You are here:

Fógraíonn an tAire Canney Maoiniú do Thionscadail Pobail Geo-oidhrechta Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann

7ú Feabhra 2019

Tá gradaim mhaoiniúcháin Gheo-oidhreachta Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann 2019 fógartha ag an Aire Sean Canney TD, Aire Stáit um Acmhainní Daonna ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ar ócáid ag an Teach Dóite, Co. na Gaillimhe Déardaoin 7 Feabhra 2019.

Tá an maoiniú ar fáil faoi Scéim Deontais Geopháirceanna i Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann. Tacaíonn siad le forbairt agus foilsiú ábhair oideachais agus for-rochtana ag grúpaí beaga pobail, suíomhanna fadbhunaithe geothurasóireachta, geopháirceanna ionchais agus Geopháirceanna Domhanda EOECNA.

Is é aidhm an chiste insint scéal geolaíochta na hÉireann a spreagadh, an tuiscint ar an ngeolaíocht a fheabhsú agus cumarsáid agus teagmháil a dhéanamh le grúpaí ar fud na tíre. Bronnfar ciste dar luach iomlán €65,000 ar thrí ghrúpa dhéag ar fud aon chontae dhéag i mbliana.

Áirítear leis na tionscadail scéim phíolótach eolaíocht saoránach breathnóireacht abhann i Lios Dúin Bhearna, Co. an Chláir, comharthaí léirmhínithe ag an gCuasán i gCnoic na Seithe, iarthar Chorcaí agus forbairt treoir oidhreacht gheolaíochta Bhaile Shligigh.

Arsa an tAire Canney TD: "Is iontach an rannpháirtíocht pobail seo a fheiceáil le Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann.  Dá thoradh seo, bíonn cumarsáid chuí le geolaithe chun na sonraí a bailíodh le blianta fada anuas a úsáid i gcomhair feidhmeanna áitiúla. Spreagann sé grúpaí áitiúla seilbh a ghlacadh ar a n-oidhreacht féin agus áilleacht agus luach scéalta beaga áitiúla a fheiceáil."

Dúirt Stiúrthóir SGÉ Koen Verbruggen go raibh an-áthas air gur cuireadh le Scéim Deontais Geopháirceanna i mbliana agus go raibh sé ag dúil le torthaí na gcomhoibrithe pobail. "Bíonn an tSuirbhéireacht Gheolaíochta ag obair ar fud na tíre agus seo bealach amháin rud éigin a thabhairt ar ais do phobail, dea-chaidreamh a chothú agus daoine a spreagadh chun comhoibriú linn agus na sonraí, mapaí agus an saineolas a úsáid chun turasóireacht áitiúil agus acmhainní oideachais a fhorbairt."

"Is í an Gheolaíocht bunchloch oidhreacht na hÉireann agus ba chóir í a cheiliúradh mar chuid dár bhféiniúlacht. Téann ár dtírdhreach i bhfeidhm ar ár dtionscal turasóireachta agus is ó na carraigeacha agus na gnéithe geolaíochta agus tíreolaíochta atá faoinár gcosa a eascraíonn ár dtalmhaíocht, bia, logainmneacha agus traidisiúin. A bhuí le héagsúlacht leathan gheolaíocht na hÉireann agus gur le déanaí a múnlaíodh an tírdhreach, tá d'acmhainn ag gach baile fearainn scéal spéisiúil geo-oidhreachta a insint. I dtús báire, ní raibh an ciste ar fáil ach do thrí Gheopháirc Dhomhanda EOECNA agus do Gheopháirceanna ionchais ach i mbliana, osclaíodh é do gach grúpa mar iarracht oideachas geo-éagsúlachta, geo-oidhreachta agus geolaíochta a chur chun cinn" arsa Koen Verbruggen."

Ba chuid d'Fhóram Bliantúil Gheopháirc Dhomhanda EOECNA na hÉireann í an ócáid ag an Teach Dóite.

 Ag an bhfóram uile-oileánda seo tagann Geopháirceanna EOECNA agus geopháirceanna ionchais le chéile chun dea-chleachtas a phlé agus a roinnt i dtéarmaí airgeadais, bainistíochta, rannpháirtíocht pobail agus oideachais. Geopháirc ionchais Dhúiche Seoighe agus Lochanna an Iarthair a rinne fóram na bliana seo a óstáil.

 

Nótai d'eagarthóirí.

Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann: Ionad eolais poiblí domhaneolaíochta na hÉireann agus is rannóg í de Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Rialtas na hÉireann. Tá sé tiomanta do sholáthar sonraí agus mapaí saor in aisce, oscailte agus cruinne d'úinéirí talún, don phobal, do lucht tionscail agus do gach páirtí leasmhar eile, in Éirinn agus thar lear. Gníomhaíonn sí fosta mar chomhpháirtí tionscadail ar gach topaic a bhaineann le Geolaíocht na hÉireann, lena n-áirítear geolaíocht bhuncharraige, screamhuisce, mapáil grinnill, tubaistí nádúrtha agus rioscaí sláinte pobail geolaíochta. Cuireann Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann seirbhís Geolaí ar Dualgas ar fáil don phobal le dul i ngleic le ceisteanna agus ábhair imní gheolaíochta.

 

Liosta iomlán d'fhaighteoirí deontais:

1)      Geopháirc Dhomhanda EOECNA na Boirinne agus Aillte an Mhothair, Co. an Chláir.

2)      Geopháirc Dhomhanda EOECNA Chósta an Chopair, Co. Phort Láirge.

3)      Geopháirc Dhomhanda EOECNA Uaimheanna Áirse an Mharmair, Co an Chabháin.

4)      Geopháirc ionchais Dhúiche Seoighe agus Lochanna an Iarthair, Co na Gaillimhe/ Co Mhaigh Eo.

5)      Eispéireas Mianadóireachta na hAirgní, Co Liatroma.

6)      Cumann Forbartha Pobail Cham Eolaing, Co Loch Garman.

7)      An Cuasán, Bailte Slachtmhara na Caolchoille, Beanntraí, Co Chorcaí.

8)      Mianach Ghleann Gabhla, Co na Gaillimhe.

9)      Cuan Mhín Ó gCatháin, Grúpa Gnímh an Tóchair, Co Chiarraí.

10)   Seid na bhFear, Mullach na hAbhann, Comhairle Pobail Mhullach na hAbhann, Co    Thiobraid Árann.

11)   Comhairle Contae Shligigh.

12)   Tionscadal Foirnéis Shliabh Eachtaí.

13)   Cumann Uaimheadóireachta na hÉireann (cuid de Chumann Tarrtháil Uaimhe na hÉireann).

 

Teagmháil:              

Siobhán Power

Geolaí - Geo-oidhreacht & Cumarsáid

Teil: 01 6782760/087 9600606                                      

R-phost: siobhan.power@gsi.ie

Press Release Documents