuigh chun cáilíocht an chlúdaigh taobh istigh a fheabhsú.

·         Tá mapa ar líne de chlúdach gutháin mhóibíligh taobh amuigh curtha ar fáil ag ComReg freisin. Leis seo, tig le daoine a fháil amach cad iad na seirbhísí (2G, 3G nó 4G) atá ar fáil i gceantar agus cé hiad na hoibritheoirí atá in ann iad a chur ar fáil. Nuair a úsáidtear in éineacht lena chéile an áis seo, uirlis ComReg chun comparáid a dhéanamh idir phraghsanna, agus tástáil sásanna láimhe móibíleacha, tá tomhaltóirí in ann cinntí níos eolasaí a dhéanamh.

·         Glaonna wifi – Tá dhá cheann de na trí phríomhoibritheoirí móibíleacha i ndiaidh an teicneolaíocht seo a thabhairt isteach a ligeann do dhaoine glaonna a dhéanamh tríd an gceangal wifi atá acu sa bhaile seachas ar an líonra ceallach. Tá an tríú oibritheoir le fógra a dhéanamh gan mhoill go mbeidh seirbhís ghlaonna wifi dá gcuid féin á gcur ar fáil acu.

·         Rochtain ar Shócmhainní Stáit – Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil i gceannas ar an obair a bhfuil tús curtha léi chun rochtain oiriúnach ar shócmhainní ar leis an Stát iad a chur ar fáil d'oibritheoirí teileachumarsáide le gur féidir leo a dtrealamh a lonnú i suíomhanna ar leith. D'fhéadfadh go mbeadh tionchar suntasach aige sin ar chlúdach móibíleach, go háirithe i gceantair thuaithe.

·         D'fhoilsigh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil tuarascáil a rinne fócasghrúpa ina raibh treoir maidir le catagóirí d'áiteanna ar chóir clúdach ardcháilíochta iontaofa móibíleach a chur ar fáil iontu mar ardtosaíocht.

 

Clúdach Leathanbhanda

·         Tá fad 1,000 km de dhuchtú cáblaí insealbhaithe agus profa ag Bonneagar Iompair Éireann ar fud líonra bóithre náisiúnta an Stáit. Beidh sé seo mar chuid shuntasach den 'chnámh dhroma' snáthoptaice a thabharfaidh seirbhísí leathbhanda a fhad le tithe agus gnónna ar fud na tíre.

·         Tá Oifigigh Leathanbhanda ag obair le cuideachtaí teileachumarsáide agus leis an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail chun bonneagar teileachumarsáide caighdeánach a chomhaontú ar féidir é a chomhroinnt, lena n-áirítear duchtú agus seomraí faoin talamh. Mar thoradh air sin, is lú i bhfad na hoibreacha bóthair a bheidh le déanamh nuair a bheidh oibritheoirí ag iarraidh cáblaí nua a leagan síos, rud a fhágfaidh gur lú an cur isteach a bheidh ann ar dhaoine áitiúla agus go gcuirfear seirbhísí nua ar fáil níos gasta.

·         Tá córas nua ceadúnaithe comhroinnte ar líne ag Údaráis Áitiúla le haghaidh oibreacha bóthair, rud a fhágann go bhfuil an próiseas níos éifeachtúla agus níos cliste ach a chinntíonn gur féidir smacht a choinneáil ar oibreacha áitiúla. Tá an úsáid a bhaintear as an gcóras méadaithe go suntasach le míonna beaga anuas.

·         Wifi poiblí. Bhí an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ag obair i gcomhar leis an Aontas Eorpach le cuidiú le hÚdaráis Áitiúla iarratais a chur isteach ar dhearbháin WiFi4EU. Go dtí seo, tá níos mó ná €1m tugtha d'Údaráis Áitiúla na hÉireann chun seirbhísí wifi saor in aisce a bhunú i bpáirceanna poiblí, i gcearnóga agus i leabharlanna. Tá tacaíocht tugtha ag an Roinn do roinnt tionscnamh ar fud na tíre a bhaineann úsáid as seirbhísí wifi a théann chun sochair don phobal.

 

Ag labhairt dó ar a ról mar Chathaoirleach an Tascfhórsa, dúirt an tAire Canney, "Tá ról ar leith agamsa mar bím ag obair sa Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil araon. Tá mé i mo chónaí faoin tuath freisin. Mar gheall air sin, tá léargas leathan agam ar cheisteanna ardleibhéil beartais agus ar an tionchar a bhíonn ag obair an Tascfhórsa le fírinne ar dhaoine. 

 

"Tá sé feicthe agam le mo dhá shúil féin mar a chuidíonn comhoibriú agus díograis linn teacht ar réiteach ar shaincheisteanna casta. Tá clúdach d'fhóin phóca ar fáil anois i níos mó ceantar ná riamh agus tá rochtain ag níos mó daoine ar leathanbhanda ardluais. Chuidigh an Tascfhórsa leis na hiarrachtaí chun an méid sin a bhaint amach. Táimid ag súil le cur i bhfeidhm an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda agus leanfaimid ar aghaidh ag ullmhú an bhealaigh don bhonneagar nua ríthábhachtach seo."

 

CRÍOCH

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le:

 

Preasoifig na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail

076-1006843 / 086 791 2704

Press.office@drcd.gov.ie

 

Nótaí d'eagarthóirí

Is tionscnamh trasrialtais é an Tascfhórsa Gutháin Mhóibíligh agus Leathanbhanda. Is iad seo a leanas na heagrais a bhfuil ionadaithe dá gcuid sa Tascfhórsa:

·         An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

·         An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

·         An Roinn Iompair, Turasóirseachta agus Spóirt

·         An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

·         An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil

·         Bonneagar Iompair Éireann

·         Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach

·         An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg)

·         Údarás na hÉireann um Chaighdeáin Fógraíochta

·         Líonraí BSL

·         Oifig na nOibreacha Poiblí

 

Bíonn tacaíocht ar fáil d'obair an Tascfhórsa tríd an teagmháil a bhíonn aige le Ibec ar son lucht an tionscail teileachumarsáide.

 

Is féidir teacht ar Thuarascálacha Ráithiúla agus Bliantúla an Tascfhórsa anseo.

Press Release Documents