You are here:

Cúis áthais don Aire Bruton is ea an laghdú foriomlán ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus aithníonn sé gur gá dlús a chur leis na hiarrachtaí

Admhaíonn an tAire nach bhfuil go leor á dhéanamh againn chun spriocanna a bhaint amach agus gur gá dlús a chur leis na hiarrachtaí

Chuir Richard Bruton T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, in iúl inniu (Céadaoin an 5 Nollaig) gur cúis áthais dó tuarascáil a rinne an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ina léirítear go bhfuil laghdú beag ar astaíochtaí gás ceaptha teasa na hÉireann sa bhliain 2017. Mar sin féin, leag sé béim air arís eile nach n-éireoidh linn na spriocanna astaíochtaí a ghabhamar orainn féin a bhaint amach agus chuir sé in iúl athuair a thiomanta atá sé do phlean uile-rialtais a fhorbairt le go mbeidh Éire ar thús cadhnaíochta maidir leis an bhfreagairt ar athrú aeráide.

Léirítear sa tuarascáil a rinne an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil gur tháinig laghdú 0.9 faoin gcéad ar astaíochtaí gás ceaptha teasa na hÉireann in 2017 i gcomparáid le 2016. Chonacthas na treochtaí seo a leanas sna príomhearnálacha:

 

    • Tháinig méadú 2.9% ar astaíochtaí talmhaíochta
    • Tháinig laghdú 2.4% ar astaíochtaí iompair
    • Tháinig laghdú 6.9% ar astaíochtaí ginte cumhachta
    • Tháinig laghdú 5.0% ar astaíochtaí tí

Fuair an tAire Bruton cead ón rialtas le déanaí plean uile-rialtais a fhorbairt chun go mbeadh Éire ar thús cadhnaíochta maidir leis an bhfreagairt ar athrú aeráide. Tá sé ag obair faoi láthair le gach cuid den rialtas chun tionscnaimh nua a fhorbairt i réimse earnálacha. Díreofar ar an gcur chun feidhme agus beidh línte soiléire freagrachta ann.

Dúirt an tAire Bruton, 

"Is cúis mhór áthais dom go bhfuil astaíochtaí na hÉireann ag dul i laghad, mar sin féin, ní éireoidh linn na spriocanna a ghabhamar orainn féin a bhaint amach mar a sheasann cúrsaí faoi láthair. Rinneamar cobhsú ar an úsáid san earnáil tí, san earnáil seirbhísí agus san earnáil fuinnimh. Mar sin féin, ó tháinig biseach ar an ngeilleagar, níor éirigh linn an dlúthbhaint idir an dul chun cinn eacnamaíoch agus astaíochtaí san earnáil tionsclaíochta, san earnáil talmhaíochta ná san earnáil iompair a bhriseadh. Is í fírinne an scéil nach n-éireoidh linn 95% de na spriocanna atá againn do 2020 a bhaint amach. 

"Níor mhór athrú suntasach a chur i bhfeidhm ar gach réimse rialtais. Fuair mé cead ón rialtas le déanaí plean uile-rialtais a fhorbairt chun go mbeadh Éire ar thús cadhnaíochta maidir leis an bhfreagairt ar athrú aeráide. Tá mé ag obair le mo chomhghleacaithe i ngach cuid den rialtas chun tionscnaimh nua a fhorbairt don leictreachas, an talmhaíocht, an t-iompar agus an teas chomh maith le hearnálacha eile. Díreofar ar an gcur chun feidhme. Aithneofar gníomhartha le hamlínte soiléire agus na céimeanna a bheidh le tógáil chun na gníomhartha a bhaint amach agus sonrófar línte soiléire freagrachta don seachadadh freisin. Leagann tuarascáil an lae inniu béim ar a thábhachtaí atá an obair seo agus ar a phráinní atá sí."

Press Release Documents