You are here:

An scéim dréachta don dlí nua um shábháilteacht ar líne foilsithe ag an Aire Bruton

Deireadh le ré na féinrialála

Cóid sábháilteachta do sheirbhísí ar líne maoirsithe ag Coimisinéir agus smachtbhannaí airgeadais as neamh-chomhlíontacht

D'fhoilsigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (an Aoine, an 10 Eanáir 2020) an scéim ghinearálta a ghabhann leis an mBille um Shábháilteacht Ar Líne agus Rialáil na Meán, d'fhonn páistí a chosaint ar líne.

Dúirt an tAire Bruton:

"Go gairid i ndiaidh gur ceapadh i m'Aire mé, dúirt mé go raibh deireadh tagtha le ré na féinrialála ag cuideachtaí ar líne. Tá gach gné dár saol athraithe ó bhonn ag an teicneolaíocht dhigiteach agus ní mór dúinn bearta a dhéanamh chun páistí a chosaint ar líne.

"Leis an dlí nua seo, tá tús á chur le ré na cuntasachta. Tá an tsúilíocht maidir le seirbhísí ar líne an-soiléir. Beidh orthu déanamh de réir cóid cheangailteacha maidir le sábháilteacht ar líne, cóid a dhéanfaidh Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne, a mbeidh cumhachtaí suntasacha aige nó aici smachtbhannaí a chur ar chuideachtaí nach gcomhlíonfaidh na cóid."

Tá creata suntasacha rialála agus dlíthiúla i bhfeidhm cheana féin maidir le cuid mhór saincheisteanna ar líne, lena n-áirítear cosaint sonraí agus freagairtí córa coiriúla ar choireanna ar líne. Tá bearna mhór, áfach, go hidirnáisiúnta agus in Éirinn ó thaobh a bheith ag dul i ngleic le hábhar díobhálach ar líne. Leis an dlí nua seo, druidfear an bhearna dlí seo agus bunófar creat daingean rialála chun déileáil le craobhscaoileadh ábhair dhíobhálaigh ar líne.

Beidh an Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne mar chuid de Choimisiún nua na Meán a thiocfaidh in áit Údarás Craolacháin na hÉireann. Beidh sé mar ról aige nó aici freisin an earnáil chlosamhairc a rialáil.

Dúirt an tAire Bruton:

"Tá an dlí nua seo ar cheann de na dlíthe is túisce dá chineál atá déanta ar domhan. Tá talamh úr á bhriseadh leis ó thaobh an ceangal a bheidh ar sheirbhísí ar líne déileáil le hábhar díobhálach."

Cóid sábháilteachta ar líne

Beidh an Coimisinéir nua um Shábháilteacht Ar Líne freagrach as na seirbhísí ar líne ba chóir a bheith cumhdaithe faoin dlí nua a ainmniú. Ansin, beidh ar na seirbhísí a ainmneofar déanamh de réir cóid cheangailteacha um shábháilteacht ar líne a dhéanfaidh an Coimisinéir.

Beidh céimeanna leagtha amach i ngach Cód Sábháilteachta Ar Líne ar gá don soláthróir seirbhísí ainmnithe a ghlacadh chun a úsáideoirí a choinneáil sábháilte ar líne. Beidh na Cóid ag brath ar an gcineál seirbhíse atá á thairiscint. Bainfidh na Cóid le réimse leathan ábhar, ina measc:

·        Dul i ngleic le hábhar cibearbhulaíochta agus le hábhar a chuireann neamhoird itheacháin agus an féinbhás chun cinn

·       A chinntiú go bhfuil gnáthaimh éifeachtacha gearáin i bhfeidhm ag na seirbhísí chun gur féidir le daoine a iarraidh go mbainfear ábhar ar leith anuas

·       A chinntiú nach bhfuil fógraí, ábhar urraíochta ná suíomh táirgí díobhálach agus go bhfuil siad de réir na gcaighdeán íosta

·       An dóigh a bhfuil cuideachtaí ag maolú rioscaí a bhaineann le hábhar díobhálach a bheith ar fáil go forleathan ar a gcuid ardán.

Is faoin gCoimisinéir atá na cóid chuí a cheapadh agus a shocrú cé acu cóid a bhainfidh le gach seirbhís ainmnithe. Beidh ceangal dlí ar sheirbhísí ar líne cloí leis na cóid a bhaineann leo féin.

