You are here:

Téann an tAire Bruton chuig COP 24

Téann an tAire Bruton chuig COP 24

 

Geallann an Rialtas ceannaire a dhéanamh d'Éirinn ó thaobh dul i ngleic leis an athrú aeráide de

Fógraíonn an tAire Bruton cistiú €4.5m do ghníomhú domhanda ar son na haeráide

 

12 Nollaig 2018 

Tá an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na Gaeltachta, agus Comhshaoil, an Teachtaí Dála Richard Bruton ag freastal ar roinnt cruinnithe ardleibhéil inniu, Dé Céadaoin an 12 Nollaig, agus ag déanamh ráiteas náisiúnta ag an 24ú ceann de Chomhdhálacha na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir leis an Athrú Aeráide (UNFCCC COP 24) in Katowice sa Pholainn. D'fhreastail an tAire ar shearmanas oscailte na comhdhála Dé Luain seo caite, an 3ú, ach d'fhill sé inniú le páirt a ghlacadh sna hidirbheartaíochtaí ardleibhéil.

Agus é ag labhairt ón gcomhdháil, dúirt an tAire Bruton, "Tá Éire go hiomlán tiomanta do chur i bhfeidhm Chomhaontú Pháras. Baineann an chomhdháil seo leis na gealltanais sin a ghreanadh i gcloch trí aontú ar leabhar rialacha do na tíortha ar fad ionas go ndéanfaimis uile dul chun cinn ar bhealach comhsheasmhach, follasach.

"Is é sin an bunús le dul chun cinn a dhéanamh sna míonna amach romhainn le feiceáil conas is féidir linn cur lenár n-uaillmhianta, níos mó ná mar a thugamar orainn féin, agus muid ag gníomhú i ndlúthpháirtíocht.   Ní mór dúinn a bheith macánta faoin áit a bhfuilimid ionas go mbainfimid an sprioc atá uainn amach.

Dhaingnigh an tAire Bruton cead an rialtais le déanaí chun plean uile rialtais a fhorbairt chun ceannaire a dhéanamh d'Éirinn maidir dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is ar an gcur i bhfeidhm a dhíreofar.  Aithneoimid gníomhaíochtaí le hamlínte soiléire agus na céimeanna is gá chun sin a bhaint amach, agus leagfaimid línte soiléire freagrachta amach d'fhonn iad a chur i gcrích. Tá sé ag obair ar fud an rialtais faoi láthair chun tionscnaimh nua a fhorbairt thar réimse earnálacha. Cuireann COP 24 béim ar an tábhacht atá lena bhfuil uainn agus béim ar phráinn na hoibre seo.

D'fhógair an tAire freisin go bhfuil sé ag stiúradh € 4.5 milliún chun comhoibriú idirnáisiúnta a chistiú ar mhaithe le gníomhú ar aon na haeráide. 

Ar fhógairt an chistithe seo dó, dúirt an tAire Bruton, "Is é an gníomhú iltaobhach an t-aon bhealach chun dul i ngleic le dúshlán domhanda an athraithe aeráide. Tá an cistiú seo ríthábhachtach má táimid chun ár n-uaillmhian dhomhanda a chomhlíonadh. Ní mór dúinn tacú le tíortha i mbéal forbartha chun na costais a bhaineann le héifeachtaí an athraithe aeráide a oiriúnú agus a mhaolú. Is i dteannta na dtacaíochtaí a sholáthraíonn na Ranna Rialtais eile a bhfuil baint acu le gníomhú idirnáisiúnta ar son na haeráide i mbliana atá an cistiú seo agus léiríonn sé méadú breise ar airgeadas aeráide a chuireann Éire ar fáil."

Rachaidh an cistiú seo i dtreo:

Ciste Glas don Aeráid Le linn idirbheartaíocht Chomhaontú Pháras in 2015, gheall Éire tacú leis an gCiste Glas don Aeráid agus chuir sí € 2 mhilliún ar fáil in 2016 agus in 2017, agus anois in 2018 arís chun ár dtiomantas leanúnach a léiriú. Tá sé ríthábhachtach go dtacófaí  le tíortha i mbéal forbartha maidir le gníomhú uaillmhianach a dhéanamh chun a n-astaíochtaí a laghdú agus chun dul i ngleic le hiarmhairtí an athraithe aeráide.

Tionscnamh an Bhalla Mhóir Ghlais   Tabharfar € 1.2 milliún i dtreo cuidiú le tíortha i mbéal forbartha éifeachtaí an dífhoraoisithe a sheachaint agus a mhaolú. Cuirfidh an síntiús seo le gníomhú mar chuid de thionscnamh an Bhalla Mhóir Ghlais, rud a chlúdóidh thart ar 8,000km ó Chorn na hAfraice san iarthar, go dtí Dakar san oirthear, arb ionann sin agus 10 milliún heicteár.  Laghdóidh an Balla Mór Glas na hiarmhairtí a bhaineann leis an athrú aeráide agus cuirfidh sé le teacht aniar na dtíortha atá i gceist. Feabhsóidh sé slándáil bia, teacht aniar ó thriomach, agus nuair a bheidh sé réidh, cuirfidh sé deireadh le thart ar 250 milliún tona de CO2 go bliantúil. Ginfidh sé freisin thart ar 10 milliún post glasa talamhbhunaithe i mBuircíne Fasó, Camarún, Sead, an Djibouti, an Eiritré, an Aetóip, Gána, Mailí, an Mháratáin, an Nígir, an Nigéir, an tSeineagáil agus an tSúdáin.

