You are here:

Aighneachtaí don chomhairliúchán faoi shábháilteacht ar líne foilsithe ag an Aire Bruton

 • D'fhoilsigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton, inniu (Déardaoin, 26 Meitheamh) na haighneachtaí uile a fuarthas sa chomhairliúchán poiblí faoin Acht um Shábháilteacht Ar Líne.

   

  I mí an Mhárta i mbliana, d'eisigh an tAire Bruton moltaí sonraithe maidir le dlí nua faoi shábháilteacht ar líne le páistí a chosaint ar ábhar díobhálach ar líne. Ar na bearta a chuir an tAire i láthair bhí cód sábháilteachta ar líne a bheith curtha i bhfeidhm ag gach oibritheoir agus an riachtanas sábháilteacht a fhí isteach i ndearadh córais nua. Moladh go mbeadh Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne ann chun an dlí nua a mhaoirsiú. Cuireadh tús le comhairliúchán poiblí maidir leis na moltaí agus cuireadh cuireadh roimh pháirtithe leasmhara aighneachtaí a chur isteach. Tá na haighneachtaí uile a fuarthas á bhfoilsiú inniu ag an Aire.

   

  Dúirt an tAire Bruton:

   

  "Tá athrú ó bhonn tagtha ar an saol mar gheall ar theicneolaíocht nua. Tá deiseanna móra le baint as sin ach tá rioscaí nua ann freisin nárbh ann dóibh go dtí seo.

   

  "Níos luaithe i mbliana, d'eisigh mé moltaí maidir le dlí faoi shábháilteacht ar líne le páistí a chosaint ar líne. Beidh rialtóir nua cumhachtach ann chun maoirsiú a dhéanamh ar an dlí nua, Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne. I ndiaidh dom mo chuid moltaí a chur i láthair, chuir mé tús le próiseas comhairliúcháin gairid sé seachtaine chun tuairimí an phobail mhór a chluinstin fúthu.

   

  "Tá na haighneachtaí uile a fuarthas mar chuid den phróiseas comhairliúcháin á bhfoilsiú inniu ar shuíomh gréasáin mo Roinne. Is mian liom buíochas a ghabháil leo siúd go léir a chuir aighneacht isteach.

   

  "Breithneofar na tuairimí uile agus reachtaíocht á forbairt againn sa réimse seo. Cé go bhfuil aird á tabhairt againn ar gach cineál tuairime, is mian liom a shoiléiriú nach mbeidh cead ag comhlachtaí ar líne iad féin a rialú. Tá an lá sin thart. Teastaíonn rialuithe níos fearr uainn. Cuirfidh mé cinn bhille dréachta faoi bhráid an Rialtais nuair a bheidh machnamh déanta againn ar na ceisteanna uile."

   

  Is féidir teacht ar shonraí uile an chomhairliúcháin anseo: https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Pages/Regulation-of-Harmful-Online-Content-and-the-Implementation-of-the-revised-Audiovisual-Media-Services-Directive.aspx

   

  Is féidir teacht ar na haighneachtaí uile anseo:

   

   

  Nótaí d'Eagarthóirí

   

  Moladh sa phróiseas comhairliúcháin faoi Acht nua um Shábháilteacht Ar Líne na ceangaltais seo a leanas a chur ar oibritheoirí:

  • Go mbeidh orthu feidhmiú de réir Chóid um Shábháilteacht Ar Líne ina mbeidh na céimeanna a ghlacfaidh siad lena n-úsáideoirí a choinneáil sábháilte ar líne leagtha amach
  • Go mbeidh roinnt saincheisteanna ar a laghad san áireamh ina gcuid cód (e.g. cosc ar ábhar cibearbhulaíochta; gnáthamh déanamh gearán trínar féidir le daoine a iarraidh go mbainfear ábhar anuas, amlínte san áireamh)
  • Sábháilteacht a fhí i ndearadh ardáin ar líne bunaithe ar theicneolaíocht agus ar idirghabháil ag daoine araon

   Dúirt an tAire go mbeadh sé tábhachtach cumhachtaí agus ról an Choimisinéara um Shábháilteacht Ar Líne a leagan amach go soiléir agus Acht um Shábháilteacht Ar Líne á achtú. Moltar roinnt cumhachtaí éagsúla a bhronnadh ar an gCoimisinéir, iad seo a leanas ina measc:
  • A dheimhniú go bhfuil Cóid um Shábháilteacht Ar Líne "oiriúnach don fheidhm" nó athruithe orthu a éileamh
  • Tuarascálacha rialta a éileamh ó lucht an tionscail faoi réimse saincheisteanna, lena n-áirítear modhnóireacht ábhair, athbhreithniú ar ábhar, moltóireacht i dtaca le hachomhairc srl.
  • Athbhreithniú a dhéanamh ar na bearta atá i bhfeidhm nó measúnú a dhéanamh ar fhoirne modhnóireachta ábhair na gcomhlachtaí agus iad i mbun oibre
  • A iarraidh ar sheirbhís ábhar ar leith a bhaint anuas taobh istigh de thréimhse shocraithe ama sa chás ina mbeidh iarratas achomhairc faighte ó úsáideoir atá míshásta leis an bhfreagairt a fuair sé nó sí ghearán a chuir sé nó sí chuig soláthróir seirbhíse, ach moltóireacht a bheith déanta ag an gCoimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne faoin gcás roimhe sin
  • Fógraí eatramhacha agus fógraí deiridh a eisiúint chuig seirbhísí maidir le loiceadh comhlíontachta, agus an chumhacht chun urghairí Cúirte a lorg chun fógraí an rialtóra a fhorfheidhmiú
  • Fíneálacha riaracháin a chur i bhfeidhm maidir le loiceadh comhlíontachta
  • An scéala a fhoilsiú faoi loiceadh ag seirbhís rialacha a chomhlíonadh nó loiceadh ag seirbhís comhoibriú leis an rialtóir
  • Tionscnamh nósanna imeachta coiriúla in aghaidh soláthróra seirbhíse a iarraidh (.i. sa chás inar cion é ag soláthróir seirbhíse gan a bheith ag comhoibriú leis an rialtóir e.g. trí loiceadh bearta a chur i bhfeidhm, trí loiceadh eolas a thabhairt don rialtóir); go mbeidh sé de chumhacht ag an rialtóir nósanna imeachta a thionscnamh.

   An Bealach Rialaithe Is Fearr

   Moladh dhá bhealach sa chomhairliúchán chun Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne a bhunú, lena n-áirítear:
  • Coimisiún na Meán: Coimisiún nua na Meán a bhunú trí athstruchtúrú a dhéanamh ar Údarás Craolacháin na hÉireann, agus é a bheith cosúil leis an gCoimisiún il-Choimisinéara um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí. An Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne a bhunú mar oifig chumhachtach laistigh den struchtúr sin.
  • Dhá rialtóir: Dhá fhoras rialála. Bheadh athstruchtúrú ÚCÉ i gceist le ceann amháin den dá fhoras agus shannfaí freagracht dó as ábhar atá faoi réir rialú eagarthóireachta (craolachán traidisiúnta teilifíse agus raidió agus seirbhísí meán closamhairc ar éileamh). Is foras nua a bheadh i gceist leis an dara ceann agus bheadh sé freagrach as ábhar ar líne nach bhfuil faoi réir rialú eagarthóireachta (meáin shóisialta agus ardáin comhroinnt físeáin srl) 

    

 

Press Release Documents