You are here:

Dlí Nua le Páistí a Chosaint Ar Líne Molta ag an Aire Bruton

Dlí Nua le Páistí a Chosaint Ar Líne Molta ag an Aire Bruton

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (an Luan, an 4 Márta) go dtabharfaidh sé isteach Acht nua um Shábháilteacht Ar Líne chun sábháilteacht ar líne a fheabhsú agus chun a chinntiú gur féidir cosaint a thabhairt do pháistí ar líne.

In óráid a thug sé do dhaltaí, thuismitheoirí agus mhúinteoirí i Scoil Náisiúnta Chailíní Naomh Bríd i nGlas Naíon, dúirt an tAire Bruton:

"Tá athrú ó bhonn ag teacht ar an dóigh a mairimid, a n-oibrímid agus a dtéimid i mbun foghlama mar gheall ar an teicneolaíocht dhigiteach. Dá thairbhe sin, tá deiseanna suntasacha ar fáil dúinn go léir. Tá an teicneolaíocht dhigiteach lárnach san fhorbairt eacnamaíochta agus shóisialta atá déanta againn mar thír le tríocha bliain anuas. Mar sin féin, baineann rioscaí nárbh ann dóibh go n-uige seo leis an saol nua digiteach.

"I mo ról mar an tAire Oideachais agus Scileanna, aithním gur gá dul i ngleic leis an gceist seo. D'eisigh mé treoir do scoileanna gur chóir dóibh dul i gcomhairliúchán le tuismitheoirí, múinteoirí agus daltaí i dtaca le húsáid guthán cliste ar scoil – má bhíonn siad in úsáid ar chor ar bith ar scoil. Ní féidir leanúint ar aghaidh le cúrsaí mar atá, gan aon mhaoirsiú ná rialáil a bheith á dhéanamh ag an stát ar chuideachtaí ar líne agus ar chuideachtaí meán sóisialta i dtaca leis an ábhar a bhíonn á chomhroinnt ar na hardáin acu. Creidim go bhfuil deireadh anois le ré an fhéinrialaithe sa réimse seo agus go bhfuil gá le hAcht nua um Shábháilteacht Ar Líne.

"Tá sé deacair ar roinnt mhaith tuismitheoirí fanacht ar an eolas faoin teicneolaíocht agus faoin aip is déanaí. Tá sé sin go hiomlán intuigthe mar bíonn cluichí agus an teicneolaíocht ag athrú go mear. Is é sin an fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach sin, dar liom, ról an Choimisinéara Sábháilteachta Ar Líne a bhunú.

"Cé go mbeadh sé dodhéanta gach contúirt a bhaineann leis an idirlíon agus leis na hathruithe atá ag teacht ar an teicneolaíocht nua a chosc, caithfimid a chinntiú go mbeidh tuismitheoirí agus páistí ullmhaithe níos fearr, gur féidir leis an stát a bheith i mbun rialála agus forfheidhmithe, agus go mbeidh ardáin ar líne ag glacadh freagrachta as a mbíonn ag dul ar aghaidh orthu.

"Tabharfaidh mé chun cinn Acht um Shábháilteacht Ar Líne ina leagfar amach conas is féidir linn a chinntiú go bhfuil páistí slán sábháilte ar líne. Den chéad uair riamh, cuirfear in iúl go soiléir go mbeifear ag súil go nglacfaidh soláthróirí seirbhísí céimeanna réasúnta le sábháilteacht a gcuid úsáideoirí a chinntiú. Dhéanfadh Rialtóir, Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne, an córas nua a mhaoirsiú

"Tá roinnt roghanna á gcur in bhur láthair inniu agam maidir le conas is féidir le Coimisinéir nua Sábháilteachta Ar Líne dul i mbun na hoibre tábhachtaí seo."

