You are here:

Athbhreithniú ar Shocruithe Praghsála agus Rochtana MANanna chuig Comreg

Inniu (Céadaoin an 13ú Feabhra 2019) d'fhoilsigh Richard Bruton T.D.  an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil an t-athbhreithniú neamhspleách ar fheidhmiú MANanna ag enet, dar teideal "Athbhreithniú ar shocruithe phraghsála agus rochtana MANanna" agus rinne é a atreorú chuig Comreg, an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide. 

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil a choimisiúnaigh an tAthbhreithniú in 2017 agus comhairleoirí Analysys Mason a bhí ina bhun. Scrúdaíodh san athbhreithniú praghsáil táirgí MAN agus comhlíonadh ag enet bhunphrionsabail na gComhaontuithe Lamháltais MAN, mar atá: rochtain oscailte ar MANanna ar bhonn comhionannais, neamh-leithchealach agus trédhearcach a chur ar fáil do gach soláthraí seirbhíse.

Bhí roinnt moltaí san athbhreithniú atá á gcur i bhfeidhm faoi láthair ag enet lena n-áirítear laghdú praghas uasta bliantúil snáithín dorcha faoi bhreis agus 50% go €2.60 an méadar.

Aithníodh san athbhreithniú nach raibh enet ag comhlíonadh an Chóid Cleachtais chomhaontaithe maidir lena chur chuige i leith praghsáil aistrithe idirchomhlachta. Tá iarrtha ag an Aire ar Comreg:

 

  1. A fháil amach ar chomhlíon enet a oibleagáid faoin gCód Cleachtais seirbhísí bainistithe a thairiscint ar na MANanna i gcomhthéacs seirbhísí náisiúnta ceann go ceann ar phraghsanna neamh-leithchealacha ar shlí nach raibh buntáiste éagothrom ábharach ag a chomhlacht gaolmhar, enet Telecommunications Networks Teo.
  2. A dheimhniú go bhfuil na socruithe athbhreithnithe praghsála idirchomhlachta atá ar bun ag comhlíonadh an Chóid Cleachtais.
  3. A dheimhniú go bhfuil moltaí Analysys Mason á bhfeidhmiú.
  4. Bunaithe ar thorthaí a athbhreithnithe, moltaí a thabhairt don Aire.

Lena chois sin, faoi mar atá molta ag Analysys Mason, aontaítear go ndéanfaidh An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil athbhreithniú ar thionchar na moltaí ar fheabhsú trédhearcacht praghsála, ar chinntiú neamh-leithcheala idir ETNL agus soláthraithe seirbhísí Idirlín (ISP) eile agus deighilt bhreise ó ETNL i R1 2020.

 

Arsa an tAire,

"Ardaíodh san athbhreithniú seo roinnt údair imní. Tá iarrtha agam ar Comreg a athbhreithniú ar chomhlíon enet an Cód Cleachtais comhaontaithe, a bunaíodh chun rochtain oscailte ar MANanna ar bhonn comhionannais, neamh-leithchealach agus trédhearcach a chinntiú do gach soláthraí seirbhíse. Tá iarrtha agam ar Comreg fosta a dheimhniú go bhfuil moltaí Analysys Mason á bhfeidhmiú."

 

 

Nótaí don Eagarthóir

Faoi iamh ag bun an leathanaigh tá athbhreithniú iomlán MANanna:

Is é atá i gClár MAN 88 líonra teileachumarsáide ar leis an Stát iad, a éascaíonn do sholáthraithe seirbhísí miondíola soláthar seirbhísí leathanbhanda ardluais dá gcustaiméirí miondíola agus nach gá dóibh a líonraí féin a thógáil.

