You are here:

Cruinniú Halla an Bhaile faoi ghníomhú ar son na haeráide á óstáil ag an Aire Bruton i nDurlas, Contae Thiobraid Árann

Tiocfaidh tithe is teo, pobail a bhfuil nasc is fearr eatarthu, feirmeoireacht chliste agus geilleagar is inbhuanaithe de thairbhe an phlean


Ba mhaith leis an Aire Bruton T.D. cluinstin ó phobail áitiúla

 

 

Rachaidh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., go Durlas, Contae Thiobraid Árann inniu (an Aoine, an 5 Iúil) leis an dara cruinniú halla an bhaile de shraith cruinnithe faoina Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide a óstáil.

 

Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, a foilsíodh ar na mallaibh, 180 gníomh ag am a bhfuil fás ag teacht ar na comharthaí rabhaidh fad atá laghdú ag teacht ar an am atá fágtha chun gníomhaíochta. Tá feicthe i dTiobraid Árann féin an tionchar atá ag an gcur isteach ar an aeráid. Tá imeachtaí adhaimsire, amhail Stoirm Ophelia, inar maraíodh fear go tragóideach sa Chathair, ag déanamh díobháil an-mhór don phobal. Bíonn tuilte ar bhonn rialta i gCluain Meala, i gCarraig na Siúire agus san Aonach agus bíonn an-drochthionchar acu ar thithe, ar scoileanna agus ar ghnónna.

 

Dúirt an tAire Bruton:

""Is mian le gach glúin an domhan a fhágáil ag a gcuid páistí agus é i riocht níos fearr ná mar a bhí nuair a fuair siadsan le hoidhreacht é. Is gearr an deis atá againn chun gníomhaíochta. Ní foláir dúinn gníomhú anois agus Éire is fearr, is folláine agus is inbhuanaithe a fhágáil ag na glúine a thiocfaidh inár ndiaidh. Tugann an Plean seo an bealach chun cinn dúinn."

 

Léiríonn an plean cén chaoi a mbainfidh Éire a cuid spriocanna 2030 amach maidir le hastaíochtaí carbóin agus cuireann sé ar an treo ceart muid chun astaíochtaí atá neodrach ó thaobh carbóin de a bhaint amach faoi 2050.

 

Tiocfaidh feabhas ar shaol mhuintir Thiobraid Árann mar thoradh díreach ar chuid de na gníomhartha a dhéanfar ar bhonn náisiúnta. Áirítear leo na bearta seo a leanas:

 

-          Scéim nua micrighiniúna a ligfidh d'úinéirí tithe a leictreachas féin a ghiniúint agus an chuid nach n-úsáideann siad a dhíol ar ais leis an ngreille;

-          Aistriú i dtreo feithiclí leictreacha: tá sprioc ann beagnach 1 mhilliún acu a bheith ar na bóithre faoi 2030, rud a laghdóidh costais reatha laethúla daoine. Córas náisiúnta luchtairí chun dul i ngleic le himní faoi réimse taistil;

-          Clár náisiúnta aisfheistiú tithe, chun tithe daoine a dhéanamh níos teo agus níos éifeachtúla agus costais fuinnimh a ísliú;

-           Líonra leathnaithe bealaí rothaíochta agus saoráidí 'páirceáil agus taisteal';

-           Leictreachas in-athnuaite a bheith i gceist le 70% den leictreachas faoi 2030; faoi láthair, ní thagann ach 30% dár leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite;.

-          Deireadh a chur le plaisteach nach bhfuil in-athnuaite. Gearrfaimid táillí níos airde as ábhair a bhfuil sé deacair iad a athchúrsáil a tháirgeadh agus cuirfimid bearta i bhfeidhm chun cosc a chur ar phlátaí, sceanra, soip, maidí balúin agus baitíní cadáis aon-úsáide plaistigh

-          Deiseanna nua inbhuanaitheachta le haghaidh feirmeacha teaghlaigh.

 

Dúirt an tAire:

"Tá mé anseo inniu leis an dara cruinniú de shraith cruinnithe comhairliúcháin ó cheann ceann na tíre a óstáil chun an cur chuige a mhíniú, chun barúlacha a chluinstin agus chun glacadh le smaointe. Foilseofar Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2020 an bhliain seo chugainn agus cuirfear an comhairliúchán ar fad san áireamh ann.

 

"Faoin bPlean seo, beidh Tiobraid Árann níos fearr mar áit chun cónaí a dhéanamh ann, chun obair ann agus chun clann a thógáil ann. Éireoidh linn mar gheall ar na hiarrachtaí a dhéanfar ar bhonn áitiúil. Tá bonn láidir faoi Thiobraid Árann cheana féin, rud ar féidir tógáil air - tá 12 ghrúpa pobail um fhuinneamh inbhuanaithe bunaithe cheana féin, mar aon le Gníomhaireacht Fuinnimh Thiobraid Árann, ar eiseamláir é den dóigh ar féidir le pobail áitiúla inbhuanaitheacht a bhaint amach ina gceantair féin. Anuraidh, bhain breis agus 140 teaghlach i dTiobraid Árann leas as an scéim um thithe níos teo, rud a chuimsigh beagnach €1m d'infheistíocht i dtithe i dTiobraid Árann, agus bhain cuid mhór daoine eile leas as deontais chun a gcuid tithe agus gnólachtaí a athfheistiú agus chun uasghrádú a dhéanamh go feithiclí leictreacha. Is ionann na roghanna seo ar fad a bheith déanta ag muintir Thiobraid Árann i dteannta le chéile agus athrú suntasach ar ár dtimpeallacht. Ní foláir dúinn a fhiafraí, áfach, an féidir liom tuilleadh a dhéanamh."

 

An focal scoir ag an Aire Bruton:

""Tá mé ag súil go mór leis an bplé ar maidin. Chun go mbainfear amach an t-athrú atá de dhíth, beidh ar gach pobal sa tír athruithe a dhéanamh agus tabhairt faoin dúshlán."

 

Tá tuilleadh eolais faoin bPlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide le fáil ar www.gov.ie/climateaction

 

Bí páirteach sa chomhrá: #ClimateActionPlan2019"

 

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí

 

Is sa Dome, Castle Meadows, Durlas, Tiobraid Árann E41 V656 a bheidh an cruinniú Halla an Bhaile.

 

Is féidir clárú don chruinniú ó 8.30 a.m. ar aghaidh.

 

Cuirfear tús le plé an phainéil ar 9 a.m.

 

Críochnóidh an cruinniú ar 10.30 a.m.

Rannóg: Gníomhú ar son na hAeráide

Ábhar: Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide

 

 

Press Release Documents