You are here:

Téarmaí agus Coinníollacha don chéad cheant faoin Scéim Tacaíochta um Leictreachas In-athnuaite foilsithe ag an Aire Bruton

27 Feabhra 2020

Inniu, d'fhoilsigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton, T.D., na Téarmaí agus Coinníollacha don chéad cheant faoin Scéim Tacaíochta um Leictreachas In-athnuaite (STLI).

Tá Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide ag an Rialtas chun todhchaí mhuintir na hÉireann a dhéanamh níos glaine, níos sábháilte agus níos inbhuanaithe. Is gné thábhachtach den Phlean sin go mbeidh 70% dár leictreachas ag teacht ó fhoinsí in-athnuaite faoin mbliain 2030.

Dúirt an tAire Bruton:

"Lárnach sa fhreagairt againn ar an éigeandáil aeráide tá laghdú suntasach ar ár spleáchas ar bhreoslaí iontaise. Tá an scéim seo iontach tábhachtach ar fad chun sinn féin a chumasú agus an ghreille leictreachais á dícharbónú againn agus muid ag aistriú go fuinneamh glan in-athnuaite. I mbabhta a haon, tiocfaidh méadú 30% ar úsáid foinsí in-athnuaite – méid a chuireann cumhacht ar fáil do 640,000 teach gach lá.

"Tá Téarmaí agus Coinníollacha na Scéime á bhfoilsiú inniu againn chun soiléireacht a chur ar fáil sula nglacfar le hiarratais go foirmiúil i mí Mhárta. Tá gné rannpháirtíocht an phobail fíorthábhachtach. Caithfimid a chinntiú go mbeidh pobail áitiúla páirteach sna tionscadail ina gceantar féin más mian linn an tionscadal seo a mhéadú agus a leathnú de réir mar is gá."

Tá an Scéim Tacaíochta um Leictreachas In-Athnuaite bunaithe ar cheant. Tá cuireadh á thabhairt do lucht tionscadail leictreachais in-athnuaite tairiscintí a chur isteach le toilleadh a fháil agus praghas ráthaithe a fháil ar an leictreachas a ghinfidh siad.

Tá gnéithe molta den Scéim faofa ag an Rialtas cheana féin agus, faoi réir cúnamh stáit a bheith faofa, beidh na gnéithe sin san áireamh sa chéad cheant, a osclófar amach sa bhliain:

 • An éagsúlacht teicneolaíochta a mhéadú: Sa Scéim seo, glacfar le hiarratais a bhaineann le réimse teicneolaíochtaí a leathnóidh an meascán d'fhoinsí fuinnimh in-athnuaite agus a mhéadóidh slándáil an tsoláthair. Beidh catagóir fuinnimh ghréine in STLI-1, ach cúnamh stáit a bheith faofa, agus bheadh tuairim is 10% den cheant iomlán ag baint léi sin.
 • Catagóir phobalstiúrtha: Tá catagóir phobail sa cheant faofa ag an Rialtas, ach cúnamh stáit suas le 30 GWh a bheith faofa.
 • Rannpháirtíocht PhobailBeidh scéim éigeantach um chiste sochair phobail ann a chuirfidh deiseanna ar fáil do phobail a ról féin a imirt san aistriú go fuinneamh in-athnuaite in Éirinn.

  Bhí comhairliúchán poiblí ag an Roinn faoi na Téarmaí agus Coinníollacha dréachta i mí na Nollag 2019. Bunaithe ar aiseolas nach beag a fuarthas ó bhreis agus 100 freagairt ó pháirtithe leasmhara, rinneadh roinnt leasuithe ar an leagan deiridh, atá á fhoilsiú anois. Tá cur síos cuimsitheach sna Téarmaí agus Coinníollacha faoi chreat an cheanta, faoi na téarmaí tacaíochta agus faoi chritéir theidlíochta tairgeoirí.

  Gnéithe pobail de STLI-1

  Leagfar cúrsa ar leith amach in STLI-1 do thionscadail phobail tríd an chatagóir um rogha an phobail agus trí Chiste Sochair Phobail éigeantach do gach tionscadal a n-éireoidh leis sa cheant. Le chéile, tabharfaidh na gnéithe seo den scéim spreagadh mór do phobail agus iad ag cur leis na hiarrachtaí spriocanna na hÉireann maidir le fuinneamh in-athnuaite agus an aeráid a bhaint amach. Is beart nuálach, ceannródaíoch í an chatagóir um rogha an phobail chun tacaíocht airgeadais níos mó a thabhairt do phobail atá ag infheistiú i dtionscadail fuinnimh in-athnuaite. Is beart cumhachtach é a chuireann in iúl go bhfuil tacaíocht ann d'infheistíocht ag pobail agus go gcuirfear ar a gcumas dóibh infheistíochtaí a dhéanamh. 

  Beidh gné eile den Scéim a bhaineann le rannpháirtíocht phobail, is é sin deiseanna infheistíochta do shaoránaigh, san áireamh i mbabhta eile den Scéim amach anseo. Níorbh fhéidir samhail infheistíochta in-oibrithe a cheapadh san am a bhí ar fáil agus seachas moill a chur ar an gceant seo, beidh an ghné seo san áireamh sa chéad cheant STLI eile.

  Tá an Roinn tiomanta i gcónaí don choincheap seo, faoi mar atá sé leagtha amach sa STLI, agus leanfaimid ar aghaidh ag fiosrú deiseanna chun deiseanna infheistíochta a chur ar fáil i gceantanna STLI amach anseo.

  Tá tuilleadh eolais agus na Téarmaí agus Coinníollacha iomlána a bhaineann leis an Scéim Tacaíochta um Leictreachas In-Athnuaite ar fáil ar an leathanach STLI ar shuíomh na Roinne.

  Nótaí d'eagarthóirí

  Tá an Scéim Tacaíochta um Leictreachas In-Athnuaite faoi réir cúnamah stáit ón AE a bheith faofa.

  Ceantanna STLI

  Beidh minicíocht na gceantanna STLI sa todhchaí ag brath ar phíblíne sholáthair an tionscadail leictreachais in-athnuaite. Samhlaítear go mbeidh ar a laghad ceithre cheant ann idir 2020 agus 2027 d'fhonn spriocanna 2030 a bhaint amach. Ar an dóigh seo, beidh cúrsa leagtha amach d'fhorbróirí fuinnimh in-athnuaite, tionscadail ghaoithe amach ón gcósta san áireamh, mar beidh na hamlínte táscacha agus na toillte a bhaineann leis na ceantanna leagtha amach agus beidh sé soiléir d'fhorbróirí cén uair a bheidh orthu a gcuid tionscadal a dhéanamh réidh do na ceantanna. Beidh Éire in ann leas a bhaint as teicneolaíochtaí nua a thiocfaidh chun cinn freisin.

Press Release Documents