Stádas na moltaí

 MoladhStádas
1Ba chóir do enet a liosta praghsanna foilsithe a nuashonrú chun a mhíniú go bhfuil roghanna íocaíochta roimh ré agus thar achar ama ar fáil chun íoc as an táille ceangail d'aon táirge. Ba chóir do Enet fosta aon lascaine atá ar fáil ar tháillí ceangail a fhoilsiú.
I bhfeidhm – enet chun é a fhoilsiú
2

Ba chóir do enet a thoimhdí a úsáidtear in ullmhú an mheastacháin suirbhé deisce (DTS) a nuashonrú maidir le costas 'ceangal scaoilte' foirgnimh agus tuairisc a réiteach ag taispeáint go bhfuil an iontaofacht ag feabhsú (ar an meán) idir an DTS agus an suirbhé allamuigh (FS) a ghabhann leis.

 

 

I bhfeidhm
3Leanann enet d'fhoilsiú a phraghsanna uasta seachas a phraghsanna iarbhír (ós rud é go bhfuil iomaíocht ann maidir lena sheirbhísí).I bhfeidhm
4Ba chóir do enet agus an RCGAC athruithe praghsanna ar shnáithín dorcha, fo-dhucht agus ducht a phlé. Cinnteofar leis seo nach mbeidh sé níos costasaí, ar an meán, ag custaiméirí táirgí éighníomhacha a cheannach seachas táirgí inchomparáide seirbhíse bainistithe.I bhfeidhm
5Ba chóir do enet snáitheanna aonair de shnáithín dorcha a chur ar fáil, ar phraghas atá níos ísle ná praghas péirí de shnáithín dorcha.I bhfeidhm – enet chun é a fhoilsiú
6Ba chóir do enet a scéimeanna lascaine uile a dhoiciméadú agus cloí leo chun a chinntiú go dtairgeann sé an cineál agus an leibhéal céanna lascainí do gach oibreoir a iarrann iad.I bhfeidhm
7Níor chóir do enet ceangail náisiúnta bainistithe seirbhíse ceann le ceann a dhíol ar phraghas atá níos ísle ná an praghas ar chomhpháirt MAN (an praghas liosta, móide aon lascaine doiciméadaithe).I bhfeidhm
8Ba chóir do enet praghas aistrithe a chruthú - arna íoc ag ETNL le enet - ar chomhpháirt MAN de sheirbhísí bainistithe ceann le ceann, bunaithe ar a liostaí praghsanna foilsithe MAN, móide aon lascaine doiciméadaithe ar sheirbhísí bainistithe MAN.I bhfeidhm
9Ba chóir do enet roinnt croíghnéithe a nuashonrú ar bhonn bliantúil laistigh de chreat dleathach na gcuntas scartha.I bhfeidhm
10Ba chóir do enet cead a thabhairt d'oibreoirí 'croídhruileáil' a dhéanamh, faoi mhaoirseacht, isteach i bpointe sainiúil de sheomra MAN.I bhfeidhm
11Ba chóir do enet tuairisc a ullmhú ar áitíocht leithdháilte trealaimh éighníomhaigh (snáithín dorcha, ducht, fo-dhucht, comhshuíomh) ag ISPanna, lena n-áirítear iad siúd a úsáideann ETNL i gcomhair ciorcaid náisiúnta. Ba chóir go mbeadh comparáid sa tuairisc idir an áitíocht reatha agus na leibhéil uasta atá leagtha amach sa Chód Cleachtais.I bhfeidhm
12Ba chóir do enet roinnt mionfheabhsúchán a dhéanamh ar a chumarsáid sheachtrach, a chaidreamh le soláthraithe seirbhíse san áireamh chun a chinntiú go bhfuil cumarsáid le soláthraithe seirbhíse soiléir i dtaca le seirbhísí de.Ag teacht chun cinn
13Chomh maith leis na moltaí a rinneamar cheana (ar cuidiú iad go leor díobh le constaicí a shárú ar ghlacadh MANanna) molaimid fosta gur chóir do RCGAC comhoibriú le enet chun machnamh ar lascainí a thairiscint ar tháirgí MANanna sainiúla ar beag an glacadh atá leo.Ag teacht chun cinn

 

Press Release Documents