You are here:

Foilsíonn an tAire Bruton Tuarascáil maidir le Feidhmíocht na hEarnála Poiblí i dtaca la hÉifeachtúlacht Fuinnimh

D'fhoilsigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil, an tUasal Richard Bruton T.D. inniu (Dé hAoine an 7 Nollaig) tuarascáil le hÚdarás Inmharthana na hÉireann (SEAI) ar éifeachtúlacht fuinnimh chomhlachtaí uile na hearnála poiblí.

Rinne an tuarascáil measúnú ar 331 comhlacht poiblí agus 2,279 scoil, a gcuimsíonn siad caiteachas bliantúil fuinnimh de €608 milliún. Léiríonn an tuarascáil gur shábháil comhlachtaí na hearnála poiblí €191 milliún agus gur sheachain siad 667,000 tonna d'astaíochtaí CO2 in 2017.

Ó 2009 i leith, rinne comhlachtaí na hearnála poiblí breis agus €1 billiún i gcoigilteas fuinnimh agus sheachain siad 3.6 milliún tonna d'astaíochtaí CO2. D'fhág na coigiltis seo go bhfuil an earnáil phoiblí 24% níos éifeachtaí maidir lena húsáid iomlán fuinnimh ó 2009, rud a fhágann go bhfuil sé i ndán di anois an sprioc éifeachtúlachta fuinnimh de 33% a bhaint amach faoi 2020.

Foilseoidh an tAire Bruton an tuarascáil in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath níos déanaí inniu. Dúirt an tAire Bruton, "Is éacht suntasach é seo - ach is féidir é a fheabhsú tuilleadh.  Cé go bhfuil ag éirí go han-mhaith le roinnt comhlachtaí, tá éagsúlacht ann maidir leis an raon feidhmíochta ar fud na gcomhlachtaí poiblí.   As na 34 comhlacht a úsáideann níos mó ná 50 EWH in aghaidh na bliana, bhain 11 acu coigiltis thar 30% amach, ach níor bhain cuid acu coigiltis 10% amach fós. D'fhéadfaí dul chun cinn suntasach eile a dhéanamh dá bhfeabhsódh comhlachtaí sláinte, réimsí áirithe den oideachas agus comhlachtaí tráchtála stáit a bhfeidhmíocht agus dá mbainfidís a sprioc chun 200KT C02 a shábháil in aghaidh na bliana.

"Tá Straitéis náisiúnta againn chun comhlachtaí Earnála Poiblí a spreagadh a gcuid spriocanna a bhaint amach agus tá SEAI ag obair le mo Roinnse chun treoir agus tacaíocht a chur ar fáil chun cuidiú le comhlachtaí poiblí - tá sé ríthábhachtach go mbeadh gach Roinn agus comhlacht páirteach go gníomhach sa phróiseas seo. 

"Más mian linn go mbeadh Éire ina ceannaire a ghníomhaíonn maidir leis an athrú aeráide, tá sé tábhachtach go ndéanfaimis beart de réir ár mbriathair agus go nglacfadh an earnáil phoiblí uile leis an dúshlán.  Amach anseo, ní mór dúinn a éileamh go gcuirfeadh gach comhlacht poiblí a rátáil DEC (comhionann le BER) ar fáil.  Ní mór dúinn sprioc nua a shocrú atá níos uaillmhianaí ná an leagan reatha a bheith 33% níos éifeachtaí faoi 2020. Ní mór dúinn sainordú níos láidre a chruthú inár gcomhlachtaí poiblí uile chun an fócas a dhíriú ar ghníomhú ar son na haeráide."

