You are here:

Méadú ar Úsáid Fuinnimh In-athnuaite san Earnáil Iompair

An oibleagáid maidir le Bithbhreoslaí le hardú ó 10% go 11% i mí Eanáir 2020

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu, an 14 Feabhra, go bhfuil Ionstraim Reachtúil (I.R.) sínithe aige chun go dtiocfaidh ardú ar leibhéal na mbithbhreoslaí a bhíonn le fáil sa mheascán breosla. Ardóidh an oibleagáid go 11% de réir toirte, le héifeacht ón 1 Eanáir, 2020. Tagann an cinneadh seo sna sála ar chomhairliúchán poiblí faoin ardú molta; tháinig deireadh leis an gcomhairliúchán ar an 23 Eanáir, 2019.

Tá plean uile-rialtais á fhorbairt ag an Aire faoi láthair chun go mbeidh Éire ar thús cadhnaíochta ó thaobh na freagartha don athrú ar an aeráid. Bhí comhairliúchán poiblí ag an Aire ar na mallaibh faoin bPlean, a mbeidh gníomhartha mar chuid de a mbaineann amlínte dochta leo. Bainfidh na gníomhartha leis na réimsí uile, teas, leictreachas, iompar agus talmhaíocht ina measc. Tá an t-aistriú go breoslaí níos glaine mar ghné lárnach d'fhíorú ár n-uaillmhianta.

Faoi Scéim na hOibleagáide maidir le Bithbhreoslaí, beidh orthu siúd a sholáthraíonn breoslaí le haghaidh iompair ar bhóithre a chinntiú gur bithbhreoslaí a bheidh i gcéatadán áirithe den bhreosla a chuirtear ar an margadh in Éirinn. Ach bithbhreoslaí a chur sa mheascán breosla, tiocfaidh ardú ar leibhéal an fhuinnimh in-athnuaite san earnáil iompair agus laghdófar astaíochtaí de gháis ceaptha teasa ann.

Ar an 1 Eanáir 2019, d'ardaigh an oibleagáid i dtaca le bithbhreoslaí ón ráta a bhíodh ann, is é sin 8% de réir toirte, go dtí an ráta reatha, mar atá 10% de réir toirte. Mar thoradh ar shíniú na hIonstraime Reachtúla inniu, beidh ar gach soláthróir breoslaí le haghaidh iompair ar bhóithre céatadán na mbithbhreoslaí ina gcuid breosla a ardú; ardófar an oibleagáid ó 10% go 11% faoi 2020. 

Leis an oibleagáid ardaithe ón ráta a bhíodh ann, is é sin 8%, go 11%, táthar ag tnúth gur bithbhreoslaí a bheidh in úsáid in ionad breis agus 70 milliún líotar de bhreosla iontaise, agus go mbeidh laghdú beagnach 200,000 tonna carbóin i gceist leis na hastaíochtaí in Éirinn gach bliain.

Beidh comhairliúchán poiblí ann amach sa bhliain maidir le leibhéal na mbithbhreoslaí a ardú tuilleadh i ndiaidh 2020. Tabharfaidh sé sin deis eile arís do na páirtithe leasmhara agus don phobal tionchar a imirt ar fhorbairt an bheartais maidir le bithbhreoslaí.

Arsa an tAire Bruton: "Beidh tionchar nach beag ag fógra an lae inniu ar leibhéal na n-astaíochtaí de gháis ceaptha teasa san earnáil iompair. Anois go bhfuil an oibleagáid maidir le leibhéal na mbithbhreoslaí sa mheascán breosla ardaithe ó 8% go 11%, beidh laghdú 200,000 tonna carbóin ann gach bliain. Is mian linn a bheith ar thús cadhnaíochta ó thaobh na freagartha atá á tabhairt ar an athrú ar an aeráid agus is gné lárnach sa togra sin é an t-aistriú go breoslaí níos glaine. Céim mhaith chun cinn é fógra an lae inniu agus táim ag tnúth leis an gcomhairliúchán amach sa bhliain agus lena bheith ag cur arís leis na hiarrachtaí atá ar siúl againn sa réimse seo."

