You are here:

Tugann an tAire Bruton lipéadú úr isteach chun an athchúrsáil a éascú

Tá córas úr lipéadaithe seolta inniu (an Aoine 21 Meitheamh) ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton, T.D., córas atá uathúil d'Éirinn, chun an athchúrsáil a fhágáil níos fusa ag daoine.

Sheol an tAire Bruton an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide níos luaithe an tseachtain seo, plean a rachaidh i ngleic le cliseadh na haeráide, agus tá maíte ann go mbeifear ag comhoibriú le lucht tionscail chun an lipéadú a fheabhsú ionas nach mbeidh mearbhall nó athbhrí ar bith ann.

Tá leithscaradh cuí na dramhaíola ríthábhachtach. Íoslaghdaíonn sé méid na dramhaíola a théann go láithreáin líonadh talún agus cabhraíonn sé linn ár gcuid acmhainní a úsáid ar chaoi is éifeachtaí. Beidh na trí lipéad úra a sheolfar inniu le húsáid ag táirgeoirí, ag déantúsóirí agus ag miondíoltóirí ar bhonn deonach. Léiríonn na lipéid go soiléir cé acu a dhéantar athchúrsáil fhorleathan ar an earra nó an amhlaidh nach féidir é a athchúrsáil agus léiríonn siad cé acu ba chóir níos mó eolais a lorg sula ndéantar cinneadh faoin gcaoi a bhfaighfear réidh leis.

Tá na lipéid úra seo á dtabhairt isteach ag am, in Éirinn an lae inniu, nach féidir an tríú cuid den phlaisteach a úsáideann lucht tionscail ar a gcuid pacáistíochta a athchúrsáil. Níl ann seo ach tionscnamh amháin atá a thabhairt chun cinn le lucht fiontair a spreagadh chun méid an ábhair nach bhfuil in-athchúrsáilte a laghdú agus chun pacáistíocht athchúrsáilte agus in-athchúrsáilte a úsáid.

Dúirt an tAire Bruton:

"Is mian le daoine an rud ceart a dhéanamh maidir leis an athchúrsáil ach uaireanta bíonn mearbhall orainn, go háirithe i gcás plaisteach, faoin araid ba chóir a úsáid. Is furasta bheith measctha faoin tsiombail a léiríonn go dtugann an déantúsóir a chuid maidir le costas na hathchúrsála agus an tsiombail a léiríonn go bhfuil an t-earra féin in-athchúrsáilte.

"Léireoidh na siombailí seo go soiléir cá huair ba chóir earra a athchúrsáil nó fáil réidh leis agus impím ar gach miondíoltóir, ar gach déantúsóir agus ar gach táirgeoir glacadh leis an tionscnamh úsáideach seo. Ba mhaith liom, freisin, an deis seo a thapú le himpí ar gach déantúsóir, nach bhfuil sé déanta aige fós, clárú le gealltán Plaisteach Repak, rud atá ag déanamh fíordhifear maidir le dramhaíl pacáistíochta a laghdú."

Agus comhoibriú ann idir an Roinn, na hÚdaráis áitiúla, Repak agus an tionscal bailithe dramhaíola, forbraíodh, i Samhain 2017, liosta singil aontaithe athchúrsála le haghaidh bhailiú dhramhaíl an tí. Agus Gealltán Plaisteach Repak ann, a thugann ar na sínitheoirí an dramhaíl a thagann ón bpacáistíocht phlaisteach a laghdú agus cabhrú le méadú a dhéanamh ar rátaí athchúrsáil pacáistíochta in Éirinn, beidh 10,600 tonna de phacáistíocht phlaisteach á n-aistriú ón dramhaíl i mbliana.

Ar Mywaste.ie, suíomh gréasáin de chuid an rialtais, atá maoinithe ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, tá gach comhairle ar fáil do shealbhóirí tí maidir le dramhaíl a chosc nó a bhainistiú.

Dúirt Declan Breen ó mywaste.ie:

"Tá suim sa chóras úr lipéadaithe léirithe cheana féin ag miondíoltóirí móra agus táimid ag súil go mór lena chur i bhfeidhm saor in aisce do tháirgeoirí, do dhéantúsóirí agus do mhiondíoltóirí."
Chun tuilleadh eolais a fháil ar an gcóras úr lipéadaithe athchúrsála agus chun lipéid a iarraidh, féach www.mywaste.ie.

Nótaí d'Eagarthóir

Iarann Gealltán Plaisteach Repak ar na sínitheoirí:

1. Tús áite a thabhairt do chosc dramhaíola a thagann ó phacáistíocht phlaisteach trí bhíthin íoslaghdú a dhéanamh ar mhéid na pacáistíochta nach gá a úsáid agus athúsáid pacáistíochta a spreagadh nuair is féidir.

2. Tacaíocht a thabhairt d'Éirinn chun spriocanna an Bhirt um Gheilleagar Ciorclach a bhaint amach, is é sin, go n-athchúrsálfar 50% de phlaistigh faoi 2025 agus 55% de phacáistíocht phlaisteach faoi 2030, mar atá leagtha amach ag Coimisiún na hEorpa.

3. An chastacht a mhaolú taobh istigh de shlabhra soláthair na pacáistíochta plaistí trí bhíthin úsáid polaiméire a shimpliú agus comhpháirteanna nach bhfuil in-athchúrsáilte a dhíbirt as gach pacáistíocht phlaisteach faoi 2030.

4. Cúnamh le geilleagar ciorclach a thógáil le haghaidh pacáistíocht phlaisteach ídithe in Éirinn agus san Eoraip trí bhíthin méadú a dhéanamh ar úsáid na pacáistíochta plaistí a bhfuil ábhar athchúrsáilte inti.

5. A chinntiú go bhfuil ár gcur chuige maidir leis an bpacáistíocht phlaisteach a laghdú ag teacht le sprioc na hÉireann chun laghdú 50% a dhéanamh ar chur amú bia faoi 2030, mar atá leagtha amach i gCairt na hÉireann um chur amú bia.

Rannóg: Comhshaoil

 

 

Press Release Documents