You are here:

An Chéad Chruinniú Halla an Bhaile ar an bPlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide óstáilte ag an Aire Bruton

 

Tiocfaidh aer is glaine, tithe is teo, pobail a bhfuil nasc is fearr eatarthu agus geilleagar is inbhuanaithe de thairbhe an phlean

 

Ba mhaith leis an Aire Bruton cluinstin ó phobail áitiúla

 

 

Taistealóidh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton, T.D, go Corcaigh inniu (an Aoine 21 Meitheamh) chun an chéad cheann de shraith cruinnithe halla an bhaile a óstáil ar an bPlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide.

 

Sa Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, a d'fhoilsigh an tAire Bruton níos luaithe an tseachtain seo, leagtar amach breis agus 180 gníomh, mar aon leis na céadta foghníomhartha, is gá a dhéanamh ag am a bhfuil fás ag teacht ar na comharthaí rabhaidh fad atá laghdú ag teacht ar ar an am atá ann chun gníomhaíochta.

Dúirt an tAire Bruton:

 

"Is mian le gach glúin an domhan a fhágáil ag a gcuid páistí agus é i gcaoi níos fearr ná mar a bhí nuair a fuair siadsan le hoidhreacht é. Is gearr an deis atá againn chun gníomhaíochta. Ní foláir dúinn gníomhú anois agus Éire is fearr, is folláine agus is inbhuanaithe a fhágáil ag na glúine atá le teacht. Tugann an Plean seo an bealach chun cinn dúinn.

 

Úsáideann an Plean an múnla céanna tá ag an bPlean Gníomhaíochta ar son post, plean a raibh an tAire Bruton ar thús cadhnaíochta ann agus plean ar tháinig slánú gheilleagar na hÉireann uaidh. Tá an comhairliúchán agus an t-athbhreithniú leanúnach riachtanach chun go mbeidh rath ar an bplean.

 

I gCorcaigh inniu, óstálfaidh an tAire Bruton an chéad cheann de shraith cruinnithe comhairliúcháin ó cheann ceann na tíre chun an cur chuige a mhíniú, chun barúlacha a chluinstin agus chun glacadh le smaointe. Foilseofar an Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2020 an bhliain seo chugainn agus cuirfear an comhairliúchán ar fad san áireamh ann.

 

Tá feicthe i gCorcaigh féin an drochthionchar ar an saol laethúil a bhíonn ag an méadú ar líon na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa. Le blianta beaga anuas, bhí imeachtaí adhaimsire ann, amhail na tuilte a bhí ann le déanaí, a rinne slad ar chodanna de Chathair agus de Chontae Chorcaí, ag scriosadh tithe, gnólachtaí agus bonneagar tábhachtach. Bhí easpa fodair ag an lucht feirmeoireachta faoin tuath i gCorcaigh de dheasca adhaimsire breise agus triomach agus sneachta trom ann le blianta beaga anuas.

 

Tá gníomhartha i ngach earnáil sa Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, lena n-airítear fuinneamh, fiontraíocht, tithíocht, téamh, iompar, talmhaíocht, dramhaíl agus an earnáil phoiblí. Léiríonn sé an chaoi a mbainfidh Éire a cuid spriocanna 2030 amach maidir le hastaíochtaí carbóin agus cuireann sé ar an treo ceart muid chun astaíochtaí atá neodrach ó thaobh carbóin de a bhaint amach faoi 2050.

 

Labhróidh an Tánaiste, Simon Coveney, T.D. ag an gcruinniú tráthnóna, agus dúirt sé:

 

"Agus muid ar thús cadhnaíochta ar bhonn idirnáisiúnta maidir leis an athrú aeráide, is fearr a bheidh Éire ábalta tionchar a imirt ar na ceisteanna sin is barrthábhachtach linn. Leagann an plean seo, a bhaineann le gach cuid den rialtas, conair amach chun an uaillmhian sin a bhaint amach. Mar an tAire Gnóthaí Eachtracha, tá mise ag déanamh cinnte de go mbíonn an aeráid ag croílár ár gcláir um chúnamh forbartha ar fud an domhain, agus muid ag cúnamh leis na tíortha siúd is mó atá thíos leis an athrú aeráide agus ag cúnamh le stáit atá i mbéal forbartha agus a bhfuil oileáin bheaga leochaileacha iontu.

 

Tá bonn láidir faoi Chorcaigh cheana féin, rud ar féidir tógáil air - tá 27 grúpa pobail um fhuinneamh inbhuanaithe bunaithe cheana féin. Anuraidh, bhain breis agus 500 teaghlach leas as an scéim um thithe níos teo, rud a chuimsigh breis agus €3.2m d'infheistíocht i dtithe i gCorcaigh, agus bhain cuid mhór daoine eile leas as deontais chun a gcuid tithe agus gnólachtaí a athfheistiú agus chun uasghrádú a dhéanamh go feithiclí leictreacha. Is ionann na roghanna seo ar fad a bheith déanta ag muintir Chorcaí i dteannta le chéile agus athrú suntasach ar ár dtimpeallacht. Ní foláir dúinn a fhiafraí, áfach, an féidir liom tuilleadh a dhéanamh.

 

Dúirt an tAire Bruton:

 

"Tá mé ag súil go mór le plé na hoíche anocht. Chun go mbainfear amach an t-athrú atá de dhíth, beidh ar gach pobal sa tír athruithe a dhéanamh agus tabhairt faoin dúshlán. Is é cruinniú na hoíche anocht an chéad cheann de shraith cruinnithe halla an bhaile timpeall na tíre.

 

Críoch

 

Ends.

Press Release Documents