You are here:

Aire ina Chathaoirleach ar chruinniú den Chomhairle Náisiúnta Chomhairleach um Shábháilteacht ar Líne

Reáchtáladh an dara cruinniú den Chomhairle Náisiúnta Chomhairleach um Shábháilteacht ar Líne Déardaoin an 22 Samhain, agus ba é an tAire Stáit Seán Canney, a tháinig i gcomharbacht ar an Aire Stáit Seán Kyne sa ról, a bhí ina Chathaoirleach.

Tagann baill na Comhairle, a bhunaigh an Rialtas mar thoradh ar an bPlean Gníomhaíochta um Shábháilteacht ar Líne 2018-2019, as measc fiche grúpa agus earnáil de pháirtithe leasmhara lena n-áirítear ionadaithe d'eagraíochtaí páistí agus tuismitheoirí, ardáin mhóra ar líne agus saineolaithe ar chúrsaí ar líne.

Leagtar ar an gcomhairle comhairle a chur ar an rialtas maidir le ceisteanna beartais i ndáil leis an tsábháilteacht ar líne; ceisteanna nua mar a mbeidh ar an rialtas gníomhú ina leith a aithint; ionchur a dhéanamh chun treoir shoiléir shothuigthe a chur ar fáil d'úsáideoirí idirlín; agus athbhreithniú a dhéanamh ar thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta agus na príomhthorthaí a chur in iúl don rialtas, do na páirtithe leasmhara agus don phobal trí chéile.

Agus é ag labhairt roimh chruinniú na maidine, dúirt an tAire Canney an méid seo a leanas:  "Is cúis mhór áthais dom go mbeidh mé i mo chathaoirleach ar an gcomhairle seo atá ina dlúthchuid de Phlean Gníomhaíochta an Rialtas um Shábháilteacht ar Líne. Déantar cur síos sa Phlean Gníomhaíochta ar an gcur chuige uile-rialtais lena dtugtar aghaidh ar cheann de na ceisteanna beartais is mó atá romhainn sa lá ata inniu ann. Is eochairthosaíocht don rialtas seo sábháilteacht na saoránach ar líne, go háirithe grúpaí leochaileacha lena n-áirítear páistí. Tá mé ag súil lena bheith ag obair le baill na Comhairle chun comhairle a chur ar fáil don rialtas i ndáil le réimsí éagsúla beartais a bhaineann leis an tsábháilteacht ar líne agus le clár oibre na Comhairle maidir le treoir agus taighde a chur chun cinn.

Nótaí don eagarthóir:

Sa Phlean Gníomhaíochta um Shábháilteacht ar Líne a sheol an Taoiseach i mí Iúil, leagtar amach 25 gníomh atá le cur i bhfeidhm i sé Roinn Rialtas sa 12-18 mí atá amach romhainn. Ceann de na gníomhartha seo ba ea go mbunófaí Comhairle Náisiúnta Chomhairleach. Is féidir sonraí iomlána an phlean agus réimse leathan acmhainní i ndáil leis an tsábháilteacht ar líne a fháil agwww.gov.ie/besafeonline

Ballraíocht agus téarmaí tagartha ar fáil anseohttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/topics/Internet-Policy/online-safety/national-advisory-council-/Pages/The-National-Advisory-Council-for-Online-Safety-(NACOS).aspx

 Críoch

Press Release Documents