Dúirt Príomhfheidhmeannach SEAI, Jim Gannon, "Le beagnach cúig bliana déag anuas, chuir SEAI uirlisí, oiliúint agus comhairle ar fáil chun laghduithe costas intomhaiste agus coigilteas carbóin a sholáthar in eagraíochtaí na hearnála poiblí. Áiríonn sé seo deiseanna a aithint, tacú le soláthar tionscadal caipitil, acmhainn an phobail a fhorbairt agus dea-chleachtas a roinnt.  Leanaimid orainn ag soláthar tacaíochtaí oiriúnaithe, i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí uaillmhianacha san earnáil phoiblí a léiríonn tiomantas do bhainistiú straitéiseach fuinnimh. Agus muid ag dul i dtreo 2030 anois, ní mór dúinn gníomhú san earnáil phoiblí a luasghéarú, agus bealaí cost-éifeachtacha a lorg chun torthaí níos fearr arís a bhaint amach."

Bhain Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath príomhchoigiltis fuinnimh de níos mó ná 2.8 GWh amach in 2017 i gcomparáid le 2016, chomh maith le deimhniú bainistíochta fuinnimh ISO 50001 a fháil agus plean a sheoladh chun Campas Eiseamláireach atá Neodrach ó thaobh Carbóin de a fhorbairt. Cuireadh coirí nua ardéifeachtúlachta i gCampas All Hallows na hOllscoile ar bhain coigiltis 59% níos mó coigiltis leis ná mar a bhíothas ag súil leis.  Sháraigh uasghrádú ar an soilsiú laistigh agus lasmuigh den charrchlós ilstórach go soilse dé-óid astaithe solais (LEDanna), mar aon le braiteoirí áitíochta agus sholas an lae, na coigiltis a bhíothas ag súil leo faoi 19%.

Dúirt an tOllamh Brian MacCraith, Uachtarán DCU, "Táimid an-bhródúil as na héifeachtúlachtaí fuinnimh atá bainte amach anseo ag DCU agus, mar phríomhaonad san earnáil phoiblí le pobal láidir de 20,000 duine, táimid ag iarraidh leanúint ag déanamh beart de réir ár mbriathair. Chuir an Ollscoil an inbhuanaitheacht mar chroíghné dár bPlean Straitéiseach agus is cuid lárnach den straitéis sin na feabhsuithe leanúnacha maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach.  Táim muiníneach go mbeimid in ann leanúint ar aghaidh ag sárú ár spriocanna ach cur chuige marthanach, ilghnéitheach infheistíochta a bheith againn agus feasacht a ardú mar aon le bunathruithe a dhéanamh maidir le nósanna laethúla a bhaineann le húsáid fuinnimh. 

In 2017 rinne SEAI roinnt comhpháirtíochtaí a sholáthar san earnáil phoiblí atá dírithe ar bhacainní a bhaint, dea-chleachtas a léiriú agus scála a thógáil maidir le hinfheistíocht éifeachtúlachta fuinnimh. Rinneadh meán-aisfheistiú agus mór-aisfheistiú ar dheich scoil i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus rinneadh deich bpríomhfhoirgneamh rialtais a aisfheistiú i gcomhpháirtíocht le hOifig na nOibreacha Poiblí (OPW).  Ba é costas iomlán caipitil na bhfoirgneamh píolótach €8m, agus sholáthair sé sin coigiltis fuinnimh níos mó ná 4Gwh (bunfhuinneamh) agus €250,000

Tá cóip iomlán den tuarascáil ar fáil ag www.seai.ie

 

DEIREADH

Nótaí don Eagarthóir

Is é seo an cúigiú tuarascáil bhliantúil ar Fheidhmíocht Earnála Poiblí na hÉireann i dtaca la hÉifeachtúlacht Fuinnimh.  Tá sé leagtha amach i gcomhthéacs ghealltanais náisiúnta na hÉireann agus agus i gcomhthéacs spriocanna níos leithne athraithe aeráide, go bhfuil comhlachtaí poiblí uile na hÉireann le sprioc d'fheabhsú éifeachtúlachta fuinnimh 33% a bhaint amach (mar a leagtar amach in SI 426 de 20141) faoi 2020.  Sprioc eiseamláireach 33% atá ann don earnáil phoiblí, fad agus gur 20% atá ann mar sprioc náisiúnta.