Dá mbeadh Acht um Shábháilteacht Ar Líne ann, chuirfí athruithe i bhfeidhm ar mhaithe leis na cuspóirí seo a leanas:

 • Daoine atá ina gcónaí in Éirinn a bhíonn ag baint úsáide as ardáin ar líne a chosaint leis na forálacha cuí
 • Dlíthe Eorpacha atá ceaptha le feidhmiú i dtaca le réimse níos cúinge seirbhísí (e.g. seirbhísí ardán comhroinnt físeán, seirbhísí meán closamhairc ar líne, teilifís thraidisiúnta) ar fud an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm

  Dlíthe nua sábháilteachta le haghaidh daoine atá ina gcónaí in Éirinn

  Inniu, mhol an tAire catagóirí maidir le hábhar dochrach ar líne ar gá díriú orthu faoin bplean aige: "Níl sainmhíniú tugtha ar an rud is ábhar dochrach ann i gcuid mhaith de na moltaí atá déanta go dtí seo. Gan sainmhíniú soiléir, tá an baol ann go bhféadfaimis, i ngan fhios, saoirse cainte agus saoirse tuairimíochta a shrianadh; cuimhnímis gur croíluachanna dár gcuid iad sin. Creidim féin gur samplaí iad na réimsí seo a leanas den rud is ábhar dochrach ann:

 • Cibearbhulaíocht thromchúiseach, lena n-áirítear ábhar atá bagrach go trom, scáfar go trom, ciapach go trom nó náiriúil go trom
 • Ábhar a chuireann féindochar nó féinbhás chun cinn
 • Ábhar atá ceaptha le díth bhia fhaidréiseach a chur chun cinn a d'fhágfadh duine i mbaol a bháis nó a báis nó a bheadh baolach do shláinte an duine."

Tá ceangal ar ardáin ar líne cheana féin ábhar ar cion coiriúil é de réir dhlí na hÉireann agus de réir dhlí an AE é a scaipeadh a bhaint anuas, ábhar lena n-áirítear ábhar ina bhfuil gríosú chun fuatha nó foréigin ann, ábhar a ghríosaíonn an pobal le cion sceimhlitheoireachta a dhéanamh, cionta a bhaineann le hábhar a léiríonn drochúsáid ghnéasach á baint as páiste agus ábhar a bhaineann le ciníochas agus seineafóibe. Dúirt an tAire: "Cé go mbeidh na Gardaí freagrach fós as cionta den chineál sin a fhiosrú agus ionchúiseamh a dhéanamh ina leith, tá sé tábhachtach go nglacfaidh na hardáin féin céimeanna coisctheacha le híobartaigh na gcionta a chosaint."

Dúirt an tAire go mbeadh riachtanais nua le comhlíonadh ag oibritheoirí ach Acht um Shábháilteacht Ar Líne a thabhairt isteach. Seo a leanas roinnt samplaí:

 • Cód Sábháilteachta Ar Líne a chur i bhfeidhm, ina mbeadh na céimeanna atá á nglacadh ag oibritheoirí lena n-úsáideoirí a choinneáil slán ar líne leagtha amach
 • Roinnt saincheisteanna ar a laghad a lua sa Chód (e.g. cosc ar ábhar cibearbhulaíochta; gnáthamh a bhunú chun glacadh le gearáin ionas gur féidir le daoine a iarraidh go mbainfear ábhar ar leith anuas, agus amlínte a bheith luaite leis na nithe sin)
 • An tsábháilteacht a bheith fite isteach in ardáin ar líne nuair a bhíonn siad á dtógáil; modhanna teicneolaíochta idirghabháil ag daoine a bheith in úsáid chuige sin