Tacú le Gníomhú Aeráide lena mbainfidh níos mó Rannpháirtíochta & Freagrachta Inscne Aithníonn an coinbhinsiún go ndéanann an t-athrú aeráide an neamhionannas inscne níos measa agus gur gá go mbeadh gníomhú éifeachtach ar son na haeráide freagrúil do chúrsaí inscne. Cuirfidh an rialtas € 500,000 ar fáil in 2018 chun tacú leis an gCoinbhinsiún chun bearta a chinnteoidh go mbeifear freagrúil do chúrsaí inscne i bhfeidhm, mar shampla, a chinntiú go ndíreoidh bearta aeráide ar na hearnálacha uile i bpobail leochaileacha agus go bhfreastalóidh siad ar riachtanais na ndaoine is leochailí ó thaobh iarmhairtí an athraithe aeráide de. Ina theannta sin, ó glacadh le Comhaontú Pháras, is soiléire arís an tábhacht a bhaineann le gníomhú ar son na haeráide mbíonn aon áit ag páirtithe polaitiúla ann.  Tógfaimid ar na ranníocaíochtaí a rinneadh roimhe seo le ranníocaíocht airgeadais €300,000 in 2018, le haghaidh rannpháirtíocht fheabhsaithe ó pháirtithe leasmhara nach mbaineann le páirtithe polaitiúla ag comhdhálacha agus imeachtaí UNFCCC.

An Ciste Oiriúnaithe Tugann an ciste seo cistiú do thionscadail agus do chláir i dtíortha i mbéal forbartha chun cuidiú le pobail leochaileacha oiriúnú d'iarmhairtí an athraithe aeráide. Thug Éire tacaíocht láidir do ghníomhú oiriúnaithe i dtíortha i mbéal forbartha agus rinneadh an chéad ranníocaíocht uaithi don Chiste Oiriúnaithe, ar mhéid €300,000, in 2017. Tá ranníocaíocht €300,000 á déanamh arís in 2018.

Saineolas Teicniúil Cuirfidh Éire €100,000 eile ar fáil chun saineolas teicniúil a chistiú chun cuidiú le tíortha i mbéal forbartha a Rannchuidiú arna Chinneadh go Náisiúnta (NDCanna) a dhearbhú agus a chur i bhfeidhm, an príomh-mheán trína nglacann Páirtithe leis an gcur i bhfeidhm de Chomhaontú Pháras a bhaineann leo. Chuaigh Éire isteach i gComhpháirtíocht NDC in 2017 agus léiríonn an ranníocaíocht seo ár dtacaíocht leanúnach don obair thábhachtach atá ar siúl acu.

Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide Leanfaidh Éire ar aghaidh ag tabhairt €100,000 don Phainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC), an comhlacht idirnáisiúnta dhéanann measúnú ar an eolaíocht a bhaineann leis an athrú aeráide.

Arsa an tAire Bruton mar chlabhsúr , "Táim ag súil go mór leis an gcéad chúpla lá eile. Chonaic mé le mo shúile cinn ag seoladh COP 24 go dtuigtear an phráinn atá le gníomhú ar son na haeráide go soiléir ar fud an domhain. Glacfaidh mé páirt i gcur i gcrích na n-idirbheartaíochtaí in Katowice agus cinnteoidh mé go ndéanann Éire a cuid, leis an Aontas Eorpach agus lenár gcomhpháirtithe domhanda chun go mbeidh Comhaontú Pháras in ann barr a chumais a bhaint amach mar mheicníocht iltaobhach le haghaidh gníomhaithe ar son na haeráide. " 

 

DEIREADH 

Nótaí d'Eagarthóirí - Tacaíocht na hÉireann maidir le gníomhú idirnáisiúnta ar son an athraithe aeráide

Tá Éire sásta a ranníocaíochtaí airgeadais a ardú chun tacú leis an ngealltanas a thug Páirtithe thíortha forbartha don UNFCCC in 2009 US$100 billiún a dhaingniú go bliantúil le chéile faoi 2020 ó fhoinsí poiblí agus príobháideacha le tacú le gníomhú ar son na haeráide i dtíortha i mbéal forbartha.   Ag COP 21 i bPáras, ghlac Éire le €175 milliún ar a laghad a sholáthar idir 2016 agus 2020.

Tá tacaíocht airgeadais phoiblí a sholáthraíonn Éire chun dul i ngleic leis an athrú aeráide i dtíortha i mbéal forbartha ag méadú ó bhliain go bliain, le tacaíocht €52.7 milliún agus €64.4 milliún ann in 2016 agus 2017 faoi seach. Soláthraítear an cistiú seo go príomha trí chúnamh déthaobhach trí chláir Chúnamh Éireann de chuid na hÉireann, agus an tacaíocht €4.5 milliún a fógraíodh inniu ag cur leis an tacaíocht a gheall Éire in 2018 cheana.

Press Release Documents