Comhlíontacht a mheasúnú

Is féidir leis an gCoimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne:

·       A shocrú cad iad na ceangail chuí tuairiscithe maidir le comhlíontacht cóid sábháilteachta ar líne ag seirbhísí ar líne

·       Eolas a iarraidh ó sheirbhísí ar líne faoina gcomhlíontacht leis na cóid sábháilteachta ar líne a bhaineann leo féin

·       Iniúchadh a dhéanamh ar na meicníochtaí atá i bhfeidhm ag seirbhísí ar líne chun gearáin agus/nó saincheisteanna a láimhseáil

·       Oifigigh údaraithe a cheapadh chun comhlíontacht a mheasúnú agus chun iniúchta a dhéanamh

·       Bunóidh an Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne scéim chun "ollghearáin" a fháil ó fhorais ainmnithe, eagrais neamhrialtasacha san áireamh, faoi cheisteanna córasacha a bhaineann le seirbhísí ar líne. Chomh maith leis sin, féadfaidh an Coimisinéir eolas a iarraidh nó fiosrúchán nó iniúchadh a dhéanamh ar sheirbhís ar líne de bhun eolais a gheofar tríd an scéim seo.

Comhlíontacht a fhorfheidhmiú

Sa chás nach bhfuil seirbhís ar líne ag comhlíonadh a cóid sábháilteachta, eiseoidh an Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne fógra comhlíontachta sa chéad dul síos ina leagfar amach céard is gá don soláthróir seirbhíse a dhéanamh chun go mbeidh sé comhlíontach leis an gcód – ábhar a bhaint anuas nó a athchur in airde san áireamh.

Mura bhfuil an Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne sásta le freagairt na seirbhíse ar líne agus lena gníomhartha, is féidir leis an gCoimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne fógra rabhaidh a eisiúint. Leagfar amach sna fógraí rabhaidh céard is gá don tseirbhís ar líne a dhéanamh chun go mbeidh sí comhlíontach agus céard iad na céimeanna a ghlacfaidh an Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne mura ndéanfaidh an tseirbhís amhlaidh.

Mura mbeidh an Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne sásta le freagairt na seirbhíse ar líne agus lena gníomhartha de bhun fhógra rabhaidh, is féidir leis an gCoimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne smachtbhanna a chur ar an seirbhís sin.

Is féidir leis an gCoimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne fógraí comhlíontachta agus fógraí rabhaidh a fhoilsiú.

Smachtbhannaí as neamh-chomhlíontacht

Féadfaidh Coimisiún na Meán smachtbhanna a chur ar sheirbhís ar líne sa chás amháin nach mbeidh sí comhlíontach le fógra rabhaidh.

·       Áirítear iad seo a leanas ar na smachtbhannaí is féidir le Coimisiún na Meán a chur:

o   Pionóis airgeadais,

o   Iachall a chur ar an seirbhís ar líne gníomhartha ar leith a dhéanamh, agus,

o   Blocáil a dhéanamh ar sheirbhís ar líne chiontach.

Ní mór faomhadh cúirte a fháil chun gach ceann de na smachtbhannaí thuasluaite a chur.

Dúirt an tAire Bruton:

"Tá creat daingean á chur i bhfeidhm againn lena chinntiú, oiread agus is féidir, go bhfuil gach uile dhuine againn, páistí go háirithe, cosanta ar ábhar díobhálach ar líne. Cé go mbeadh sé dodhéanta daoine a chosaint ar gach contúirt, cinnteofar leis an dlí nua seo go bhfuil deireadh le ré na féinrialála agus go bhfuil cuideachtaí ar líne faoi réir caighdeáin agus smachtbhannaí i bhfad níos déine."

Beidh roinnt seisiúin teagmhála le páirtithe leasmhara ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil sa tréimhse atá amach romhainn maidir leis na príomhcheisteanna a thiocfaidh as scéim ghinearálta an Bhille um Shábháilteacht Ar Líne agus Rialáil na Meán.

Tá scéim ghinearálta an Bhille mholta le fáil ar shuíomh na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. Tá roinnt nótaí míniúcháin agus ceisteanna coitianta agus freagraí ar fáil freisin.

 

Dúirt an tAire Forbartha Digití, Seán Canney:

"Mar chathaoirleach ar an gComhairle Chomhairleach Náisiúnta um Shábháilteacht Ar Líne, fáiltím roimh thabhairt isteach an Bhille seo. Níl an fhéinrialáil oiriúnach dá feidhm a thuilleadh agus tá sé de fhreagracht orainn páistí a chosaint agus tacú le tuismitheoirí agus iad ag plé le ceisteanna sábháilteachta ar líne."

 

Nótaí d'eagarthóirí

Beidh na naisc thíos beo ó 9 r.n. ar maidin, an Aoine, an 10ú Eanáir 2020.

Tá scéim ghinearálta an Bhille mholta um Shábháilteacht Ar Líne agus Rialáil na Meán ar fáil anseo.

Tá an t-ábhar míniúcháin don Bhille molta ar fáil anseo.

Tá na ceisteanna coitianta agus freagraí maidir leis an mBille molta ar fáil anseo.​

Press Release Documents