  Dúirt an tAire go mbeidh sé tábhachtach cumhachtaí agus ról an Choimisinéara Sábháilteachta Ar Líne a leagan amach go soiléir nuair a bheidh Acht um Shábháilteacht Ar Líne á thabhairt isteach. Molann sé go bhféadfaí roinnt cumhachtaí a thabhairt don Choimisinéir, iad seo a leanas ina measc:
 • A dheimhniú go bhfuil gach Cód Sábháilteachta Ar Líne "oiriúnach don chuspóir" nó a éileamh go leasófaí Cód
 • Tuarascálacha rialta a iarraidh ó lucht an tionscail maidir le réimse saincheisteanna, modhnóireacht ábhair, moltóireacht ar achomhairc srl. san áireamh
 • Na bearta atá i bhfeidhm ag seirbhís cheana féin a athbhreithniú nó na foirne modhnóireachta ábhair i gcomhlachtaí a athbhreithniú agus iad i mbun oibre
 • A iarraidh ar sheirbhís píosa ábhair ar leith a bhaint anuas taobh istigh de fhráma áirithe ama, ach iarratas ar achomharc a bheith faighte ó úsáideoir atá míshásta leis an bhfreagra atá faighte aige nó aici ón soláthróir seirbhíse faoi ghearán atá déanta aige nó aici leis an soláthróir seirbhíse, agus moltóireacht a bheith déanta cheana féin ag an gCoimisinéir Sábháilteachta Ar Líne ar an gceist
 • Fógraí eatramhacha agus fógraí deiridh a eisiúint do sheirbhísí maidir le neamh-chomhlíonadh, agus an chumhacht chun urghairí Cúirte a lorg chun fógraí an rialtóra a fhorfheidhmiú
 • Fíneálacha riaracháin a chur i bhfeidhm maidir le neamh-chomhlíonadh
 • A fhoilsiú go bhfuil teipthe ar sheirbhís rialacha a chomhlíonadh nó go bhfuil teipthe ar sheirbhís a bheith ag comhoibriú leis an rialtóir
 • A iarraidh go dtionscnófaí imeachtaí coiriúla in aghaidh sholáthróir seirbhíse (.i. sa chás inar cion é soláthróir seirbhíse gan a bheith ag comhoibriú leis an rialtóir, e.g. an soláthróir seirbhíse gan bearta a chur i bhfeidhm, gan eolas a thabhairt don rialtóir)  

  Dúirt an tAire:

  "Is tábhachtach go mbíonn an rialtas ag obair le lucht an tionscail agus leis an bpobal lena chinntiú go dtugtar tús áite do shábháilteacht páistí ar líne. Is údar mór misnigh é go bhfuil ráta 100% comhlíontachta san Astráil le héilimh Choimisinéir Ríomhshábháilteachta na hAstráile. 

  "Cé go bhfuil cuid mhaith tionscnamh den scoth ann cheana féin ar fud an rialtais le sábháilteacht ar líne a chur chun cinn, go háirithe ag WebWise, bheadh an Coimisinéir Sábháilteachta Ar Líne mar phointe aonair rochtana trína dtiocfadh le tuismitheoirí, múinteoirí agus páistí theacht ar na háiseanna uile faoi Shábháilteacht Ar Líne. D'fhéadfaí é seo a thógáil ar thairseach an rialtais atá ann cheana féin, Bí Sábháilte Ar Líne.  

  An Bealach Is Fearr chun Dul i mbun Rialála

  Dúirt an tAire freisin go bhfuil dhá bhealach ann chun Coimisinéir Sábháilteachta Ar Líne a bhunú. Is iad:
 • Coimisiún Meán: Coimisiún nua Meán a bhunú ach athstruchtúrú a dhéanamh ar Údarás Craolacháin na hÉireann, agus é a bheith cosúil leis an gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí ina bhfuil níos mó ná Coimisinéir amháin. An Coimisinéir Sábháilteachta Ar Líne a bhunú mar oifig chumhachtach taobh istigh den struchtúr sin.
 • Beirt Rialtóirí: Dhá fhoras rialála. I gcás ceann amháin acu, dhéanfaí athstruchtúrú ar Údarás Craolacháin na hÉireann agus bheadh sé freagrach as ábhar atá faoi réir rialú eagarthóireachta (teilifís agus craolachán raidió traidisiúnta agus seirbhísí ar éileamh). Is foras nua a bheadh sa dara ceann agus bheadh sé ag plé le hábhar ar líne nach bhfuil faoi réir rialú eagarthóireachta (mar shampla na meáin shóisialta agus ardáin comhroinnt físeán srl.)

