You are here:

A shástacht curtha in iúl ag an Aire Bruton faoi thitim 8.7% ar astaíochtaí cumhachta agus tionsclaíochta

22 Aibreán 2020

Chuir an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., a shástacht in iúl inniu, faoi fhoilsiú sonraí ar astaíochtaí cumhachta agus tionsclaíochta in 2019 ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. Tháinig laghdú 8.7% ar astaíochtaí de gháis cheaptha teasa ó chuideachtaí Éireannacha ginte cumhachta agus tionsclaíochta in 2019.

Nuair a d'fhoilsigh an tAire Bruton Plean an rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide anuraidh, ba ionann é sin agus athrú nach beag theacht ar bheartas an rialtais. Leagadh amach go soiléir, den chéad uair riamh, conas is féidir le hÉirinn spriocanna 2030 de chuid an AE, atá ina gceangal dlí, a bhaint amach.

Dúirt an tAire Bruton:

"Tá laghdú tagtha ar astaíochtaí ó na húsáideoirí fuinnimh is mó ón ardphointe, 20.3 tonna CO2 in 2008, go 14.1 tonna anuraidh. Go príomha, is mar thoradh ar infheistíocht inár n-acmhainneacht fuinnimh in-athnuaite a tharla sé seo. Sa lá atá inniu ann, gintear tuairim is 33% dár leictreachas uile ó fhoinsí in-athnuaite. Sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide, tá coimitmint déanta againn an figiúr sin a mhéadú go 70% faoin mbliain 2030. 

Léiríonn na torthaí seo gur féidir an nasc idir dul chun cinn eacnamaíoch agus astaíochtaí carbóin a bhriseadh. Anuraidh, d'fhás an geilleagar ar 6%, ach tháinig lagdhú 8.7% ar na hastaíochtaí leictreachais agus mórthionsclaíochta. Táimid sásta faoin dul chun cinn seo, ach caithfimid tuilleadh a dhéanamh. Is forbairtí tábhachtacha a bheidh sna ceantanna atá mar chuid den Scéim Tacaíochta um Fhuinneamh In-athnuaite agus san obair ullmhúcháin chun cur leis na foinsí in-athnuaite sa ghreille. 

Maidir le téarnamh sa todhchaí, ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil teacht aniar ó thaobh na haeráide de fite fuaite ann agus go ndéanfaimid giaráil ar shócmhainní nádúrtha na hÉireann agus infheistíocht inár n-acmhainneacht ó thaobh foinsí in-athnuaite de, gaoth amach ón gcósta go háirithe."

Tá an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide, a d'fhoilsigh an tAire Bruton anuraidh, ceaptha chun astaíochtaí a laghdú ar 35% faoi 2030 (nó 3.5% in aghaidh na bliana ar an meán). D'fhonn an laghdú sin a bhaint amach, ní mór dúinn 1 mhilliún feithicil leictreach a chur ar fáil, uasghrádú a dhéanamh ar 500,000 teach, 70% dár leictreachas a fháil ó fhoinsí in-athnuaite, cáin charbóin €80 a thabhairt isteach, éifeachtúlachtaí talmhaíochta níos fearr a bhaint amach, agus 180 gníomh eile a dhéanamh. Ansin, beidh aer níos glaine, tithe níos teo agus geilleagar níos inbhuanaithe againn.

Tá fáilte curtha ag an rialtas roimh an gComhaontú Nua Glas de chuid an AE, lena dtiocfaidh ardú ar ardmhian an AE ó 40% go 50-55%. Tá Éire ag tacú leis seo agus tacaímid le neodracht a bhaint amach ó thaobh astaíochtaí de gháis cheaptha teasa de faoin mbliain 2050. Beidh orainn an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide a fhorbairt tuilleadh, agus ardmhianta agus gníomhartha nua a chur isteach ann. Tá coimitmint sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide dianfheidhmiú agus diantuairisciú a dhéanamh, rud atá fíor faoin bPlean Gnímh um Poist freisin.

Nótaí d'eagarthóirí

Scéim Trádála Astaíochtaí an AE 

Is í an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil an t-údarás inniúil maidir le feidhmiú Córas Trádála Astaíochtaí an AE in Éirinn. 

Baineann Córas Trádála Astaíochtaí an AE le mór-úsáideoirí fuinnimh agus le mórghineadóirí leictreachais; tugtar "suiteálacha seasta" orthu. Bhí sé ina cheangal ar 103 mórshuíomh tionsclaíochta agus institiúide tuairisc faoina n-astaíochtaí in 2019 a chur faoi bhráid na Gníomhaíreachta um Chaomhnú Comhshaoil faoin 31 Márta 2020.

Press Release Documents