You are here:

Fáilte curtha ag an Aire Bruton roimh athbhreithniú idirnáisiúnta ar pholasaithe fuinnimh na hÉireann

D'fháiltigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (an Luan, 15 Aibreán 2019) roimh sheoladh Athbhreithniú 2019 ar Pholasaithe Fuinnimh na hÉireann ag an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh (GIF).

Aithnítear san athbhreithniú an t-athrú agus an dul chun cinn suntasach atá déanta le blianta beaga anuas. Luaitear, mar shampla, gur ag Éirinn atá an tríú sciar is airde de leictreachas ginte ó ghaoth as measc an 30 tír atá ina mbaill de GIF. Moltar san athbhreithniú, áfach, go gcaithfear pleananna daingne a fhorbairt le hastuithe carbóin a laghdú; luaitear go bhfuil córas fuinnimh na hÉireann go fóill ag brath go mór ar bhreoslaí iontaise.

D'fháiltigh an tAire Bruton inniu roimh an athbhreithniú agus roimh na moltaí atá déanta ann. Ar sé: "Dearbhaíonn an t-athbhreithniú atá déanta ag an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh go bhfuil feabhas éigin tagtha ar úsáid foinsí fuinnimh in-athnuaite agus ar éifeachtúlacht fuinnimh, ach nach bhfuil an nasc idir fás agus rathúnas geilleagrach agus gáis cheaptha teasa briste fós in Éirinn. Leagtar béim ar na mórathruithe is gá dúinne anseo in Éirinn a dhéanamh maidir leis an dóigh a dtéimid ár bhfoirgnimh, a ngluaisimid ó áit go háit agus a gcuirimid cumhacht ar fáil don ghreille leictreachais.

"Beidh spriocanna soiléire agus an mapa beartais atá de dhíth leagtha amach sa phlean uile-rialtais. Is é an chéad dúshlán atá le sárú, áfach, a chinntiú go mbeidh daoine as gach uile ghné den phobal toilteanach a bheith páirteach sa togra seo agus go dtuigfidh siad an tábhacht mhór a bhaineann leis an aistear ar gá dúinn tabhairt faoi. Chuige sin, ní mór do dhaoine as gach cuid den phobal dul i mbun oibre le chéile."

Is é Paul Simons, Stiúrthóir Feidhmeannach Cúnta GIF, a chuir an tuarascáil faoi bhráid na hÉireann. Ar sé: "Tá Éire ar thús cadhnaíochta maidir le foinsí fuinnimh in-athnuaite a chomhtháthú i gcórais mar gheall ar an mbeartas láidir atá acu agus a thiomanta atá siad don nuálaíocht. Chun cur leis an rath sin, molaimid don rialtas bearta breise aeráide a chur i bhfeidhm mar ábhar práinne agus monatóireacht a dhéanamh ar a ndul chun cinn chun go mbeidh an tír in ann a spriocanna fadtréimhseacha a bhaint amach de réir an sceidil atá leagtha amach."

Nótaí d'Eagarthóirí

Is ball bunaidh de GIF, a bunaíodh i 1974, í Éire, agus is gníomhaireacht de chuid na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta í GIF. Sa lá atá inniu ann, tá GIF lárnach sa phlé domhanda ar chúrsaí fuinnimh agus cuireann sé anailís údarásach ar fáil trí réimse leathan foilseachán.

Scrúdaíonn GIF an lán-réimse de cheisteanna fuinnimh, ina measc ola, soláthar gáis agus guail agus éileamh orthu, teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite, margaí leictreachais, éifeachtúlacht fuinnimh, rochtain ar fhuinneamh, bainistiú éilimh agus tuilleadh. Bíonn GIF ag cur polasaithe chun cinn a chuirfidh le hiontaofacht, inacmhainneacht agus inbhuanaitheacht fuinnimh sa 30 tír ar baill iad agus níos faide i gcéin.

Tuairim is gach cúig bliana, déanann piarmheitheal, faoi cheannas GIF, mór-athbhreithniú ar na polasaithe atá ag gach ceann de na tíortha éagsúla. Bíonn an próiseas athbhreithnithe ag piaraí mar thacaíocht d'fhorbairt polasaithe fuinnimh na dtíortha ar baill iad agus don chomhfhoghlaim. Chomh maith leis sin, is spreagthach é do na tíortha éagsúla an cleachtas is fearr go hidirnáisiúnta agus a gcuid taithí a chur in iúl dá chéile. Is in 2012 a rinne GIF mór-athbhreithniú ar pholasaithe fuinnimh na hÉireann den uair dheireanach.

Foilseoidh GIF an tAthbhreithniú anseo.

Press Release Documents