You are here:

Comhairliúchán Poiblí ar Dhréacht-Treoirlínte d’Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha oscailte ag an Aire Bruton

Chuir Richard Bruton T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, tús inniu (Céadaoin16Eanáir) tús le comhairliúchán ar Dhréacht-Treoirlínte d'Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha taobh istigh den Stát.

 

Is éard atá i gceist le hOibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha na eagraíochtaí sin a sholáthraíonn seirbhísí atá ríthábhachtach don Stát, amhail fuinneamh a sholáthar; líonraí iompair; seirbhísí baincéireachta; seirbhísí sláinte; bonneagar digiteach; agus uisce óil a sholáthar.

 

Ceapadh na dréacht-treoirlínte atá ag dul faoi chomhairliúchán inniu chun cabhrú le hOibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha (OSR) maidir le ceanglais slándála agus tuairiscithe teagmhais faoin Treoir Nua ón Aontas Eorpach a trasuíodh isteach i ndlí na hÉireann ar an 18  Meán Fómhair 2018.

 

Cur chuige samplach atá sna Dréacht-Treoirlínte a d'fhéadfadh na hOibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha (OSR) a ghlacadh chun bainistiú a dhéanamh ar na rioscaí atá ann do shlándáil an líonra agus an chórais faisnéise a úsáidtear sna hoibríochtaí mar aon le heolas i ndáil le leibhéil táscacha tuairiscithe. Tá na treoirlínte neodracha ó thaobh na teicneolaíochta de agus ní bhaineann siad le haon earnáil ar leith ach an oiread le gur féidir le OSR in earnálacha difriúla iad a chur in oiriúint do na riachtanais atá acu féin agus le gur féidir an fhreagairt atá sonrach don earnáil a athrú de réir dul chun cinn teicneolaíochta agus riachtanais na gnólachta.

 

Is féidir le duine nó eagraíocht aighneacht a dhéanamh maidir leis na dréacht-Treoirlínte ar líne ar leathanach comhairliúcháin na Roinne anseo. Tá 30 lá oibre ag na páirtithe leasmhara aighneacht a dhéanamh.  Breathnófar ar na haighneachtaí seo sula bhfoilseofar an leagan deireanach de na Treoirlínte agus sula mbeidh feidhm leo.

 

Dúirt an tAire Bruton an méid seo a leanas, "Sa lá atá inniu ann agus i bhfianaise thábhacht na teicneolaíochta, ní mór don rialtas a áirithiú go soláthraítear gníomhaíochtaí tábhachtacha sochaí agus geilleagrach go leanúnach sábháilte. Ní mór dúinn a chinntiú go gcosnaítear an teicneolaíocht atá mar bhonn le seirbhísí ríthábhachtacha amhail fuinneamh a sholáthar, líonraí iompair, seirbhísí baincéireachta, seirbhísí sláinte, líonraí teileachumarsáide agus uisce óil a sholáthar. Is céim thábhachtach iad na treoirlínte seo chun a áirithiú go gcuireann oibritheoirí na seirbhísí riachtanacha sa Stát leibhéil arda cibearshlándála i bhfeidhm chun na seirbhísí sin a chosaint."

Beidh na dréachtbhearta seo oscailte don chomhairliúchán go dtí 27   Feabhra 2019.

 

Críoch

 

Nótaí d'Eagarthóirí

 

Rinneadh an Treoir ón Aontas Eorpach a trasuíodh i ndlí na hÉireann ar an 18 Meán Fómhair 2018 faoi na Rialacháin ón Aontas Eorpach 2018 (an Treoir maidir le bearta chun leibhéal ard slándála líonra agus faisnéise a áirithiú ar fud an Aontais).

 

 

Press Release Documents