You are here:

Fáilte curtha ag an Aire Bruton roimh dhaingniú Coinbhinsiún Minamata na NA ar mhearcair

D'fháiltigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (an Mháirt, an 19 Márta 2019) roimh dhaingniú Coinbhinsiún Minamata ar Mhearcair ag Éirinn.

Is conradh domhanda é Coinbhinsiún Minamata ar Mhearcair a tháinig i bhfeidhm ar an 16 Lúnasa, 2017. Anois go bhfuil Coinbhinsiún Minamata daingnithe, tá gealltanas déanta ag Éirinn sláinte an duine agus an timpeallacht a chosaint trí bhearta a chur i bhfeidhm le an méid mearcair a bhíonn in úsáid a laghdú céim ar chéim agus chun deireadh a chur lena úsáid ar fad. Laghdófar scaoileadh mearcair isteach sa timpeallacht agus déanfar socruithe le dramhaíl mhearcair a dhiúscairt go sábháilte.

Is truailleán contúirteach é mearcair atá in ann scaipeadh i bhfad – go háirithe tríd an aer agus trí uisce. Nuair a scaoiltear mearcair isteach sa timpeallacht, is féidir leis dul isteach sa slabhra bia agus carnadh ann, in éisc go príomha. Is féidir nochtadh do leibhéil arda mearcair damáiste a dhéanamh don inchinn, do na scamhóga, do na duáin agus don chóras imdhíonachta.

Tá a hionstraim daingnithe i dtaca le Coinbhinsiún Minamata ar Mhearcair curtha ag Éirinn chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe i Nua-Eabhrac. Tá páirt na hÉireann sa phróiseas daingnithe tugtha i gcrích anois.

Agus an próiseas daingnithe i dtaca le Coinbhinsiún Minamata á thabhairt i gcrích, dúirt an tAire Bruton: "Is ceist shuntasach é ar fud an domhain scaoileadh mearcair isteach sa timpeallacht, go háirithe chomh fada agus a bhaineann sé le tíortha atá i mbéal forbartha. Cé nach mórcheist ansin in Éirinn é, mar sin féin, tá sé ríthábhachtach go ndéanaimid ár ndícheall chun dul i ngleic leis. Léiríonn daingniú Coinbhinsiún Minamata ag Éirinn ár dtacaíocht don tionscnamh tábhachtach domhanda seo. 

Mhol an tAire ról an AE i bhforbairt Coinbhinsiún Minamata. "Tá tionchar láidir ag an AE sa réimse seo agus d'imir polasaithe an AE ar mhearcair tionchar mór ar Choinbhinsiún Minamata. Dea-thuar é sin maidir le tionscnaimh dhomhanda eile a bhaineann leis an gcomhshaol agus atá mar ardtosaíochtaí againne anseo in Éirinn."

Nótaí d'eagarthóirí

Tá Coinbhinsiún Minamata ar Mhearcair ainmnithe as cathair Minamata sa tSeapáin, áit ar scaoileadh méid mór tionsclaíoch mearcair sna 1950idí. Bhí truailliú uafásach mearcair mar thoradh air sin, rud a d'fhág go raibh fadhbanna troma, fadmharthana sláinte ar dhaoine mar gheall ar ghalar ar ar tugadh galar Minamata.  

Is conradh domhanda é Coinbhinsiún Minamata ar Mhearcair a tháinig i bhfeidhm ar an 16 Lúnasa, 2017. Tarraingíonn an Coinbhinsiún aird ar mhiotal uileláithreach atá le fáil ar fud an domhain atá ann go nádúrtha agus a bhfuil réimse leathan úsáidí leis. Scaoiltear isteach san atmaisféar, in ithir agus in uisce é ó fhoinsí éagsúla. Is príomhghné de mhúnlú na ndualgas faoin gCoinbhinsiún é scaoileadh antrapaigineach mearcair i rith a shaolré a rialú.

Seo a leanas na buaicphointí i gCoinbhinsiún Minamata: cosc ar mhianaigh nua mearcair; mianaigh atá ann cheana féin a dhruidim síos de réir a chéile; deireadh a chur de réir a chéile le húsáid mearcair i roinnt táirgí agus próiseas agus laghdú ar a úsáid i dtáirgí agus i bpróisis áirithe de réir a chéile; bearta rialtaithe maidir le hastuithe isteach san aer agus maidir le scaoileadh mearcair ar talamh agus in uisce, agus rialú ar an earnáil neamhfhoirmiúil ceardaíochta agus ar mhiandóireacht óir de scála beag. Téann an Coinbhinsiún i ngleic le stóráil eatramhach mearcair agus a dhiúscairt nuair nach bhfuil ann níos mó ach dramhaíl, le suíomhanna atá truaillithe ag mearcair agus le saincheisteanna sláinte.

Is beag an úsáid a bhaintear as mearcair in Éirinn agus tá laghdú tagtha ar a úsáid le deich mbliana anuas mar gheall ar reachtaíocht chuimsitheach náisiúnta agus de chuid an AE a bheith forbartha a chuimsíonn gach gné de shaolré mearcair. Cuimsítear bearta a bhaineann le trádáil, táirgí a bhfuil mearcair iontu, truailliú mearcair agus diúscairt dramhaíola. 

Faoi láthair, tá 128 dlínse i ndiaidh an Coinbhinsiún a shíniú agus tá sé daingnithe ag 102 acu, an AE agus 22 dá Bhallstáit san áireamh. 

Press Release Documents