 

CRÍOCH

 

Nótaí don Eagarthóir

I mí Aibreáin 2018, foilsíodh Ráiteas Beartais faoi Scéim na hOibleagáide maidir le Bithbhreoslaí inar leagadh amach gníomhartha atá le cur i bhfeidhm, lena n-áirítear arduithe ar an oibleagáid i dtaca le bithbhreoslaí in 2019 agus in 2020.

Is breoslaí in-athnuaite iompair iad bithbhreoslaí atá déanta as ábhar bithmhaise. Is féidir iad a dhéanamh as réimse leathan ábhar, ina measc cána siúcra, cruithneacht agus arbhar, agus as ábhar dramhaíola freisin, amhail olaí plandaí agus saill ainmhíoch. Ar na cineálacha bithbhreoslaí atá ar fáil tá bitheatánól (ar féidir é a chumasc le peitreal) agus bithdhíosal.

Bunaíodh Scéim na hOibleagáide maidir le Bithbhreoslaí in 2010 agus is gné an-tábhachtach í de bheartas na hÉireann i dtaca le fuinneamh. Is éard atá i gceist leis an scéim oibleagáid éigeantach a chur orthu siúd a sholáthraíonn breoslaí le haghaidh iompair ar bhóithre – an 'ráta oibleagáide' maidir le bithbhreoslaí, mar a thugtar air – lena chinntiú go bhfuil cuid de na breoslaí a chuireann siad ar fáil do mhargadh na hÉireann déanta as foinsí in-athnuaite.  

Tá dhá bhealach ag soláthróirí breoslaí chun a n-oibleagáid a chomhlíonadh. Is féidir leo féin an bithbhreosla a chur ar an margadh nó tig leo teastais a cheannach ó chomhlachtaí a dhíolann bithbhreoslaí don mhargadh. Is ar an mbonn seo a leanas a bhronntar teastais: dhá theastas in aghaidh an líotair de bhithbhreosla inbhuanaithe má tá an bithbhreosla sin déanta as ábhar dramhaíola nó as ábhar fuíll, nó teastas amháin in aghaidh an líotair maidir le gach bithbhreosla inbhuanaithe eile. Tá critéir dhochta inbhuanaitheachta ann maidir le gach bithbhreosla agus ní mór iad a chomhlíonadh le teastais a fháil. 

In 2017, cuireadh 225 milliún líotar san iomlán de bhithbhreoslaí (167 milliún líotar bithdhíosail, 58 milliún líotar bitheatánóil) ar mhargadh na hÉireann. Is as bunábhar a bhí rangaithe mar ábhar dramhaíola nó mar ábhar fuíll a bhí an bithdhíosal uile ar mhargadh na hÉireann déanta, is é sin ola chócaireachta agus geir (dramhaíl ón tionscal próiseála feola).

Tá ardú tagtha ar an ráta oibleagáide i dtaca le bithbhreoslaí ón mbunleibhéal a bhí ann ag an tús, is é sin 4% de réir toirte, go dtí an leibhéal reatha, mar atá 10% de réir toirte. I mí Eanáir 2020, ardóidh an ráta oibleagáide go 11% de réir toirte. Tugtar ar aird gurb ionann oibleagáid 11% de réir toirte agus 11 teastas a bheith ag páirtí oibleagáide i dtaca le gach 89 líotar de bhreosla iontaise a chuirtear sa mhargadh iompair ar bhóithre. 12.359% an riachtanas reachtúil mar sin (11 roinnte ar 89).

Tá buntáistí éagsúla ag baint le bithbhreoslaí a úsáid, ina measc laghdú ar spleáchas na hÉireann ar bhreoslaí iontaise agus a chinntiú gur breoslaí atá inbhuanaithe ó thaobh na timpeallachta de agus a laghdaíonn astaíochtaí de gháis ceaptha teasa atá i gcuid den bhreosla iompair a bhíonn in úsáid in Éirinn.

Press Release Documents