You are here:

Seolann Canney Treoirlínte chun cabhrú le pleanáil a dhéanamh do thionchar an athraithe aeráide

Sheol Seán Canney T.D., an tAire Stáit um Fhorbairt Pobail, Acmhainní Nádúrtha agus Forbairt Dhigiteach treoirlínte inniu (3 Nollaig 2018) chun cabhrú le húdaráis áitiúla ullmhúcháin a dhéanamh do thionchar an athraithe aeráide.

Tá an Rialtas ag forbairt plean uile-rialtais le go mbeidh Éire ar thús cadhnaíochta maidir leis an bhfreagairt ar an athrú aeráide. Beidh ról tábhachtach ag na húdaráis áitiúla, an leibhéal rialtais is gaire don phobal, san obair seo.

Sásaíonn an fógra a rinneadh inniu príomhghníomhaíocht faoin gCreat Náisiúnta um Ghníomhaíocht Oiriúnúcháin. Beidh ar na húdaráis áitiúla uile straitéis oiriúnúcháin a ghlacadh i gcomhréir leis an bhfoilseachán "Treoirlínte d'Údaráis Áitiúla um Straitéis Oiriúnúcháin a fhorbairt". Áiritheofar leis an gcur chuige seo go mbeidh comhsheasmhacht agus comhleanúnachas idir na húdaráis áitiúla uile. Déanfaidh an Roinn athbhreithniú ar na straitéisí áitiúla seo nuair a chríochnófar iad d'fhonn tionscnaimh éifeachtacha a phríomhshruthú agus an fhoghlaim a roinnt go háitiúil agus go réigiúnach.

Agus é ag labhairt ag seoladh na dTreoirlínte inniu, dúirt an tAire Canney an méid seo a leanas: "Ba mhaith linn go mbeadh Éire ar thús cadhnaíochta maidir leis an bhfreagairt ar an athrú aeráide seachas a bheith sa lucht leanta. Beidh athrú suntasach i ngach gné den rialtas ag teastáil. Más mian linn a bheith ar thús cadhnaíochta, ní mór dúinn gníomhú anois, caithfimid dua a chur orainn agus na deiseanna fiontraíochta i ngeilleagar ísealcharbóin a thapú, lena n-áirítear an geilleagar ciorclach agus an bithgheilleagar. Más cuid den lucht leanta muid, beidh na costais deiridh a bhaineann le hoiriúnúchán níos airde agus is lú deiseanna a bheidh ann más ann dóibh ar chor ar bith. Beidh ról tábhachtach ag na húdaráis áitiúla, an leibhéal rialtais is gaire don phobal, san obair seo. Rinne an earnáil freagairt an-éifeachtach ar na himeachtaí aimsire foircneacha a tharla in Éirinn le blianta beaga anuas agus leis na ceithre oifig réigiúnacha don ghníomhú ar son na haeráide, is féidir leis an earnáil cur leis an bhfreagairt éigeandála seo agus gníomhú ar son na haeráide ar bhonn áitiúil.

Faoin gCreat Náisiúnta um Ghníomhaíocht Oiriúnúcháin, tá dhá earnáil náisiúnta déag ag ullmhú pleananna oiriúnúcháin earnála agus oibreoidh na húdaráis áitiúla leis na hearnálacha seo trí na hoifigí réigiúnacha don ghníomhú ar son na haeráide chun a áirithiú go ndéanfar comhordú éifeachtach ar na gníomhartha a mholtar agus go dtagann siad ina chéile. Is é an spriocdháta do na pleananna earnála agus na straitéisí áitiúla a chríochnú an 20 Meán Fómhair 2019.

 

Nótaí don eagarthóir

Is éard atá i gceist leis an gCreat Náisiúnta um Ghníomhaíocht Oiriúnúcháin an fhreagairt náisiúnta beartais is mó in Éirinn ar thionchar an athraithe aeráide. Aithnítear 12 thosaíocht faoin gCreat Náisiúnta um Ghníomhaíocht Oiriúnúcháin agus cuspóirí ábhartha eile ba cheart a bhrú chun cinn d'fhonn tacaíocht a thabhairt don bheartas oiriúnúcháin aeráide a chur chun feidhme agus é a chur chun cinn ar bhonn náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil in Éirinn. Foilsíodh an Creat Náisiúnta um Ghníomhaíocht Oiriúnúcháin agus cuireadh faoi bhráid an dá theach den Oireachtas ar an 19 Eanáir 2018 iad.

Aithnítear 12 phríomhearnáil sa Chreat faoi chúram seachtar airí rialtais mar a bhfuil pleananna oiriúnúcháin earnála le hullmhú. Ní mór na pleananna seo a chur faoi bhráid an Rialtais faoin 30 Meán Fómhair 2019.

Faoin gcreat, beidh ar na húdaráis áitiúla uile straitéis oiriúnúcháin a fhorbairt i gcomhréir leis an bhfoilseachán "Treoirlínte d'Údaráis Áitiúla um Straitéis Oiriúnúcháin a fhorbairt" a forbraíodh don earnáil. Ní mór do na húdaráis áitiúla straitéisí áitiúla a chríochnú faoin 30 Meán Fómhair 2019.

Forbraíodh "Treoirlínte d'Údaráis Áitiúla um Straitéis Oiriúnúcháin a fhorbairt" go príomha do na húdaráis áitiúla a bhfuil orthu straitéisí oiriúnúcháin a ullmhú faoin gCreat Náisiúnta um Ghníomhaíocht Oiriúnúcháin.  Forbraíodh na Treoirlínte ar dtús mar chuid de thionscadal taighde a rinne an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil "Local Authority Adaptation Strategy Development Guideline" ( 2012-CCRP-FS-14) faoi chlár taighde na gníomhaireachta maidir le hathrú aeráide.  Roinntear na treoirlínte ina sé chaibidil, agus breathnaítear ar chéimeanna ar leith den phróiseas a bhaineann le straitéis oiriúnúcháin a fhorbairt.

I mí Eanáir 2018, d'fhógair an Rialtas go raibh sé chun €10 milliún a chur ar fáil thar cúig bliana chun ceithre oifig réigiúnacha don ghníomhú ar son na haeráide a bhunú, oifigí a bheadh faoi choimirce na bpríomh-údarás áitiúil. Beidh ról lárnach ag na hoifigí maidir leis an ngníomhú ar son na haeráide (oiriúnúchán agus maolú) ag leibhéal an údaráis áitiúil. 

Press Release Documents