Ní mór do chomhlachtaí poiblí sonraí bliantúla maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a thuairisciú chuig Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) a bhainistíonn an próiseas tuairiscithe thar ceann na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil (DCCAE). Tá thart ar 94% de na comhlachtaí poiblí uile ag baint úsáide anois as an gcóras náisiúnta monatóireachta agus tuairiscithe fuinnimh ar líne atá bunaithe ag SEAI agus DCCAE, chomh maith le 62% de na scoileanna go léir. Taifead tábhachtach atá sa chóras monatóireachta agus tuairiscithe maidir leis an gcaoi ar éirigh leis an earnáil phoiblí in 2017.

Thuairiscigh rogha de na 3,540 tionscadal chuig SEAI in 2017

Samplaí de thionscadail coigilte fuinnimh

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Cuideachta Poirt Bhaile Átha Cliath

In 2017, chuir Cuideachta Poirt Bhaile Átha Cliath 346 feisteas solais LED agus braiteoir gluaisne isteach in áit na seanlampaí ardbhrú sóidiam ar na crainn arda ag Calafort Bhaile Átha Cliath. Nuair nach mbíonn aon ghníomhaíocht ann, cuirtear comhartha chuig an tsraith soilsithe LED chun an dhéine na soilse a laghdú faoi 25%, rud a sholáthraíonn níos mó coigilteas fuinnimh arís.  Má bhraitheann na braiteoirí gluaisne, ardaíonn an leibhéal soilsithe go 100% arís. Baineadh laghduithe bliantúla fuinnimh de 530,400 kWh amach arb ionann sin agus coigilteas os cionn 70%. Is fiú €79,600 sa bhliain na coigiltis seo, tréimhse aisíoca 6 bliana a bheag nó a mhór.

Ospidéal Naomh Damhnait, Muineachán

In 2017, rinneadh uasghrádú ar fhoirgnimh riaracháin agus oideachais Ospidéal Naomh Damhnait i Muineachán ó chóras galtéite le hola throm go coire gáis ardéifeachtúil le gás peitriliam leachtaithe (LPG) agus córas díreach teasa dearguisce. Laghdaigh uasghrádú an chórais teasa tomhaltas bliantúil fuinnimh an ospidéil faoi 1.9 GWh, laghdú 61% ar an éileamh fuinnimh a bhí ann roimhe seo. Fuarthas 30% den mhaoiniú don tionscadal seo trí Chlár Pobail SEAI. €307,000 ba ea glanchostas an tionscadail d'Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE), le coigilteas bliantúil airgeadaíochta de €104,000 ann agus tréimhse aisíocaíochta díreach faoi bhun trí bliana.

Oifig Rialtais an Aonaigh, OPW

Léirigh iniúchadh fuinnimh ar Oifigí Rialtais an Aonaigh, i gCo. Thiobraid Árann, an fhéidearthacht a bhaineann le huasghrádú soilsithe chun tomhaltas fuinnimh a laghdú. Bhí níos mó ná 650 feisteas soilsithe san fhoirgneamh, agus gnáthshoilse fluaraiseacha le lascadh láimhe ba ea a bhformhór acu. Cuireadh soilsiú nua so-laghdaithe LED le rialúchán digiteach isteach, mar aon le braiteoirí áitíochta le cinntiú go múchfaí soilse nuair nach mbeidís in úsáid.  Chomh maith le caighdeán níos fearr soilsithe ar fud na n-oifigí, laghdaigh an tomhaltas leictreachais faoi 175,000 kWh, arb ionann sin agus coigilteas bliantúil de bhreis agus 50%. Is fiú €29,900 in aghaidh na bliana na coigiltis, agus tréimhse aisíoca 10 mbliana ann don infheistíocht.

Tá SEAI maoinithe ag Rialtas na hÉireann tríd an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil.

Press Release Documents