You are here:

An tAire Bruton ar cuairt ar Chaisleán an Bharraigh leis an athrú ar an aeráid a phlé

Tá an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., i gCaisleán an Bharraigh inniu (an Aoine, 5 Aibreán) le tuairimí agus smaointe phobal na háite faoin athrú ar an aeráid a chluinstin.

 

San óráid a thabharfaidh sé i gCampas Chaisleán an Bharraigh de chuid Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo, déarfaidh an tAire Bruton: "Tá sé ríthábhachtach ag gach teaghlach, gach pobal agus gach fiontar dul i ngleic leis an athrú ar an aeráid. Ceist é a bhaineann leis an inbhuanaitheacht sa todhchaí. Táimse anseo inniu le plé a dhéanamh ar conas is féidir linne, mar thír, ár bhfreagairt ar an gceist seo a fheabhsú.

 

"Tá mé ag obair faoi láthair le mo chomhghleacaithe i ngach roinn rialtais chun Plean Aeráide uile-rialtais a fhorbairt. Beidh mapa sonraithe sa Phlean Aeráide a rianóidh mar a ghlacfaidh gach roinn rialtais freagracht as ceannaireacht a léiriú maidir leis an gceist seo. Mar sin féin, ní mór dúinn daoine i ngach cineál earnála – foirgníocht, teas, iompar, tionsclaíocht agus talmhaíocht – a spreagadh chun gnímh le go mbeidh freagairt na hÉireann ar an athrú ar an aeráid níos fearr agus le go mbeidh rath ar ár n-iarrachtaí."

 

Éire níos fearr toradh an aistir seo, ach chuige sin tá gá le mórathrú ó bhonn. Is é sin an fáth a bhfuilimid ag iarraidh ar Thionól na Saoránach agus ar Choiste Uile-Pháirtí Oireachtais cuidiú linn ár gcur chuige a mhúnlú agus a chinntiú go bhfuil an cur chuige sin cothrom orthu siúd is mó a rachaidh an t-aistriú crua orthu.

 

"Ní bhainfimid ár spriocanna amach ach amháin sa chás ina mbeidh pobail ag obair le chéile. Is é sin an fáth a bhfuil plé den chineál seo chomh tábhachtach sin, chun cuidiú linn ár n-iarrachtaí a dhlúthú ar mhaithe leis an sprioc atá i gcoitinne againn a bhaint amach."

 

Agus é ar cuairt ar Mhaigh Eo, osclóidh an tAire Bruton an Oifig Réigiúnach um Ghníomhú ar son na hAeráide i gceantar Bhord Farraige Thuaidh an Atlantaigh. Is í Comhairle Contae Mhaigh Eo a oibríonn an oifig seo, agus mar gheall ar an dlúthchaidreamh atá aici le pobail agus gnólachtaí na háite agus le húdaráis áitiúla eile sa réigiún, is féidir léi gníomhú éifeachtach ar son na haeráide a éascú ar leibhéal réigiúnach agus ar leibhéal áitiúil araon. Dúirt an tAire Bruton, "Is acmhainn fhíorthábhachtach í an Oifig sa réigiún seo. Is lárphointe í ag gnólachtaí agus pobail maidir le comhpháirtíocht agus comhoibriú le húdaráis áitiúla chun gníomhú fiúntach ar son na haeráide i Maigh Eo, i nGaillimh, i Sligeach agus i nDún na nGall a dhéanamh. Tá an Oifig ag cur go mór leis an iarracht náisiúnta dul i ngleic leis an athrú ar an aeráid."

 

Tabharfaidh an tAire Bruton cuairt ar Ionad Trádála Idirnáisiúnta Cairn, a bhíonn á reáchtáil ag fochuideachta de chuid IRD Kiltimagh, eagras atá lárnach i gcruthú fostaíochta agus i bhforbairt phobail sa réigiún agus atá i ndiaidh an tionchar is féidir le pobal na háite, leis an údarás áitiúil, le fostaithe agus le gnólachtaí stáit a imirt nuair a chomhoibríonn siad le chéile a léiriú. Is sa champas seo atá an t-ionad ceannais, Ionad Trádála Idirnáisiúnta Cairn, suite. Tá tuairim is 15 chuideachta, a fhostaíonn 70 duine, lonnaithe ann.

 

Ar deireadh, tabharfaidh an tAire Bruton cuairt ar theach nach gcuireann ach fíorbheagán carbóin amach. Tá 'Teach an Domhain' suite ar imeall Choillte Mach agus tá uasghrádú déanta air a fhágann gur A1 an caighdeán fuinnimh atá bronnta air. Tá aisfheistiú déanta air agus bíonn solas na gréine in úsáid le fuinneamh a cheapadh trí phainéil ghréine.  

 

CRÍOCH

Press Release Documents