You are here:

Fáilte ag an Aire Canney roimh Chreidiúnú Eorpach do Gheo-Eolaíocht Éireann i dtaca le Feabhas Cnuasaigh

Tá fáilte curtha ag Seán Canney TD, an tAire Acmhainní Nádúrtha, roimh an gcreidiúint atá bronnta ar Gheo-Eolaíocht Éireann, cnuasach gnó a fhaigheann tacaíocht ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann. Bronnadh "Lipéad CRÉ-UMHA as Feabhas i mBainistiú Cnuasaigh – I dTreo Feabhas Cnuasaigh" ar Gheo-Eolaíocht Éireann. Is creidiúnú é de chuid Ard-Stiúrthóireacht na Fiontraíochta agus na Tionsclaíochta (Ard-Stiúrthóireacht an Fháis) sa Choimisiún Eorpach.

Is í an Rúnaíocht Eorpach um Anailís ar Chnuasaigh (an Rúnaíocht) a sholáthraíonn modheolaíocht agus creidiúnú i dtaca le tagarmharcáil cnuasaigh san Eoraip. Bíonn an tagarmharcáil a dhéanann an Rúnaíocht ar chnuasaigh bunaithe ar roinnt táscairí, lena n-áirítear struchtúr, straitéis, éachtaí agus aitheantas, bainistiú agus rialú, agus airgeadas agus seirbhísí.

Ó bunaíodh é in 2012, tá fás tagtha ar líon na mballchuideachtaí in Geo-Eolaíocht Éireann. Tá 38 cuideachta páirteach ann anois agus tá 1,356 jab nua glan cruthaithe acu i réimse na geo-eolaíochta, ar réimse an-sainiúil é. Bíonn Rúnaíocht Gheo-Eolaíocht Éireann, a bhfuil ceathrar fostaithe go lánaimseartha inti, ag cuidiú leis na baill gnó a fháil thar sáile ar na dóigheanna seo a leanas: faisnéis ar an margadh agus ar thairiscintí tráchtála a rianú; ionadaíocht a dhéanamh ar na baill agus líonrú ardcháilíochta a dhéanamh ar a son ag comhdhálacha idirnáisiúnta; oiliúint agus brandáil, agus teagmháil go leanúnach leis na baill agus leis na cliaint deiridh i mbreis agus 50 tír.

Is modh tástáilte é beartas cnuasaigh chun comhoibriú a fhorbairt agus a bhainistiú idir an earnáil phríobháideach, institiúidí agus gníomhaireachtaí taighde agus forbartha, agus forais rialtais. Bíonn an Coimisiún Eorpach ag tacú le beartas cnuasaigh agus é mar thiománaí na Straitéise Eorpaí um Beartas Tionsclaíoch agus na mbeartas nuálaíochta agus fiontraíochta.

Bíonn Geo-Eolaíocht Éireann ag cur go leanúnach leis an dea-chleachtas. Seo bearta atá déanta aige le míonna beaga anuas:

  • Chuir sé Straitéis 2022 i bhfeidhm. Tríd an straitéis seo, cothófar croífhócas Geo-Eolaíocht Éireann, is é sin baill a chur ar an eolas faoi dheiseanna tráchtála agus taighde. Chomh maith leis sin, leanfar leis an straitéis idirnáisiúnta ilghnéitheach agus méadófar an tionchar atá ag an earnáil gheo-eolaíochta (tuarascáil le léamh anseo);
  • Chuir sé an earnáil STEM chun tosaigh (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic. Tríd an bPlean Gnímh maidir le Poist, tá Geo-Eolaíocht Éireann páirteach sa bheartas eacnamaíochta agus fiontraíochta agus bíonn sé ag obair i gcomhpháirtíocht le Lár-Ionad na hÉireann um Thaighde ar Gheo-Eolaíochtaí Feidhmeannacha (iCRAG), arb é ionad náisiúnta taighde geo-eolaíochta na hÉireann é; cuimsíonn an Lár-Ionad mórcholáistí agus ollscoileanna na hÉireann;
  • Chomhoibrigh sé lena chomhpháirtithe Eorpacha chun maoiniú a fháil faoi choinne tionscadail ó COSME (an Ard-Stiúrthóireacht Fáis), 'Geofhuinneamh san 21ú hAois' (GEOFHUINNEAMH NA hEORPA). Tá an tionscadal dírithe ar chuidiú a thabhairt d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide Eorpacha rochtain a fháil ar an slabhra domhanda soláthair gheoiteirmigh, atá thar a bheith iomaíoch - (féach an nasc);
  • Bhí sé i gceannas ar thairiscint, in éineacht le páirtithe leasmhara tionscail, chun Printíseacht Gheo-Dhruileála a fhorbairt. Is é seo an chéad uair a bhfuil cáilíocht den chineál seo ar fáil i dtionscal na druileála in Éirinn. Tá tús le cur leis an gcúrsa i mí Mheán Fómhair 2019 in Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach (féach an nasc); agus
  • Chuidigh sé le forbairt Clár Forbartha Ceannaireachta faoi choinne gairmeach, i gcomhar le Foras Bainistíochta na hÉireann, Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta agus baill de Gheo-Eolaíocht Éireann.

Dúirt an tAire Canney, "Tá lúcháir orm go bhfuil aitheantas faighte ag Geo-Eolaíocht Éireann as a chuid éachtaí chun cuidiú lena bhallchuideachtaí rochtain a fháil ar mhargaí thar sáile agus dul san iomaíocht iontu. Leanfaidh an Roinn agam ar aghaidh lena bheith ag tabhairt cúnaimh don earnáil gheo-eolaíochta in Éirinn ar fiú €1.5 billiún í go díreach do gheilleagar na hÉireann agus a fhostaíonn breis agus 15,000 duine – agus do Gheo-Eolaíocht Éireann féin agus é á thagarmharcáil féin le hais an chleachtais is fearr san Eoraip ó thaobh forbairt cnuasaigh de."

De réir Athbhreithniú Eacnamaíochta Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann ar earnáil gheo-eolaíochta na hÉireann (2017), bhí luach €3,277m leis an tionchar eacnamaíochta foriomlán ag aschuir na hearnála in 2016 sna réimsí seo a leanas: geothurasóireacht agus geo-oidhreacht, screamhuisce, na tionscail eastóscacha, taighde geo-eolaíochta agus geoghuaiseacha. 15,110 an figiúir cuí maidir le fostaíocht dhíreach (coibhéis lánaimseartha) in 2016 sna fo-earnálacha thuasluaite, agus 9,628 an figiúir cuí maidir le fostaíocht indíreach agus fostaíocht spreagtha. Sin 24,739 san iomlán (tuarascáil le léamh anseo).

Nótaí d'Eagarthóirí
Is cnuasach gnó é Geo-Eolaíocht Éireann ina bhfuil 38 ballchuideachta a bhíonn ag cur saineolas comhtháite ar fáil do chliaint in breis agus 50 tír maidir le huisce, mianraí, forbairt chomhshaoil agus forbairt bhonneagair.

Faigheann Geo-Eolaíocht Éireann tacaíocht ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (rannóg den Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil), Fiontraíocht Éireann agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Soláthraíonn ballchuideachtaí Gheo-Eolaíocht Éireann seirbhísí deartha, sainchomhairleoireachta agus déanta conarthaí do ghníomhaireachtaí iltaobhacha, do rialtais agus don earnáil phríobháideach.

CRÍOCH

Press Release Documents