You are here:

Foilsiú Tuarascáil Athbhreithnithe 2018 an Tascfhórsa

Tuairisc tugtha ag an Tascfhórsa Gutháin Mhóibíligh agus Leathanbhanda faoina bhfuil bainte amach go dtí seo agus spriocanna 2019 leagtha amach

Chuir Seán Canney T.D., an tAire Stáit Acmhainní Nádúrtha, Gnóthaí Pobail agus Forbartha Digití, fáilte inniu (20 Feabhra) roimh fhoilsiú Athbhreithniú Feidhmithe 2018 an Tascfhórsa Ghutháin Mhóibíligh agus Leathanbhanda. Tá an tAire Canney mar chathaoirleach ar an Tascfhórsa a bunaíodh in 2016 chun constaicí ar sheirbhísí gutháin mhóibíligh agus leathanbhanda a aimsiú agus a shárú; bíonn an grúpa ag plé le hoibritheoirí teileachumarsáide freisin. Is oifigigh ó roinnt ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais agus ionadaithe ar earnáil an rialtais áitiúil atá sa Tascfhórsa.

Ag labhairt dó faoi obair an Tascfhórsa, dúirt an tAire Canney: "Tá réimse leathan de shaincheisteanna casta ann i dtaca le nascacht ghutháin mhóibíligh agus leathanbhanda, agus tá gá le cur chuige comhordaithe, comhoibríoch. Bíonn an Tascfhórsa ag obair ar bhonn trasrialtais agus in éineacht le páirtithe eile ar suim leo an cheist seo d'fhonn athruithe cearta a chur i bhfeidhm. Díríonn an grúpa aird ar bheartais agus ar chleachtais, agus fiafraíonn sé, 'an bhfuil gá leis seo go fóill; an féidir é seo a dhéanamh ar dhóigh eile d'fhonn seirbhísí a fheabhsú don úsáideoir deiridh?'

"Tá a ngealltanais maidir le clár oibre 2018 comhlíonta ag baill an Tascfhórsa. Tá fad míle ciliméadar, beagnach, de dhuchtra cáblaí curtha ag Bonneagar Iompair Éireann feadh bhóithre náisiúnta agus mhótarbhealaí, rud a chinnteoidh gur féidir creat le haghaidh cáblaí snáthoptaice a chur ar fáil chun seirbhísí leathanbhanda a leathnú amach a fhad leis na háiteanna uile ina bhfuil saoránaigh lonnaithe.

"Ligeann ComReg, an rialtóir cumarsáide, do dhaoine athsheoltóirí gutháin mhóibíligh a bheith acu ina gcuid dtithe anois. Fágann sé sin go mbeidh daoine in ann comharthaí gutháin mhóibíligh níos fearr a fháil sa bhaile. Tá athbhreithniú suntasach déanta ag Údaráis Áitiúla ar an dóigh a bpléitear le hiarratais maidir le hoibreacha poiblí chun gur féidir bonneagar teileachumarsáide a thógáil ar dhóigh oiriúnach san áit a mbíonn sé de dhíth, san am a bhíonn sé de dhíth, gan aon mhaolú a dhéanamh ar a ról féin i dtaca le sábháilteacht agus leas áitritheoirí a chosaint. 

"Tá clár suntasach infheistíochta agus forbartha curtha i bhfeidhm ag oibritheoirí teileachumarsáide, lena n-áirítear teicneolaíochtaí nua, amhail glaonna wifi a thriail, agus bonneagar nua a thógáil sna ceantair is mó ina bhfuil a leithéid de dhíth."

Ag labhairt dó faoi chlár oibre 2019 an Tascfhórsa, dúirt an tAire Canney: "Tá an Tascfhórsa dhá bhliain ar an bhfód, é ag dul isteach sa tríú bliain anois agus fás leanúnach ag teacht air. Oifig na nOibreacha Poiblí agus BSL na baill úra i mbliana, agus lena saineolas agus leis an tionchar a imríonn siad, cuirfidh siad go mór le hobair an Tascfhórsa a thabhairt ar aghaidh."

Lean an tAire leis: "Bliain mhór a bheidh in 2019 maidir le feabhsú ar chlúdach leathanbhanda agus gutháin mhóibíligh, agus is é an Tascfhórsa a bheidh ag tiomáint cuid mhaith de na forbairtí sin. Áirítear le clár oibre an Tascfhórsa in 2019 roinnt tionscnamh ina mbeidh an leibhéal comhoibrithe trasrialtais agus an leibhéal comhoibrithe le hoibritheoirí teileachumarsáide níos airde ná riamh cheana, agus sin ar mhaithe le seirbhísí do chustaiméirí a fheabhsú. Beidh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ag tiomáint na hoibre chun wifi a chur ar fáil go poiblí saor in aisce ar fud na tíre, rud a chinnteoidh go mbeidh rochtain ag saoránaigh i sráidbhailte, i mbailte agus i gcathracha ar an ngeilleagar digiteach.

"Táim an-bhródúil as an obair atá déanta ag an Tascfhórsa go dtí seo agus táim ag tnúth go mór leis an obair atá beartaithe againn in 2019."

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí:

Sa Chlár Comhrialtais, rinneadh gealltanas Tascfhórsa Gutháin Mhóibíligh agus Leathanbhanda a bhunú chun teacht ar réitigh ar na heasnaimh sa chlúdach leathanbhanda/gutháin mhóibíligh, agus chun a fhiosrú conas a d'fhéadfaí seirbhísí níos fearr a chur ar fáil do thomhaltóirí sula dtógfaí agus sula gcuirfí i mbun feidhme an líonra a bhí beartaithe faoi Idirghabháil Stáit i dtaca leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda. Ag éirí as an ngealltanas sin, bunaíodh an Tascfhórsa Gutháin Mhóibíligh agus Leathanbhanda i mí Iúil 2016.

D'fhoilsigh an Tascfhórsa tuarascáil i mí na Nollag 2016 ina raibh 40 gníomh liostaithe a bheadh le déanamh le clúdach gutháin mhóibíligh agus leathanbhanda a fheabhsú. Dhírigh gach ceann de na gníomhartha a bhí liostaithe ag an Tascfhórsa ar shaincheisteanna sonracha a bhí ardaithe ag páirtithe leasmhara nó aitheanta mar thoradh ar obair an Tascfhórsa. Chomh maith leis sin, bhain cuid mhaith de na gníomhartha le saincheisteanna bunúsacha atá ríthábhachtach maidir le cumas oibritheoirí teileachumarsáide seirbhísí feabhsaithe a chur ar fáil, go háirithe i gceantair thuaithe.

Seo í an tríú bliain ag an Tascfhórsa i mbun oibre agus táthar ag leanúint ar aghaidh, trí chlár oibre bliana, lena bheith ag díriú ar shaincheisteanna atá ag cur isteach ar chur ar fáil bonneagair theileachumarsáide bhunúsaigh i gceantair thuaithe. Foilsíonn an Tascfhórsa tuarascálacha uair sa ráithe faoina dhul chun cinn. Tugtar léargas in athbhreithniú 2018, atá foilsithe ag an Aire Canney, ar an dul chun cinn a rinneadh maidir le clár oibre 2018. Tá na tuarascálacha uile ar fáil ar: www.drcd.gov.ie nó www.dccae.gov.ie.

Press Release Documents