  Rialáil ar Chomhroinnt Físeán, ar Ábhar ar Éileamh agus ar Theilifís Thraidisiúnta

  An dara ról a bheadh ag an gCoimisinéir Sábháilteachta Ar Líne dlíthe Eorpacha maidir le comhroinnt físeán a chur i bhfeidhm. Tá dlí nua ann a éilíonn athruithe suntasacha ar an dóigh ina mbíonn Éire ag rialáil ábhar closamhairc ar líne agus as líne araon, lena n-áirítear:
 • A chinntiú go bhfuil bearta leordhóthanacha i bhfeidhm ag Ardáin Comhroinnt Físeán (e.g. rialuithe tuismitheoirí agus fíorú aoise).
 • A chinntiú go bhfuil meicníocht i bhfeidhm ag Ardáin Comhroinnt Físeán chun glacadh le gearáin ionas gur féidir le húsáideoirí gearáin a dhéanamh faoi ábhar atá á óstú ar an seirbhís.

  Deimhneoidh an Coimisinéir Sábháilteachta Ar Líne go bhfuil bearta atá i bhfeidhm ag seirbhís leordhóthanach agus déanfaidh sé nó sí athbhreithniú ar éifeachtúlacht na mbeart ar bhonn leanúnach. Mar shampla, dhéanfaí iniúchta ar bhearta atá i bhfeidhm ag seirbhís nó athbhreithniú níos dírí ar na foirne i gcomhlacht a dhéanann modhnóireacht ar ábhar agus iad i mbun oibre.

  De réir dhlí an AE, bheadh ar an gCoimisinéir Sábháilteachta Ar Líne na hardáin comhroinnt físeán go léir atá bunaithe in Éirinn a rialáil. 

  Éilíonn an Treoir um Sheirbhísí Meán Closamhairc roinnt athruithe eile freisin i rialáil seirbhísí traidisiúnta teilifíse agus seirbhísí ar éileamh, e.g. Seinnteoir RTÉ, Seinnteoir Virgin Media, iTunes srl., lena n-áirítear na rialacha agus riachtanais a bhaineann le teilifís thraidisiúnta a ailíniú leo siúd a bhaineann le seirbhísí meán closamhairc ar líne, agus an t-éileamh gur Saothair Eorpacha iad 30% den ábhar a bhíonn ar sheirbhísí meán closamhairc ar éileamh.

  Leis an Treoir athbhreithnithe, tá cead ag ballstáit an AE freisin tobhach a ghearradh ar ioncam a fhaigheann seirbhísí teilifíse traidisiúnta agus seirbhísí meán closamhairc ar éileamh fiú má tá siad lonnaithe i dtír eile de chuid an AE.

  Céim an Chomhairliúcháin Ghairid

  D'fhógair an tAire chomh maith go bhfuil sé ag cur tús inniu le tréimhse ghairid chomhairliúcháin faoi na roghanna chuir sé i láthair ina óráid inniu. Mairfidh an tréimhse chomhairliúcháin sé seachtaine.

  Dúirt an tAire: "Nuair a d'fhógair mé gur mhaith liom an ról atá ag cúrsaí creidimh sa phróiseas iontrála ag scoiileanna, creidim go raibh an comhairliúchán gairid an-éifeachtach chun athruithe a thabhairt: bhí comhairliúchán gairid ann agus ansin socraíodh an leagan deiridh den chur chuige a bheadh againn mar aon leis na hathruithe dlí a bheadh ag teastáil. Is mian liom úsáid a bhaint as próiseas comhchosúil sa chás seo. 

  "Molaim do gach tuismitheoir, dalta agus múinteoir, do lucht an tionscail agus do ghrúpaí a bhfuil tuairimí acu faoi na saincheisteanna seo agus a bhfuil ceisteanna áirithe ag déanamh imní dóibh maidir leis an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag na hathruithe seo, molaim dóibh a gcuid tuairimí a chur in iúl ionas gur féidir linn iad a ghlacadh san áireamh agus moltaí dlíthiúla á bhforbairt againn ar féidir iad a chur i bhfeidhm."

  Mar fhocal scoir, dúirt an tAire: "I ndiaidh na tréimhse comhairliúcháin, cuirfidh mé cinn dréachta bhille faoi bhráid an rialtais ina leagfar amach plean sonraithe maidir le conas a rachaimid chun cinn."

  Beidh ábhar an chomhairliúcháin le fáil ar shuíomh na Roinne amach sa lá agus is féidir theacht air anseo.

Press Release Documents